Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie pečovatelské služby. Zpráva z první fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: Social care service case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 58 s.

[ Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001- 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu "Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the findings of the second stage of the research carried out between 2001 and 2003. The aim is to lay the groundwork for meeting the objectives of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The research is being conducted as a case study of a selected social care service (SCS). It was initiated in 2001 by a research on the SCS's staff and management. In 2002, it focused on the clients of the same SCS. The research on clients is contextualised within the same set of concepts as the previous research on the personnel (the culture of service provision, approaches and dilemmas, the standards of quality, etc.) which facilitates the comparability of views of individual groups of respondents (the personnel, clients, authorities).
Klíčová slova: služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb; služby pečovatelská; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: personal social services; culture of social services; culture of provision of social services; social care services; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? Závěrečná zpráva z případové studie. [The Standards of Quality and the Culture of Social Services. What tensions might arise between the policy of social services and the culture of work with clients in half-way houses with respect to the quality of social services? A case study final report.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 74 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prezentovaná zpráva je výstupem případové studie prováděné v jednom z českých Domů na půli cesty (DPC) v letech 2001- 2003. Při výzkumu jsme si kladli dva základní cíle. V dlouhodobé perspektivě jsme získávali výchozí data pro longitudinální sledování změn kultury práce s klientem, které by v českých DPC mohla vyvolat případná aplikace Standardů kvality sociálních služeb. Poznatky získané před schválením očekávaného zákona upravujícího oblast sociálních služeb a monitoring vývoje jeho působení na kulturu práce s klientem v DPC, mohou v budoucnu pomoci koncipovat zamýšlené novelizace Standardů kvality. Druhým, krátkodobějším cílem případové studie je anticipovat ty oblasti praxe DPC, ve kterých vyvolá snaha o aplikaci Standardů kvality obtí-že. Právě tímto úkolem se zabýváme v předkládané závěrečné zprávě.
 
Anotace v angličtině:  This report is an outcome of a case study carried out in a selected Czech half-way houses (HWH) between 2001 and 2003. The study pursued two basic goals. We were gathering data over a period of time in order to be able to longitudinally study changes in the culture of work with clients that could occur upon introducing the Standards of Quality of Social Services in the work of Czech HWHs. Gathering information before the awaited law that shall regulate the area of social services is approved and monitoring the impact of the law on the culture of work with clients in HWHs may later facilitate the designing of the intended amendments to the Standards of Quality. The second and more short-term aim of the case study was to anticipate those areas of HWHs' practice where efforts to implement the Standards of Quality are likely to cause difficulties. It is this very task that is dealt with in this final report.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; quality standards; culture of provision of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. [The impact of social services policy on the culture of personal social services providing in a selected organization.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 68 s. - ISBN 978-80-87007-56-3

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním. Tento projekt byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané municipality na poskytování sociálních služeb na jeho území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace. Případová studie odkryla řadu vnitřních a vnějších faktorů, které zásadním způsobem ovlivnily pozorovaný způsob implementace Standardů kvality na úrovni vybrané sociální služby. Zejména jsme se zaměřili na zachycení různých typů překážek, které se mohou postavit do cesty reálnému prosazení Standardů kvality do kultury poskytování služeb. Zjištění byla následně podrobena široké diskusi teoretiků i praktiků a zobecněna do dvou typů pojetí implementace Standardů kvality v poskytovatelských organizacích: administrativní pojetí a pojetí orientované na službu.
 
Anotace v angličtině:  The report summarizes the conclusions of the research project The Impact of the Standards of Quality of Social Services before they were enacted. This project focused on exploring the influence of municipal policy of social services in a selected municipality on the provision of local social services. In more specific terms, we concentrated on understanding the role of the Standards of Quality of Social Services within municipal policy, and the significance of municipal policy for establishing this tool within the culture of providing personal social services in a selected nongovernmental organization. The case study revealed a range of both internal and external factors which have had a major impact on the manner of implementation of the Standards of Quality in the field of the selected social service. We concentrated particularly on identifying the various types of obstacles that may hinder effective embedding of the Standards of Quality in the culture of service provision. The findings were then subjected to a broad debate amongst both theoreticians and practitioners and generalized into two distinct notions of implementation of the Standards of Quality in the providersĺ organizations: the administrative and the service-oriented model.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; obecní politika sociálních služeb; služby sociální osobní

Klíčová slova v angličtině: quality in social services; culture of provision of social services; municipal policy of social services; personal social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  zadáno do RIVu autorem, návaznost: Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT