Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie domu na půl cesty. Zpráva z první fáze výzkumu. [Quality-standards and the culture of personal social services.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Eleonóra Hamarová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 64 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Hamarová, Eleonóra ]

Externí odkaz
Anotace:  Dlouhodobým cílem projektu je monitorovat vliv připravovaných standardů služeb sociální práce na kulturu organizací sociálních služeb a na kvalitu jejich práce s klientem. V současné době (2001 a 2002) je projekt zaměřen na zjištění standardů, které regulují kvalitu práce s klientem ve vybraných organizacích pečovatelské služby a domu na půli cesty v období před očekávaným schválením nové zákonné úpravy sociálních služeb v ČR. Základní výzkumnou technikou je případová studie, jejíž využití má sloužit jako nástroj porozumění kultuře a standardům vybraných organizací.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring the influence of the expected social service standards on culture of personal social services and on the quality of the work with a client is the long-term goal of the project. Currently (2201 and 2002), the project is devoted to research on standards regulating the quality of the work with clients in selected social care agencies and half-way homes before the expected Czech social services legislation is enacted. The case study is the main research instrument in searching for understanding culture and standards of selected organizations.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; standards of social services quality; culture of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie pečovatelské služby. Zpráva z první fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: Social care service case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 58 s.

[ Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001- 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu "Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the findings of the second stage of the research carried out between 2001 and 2003. The aim is to lay the groundwork for meeting the objectives of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The research is being conducted as a case study of a selected social care service (SCS). It was initiated in 2001 by a research on the SCS's staff and management. In 2002, it focused on the clients of the same SCS. The research on clients is contextualised within the same set of concepts as the previous research on the personnel (the culture of service provision, approaches and dilemmas, the standards of quality, etc.) which facilitates the comparability of views of individual groups of respondents (the personnel, clients, authorities).
Klíčová slova: služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb; služby pečovatelská; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: personal social services; culture of social services; culture of provision of social services; social care services; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: the half-way house case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 41 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této zprávě prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro naplnění dlouhodobého cíle projektu " Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Cílem tohoto projektu je porozumět standardům, jež zákonné úpravy standardů sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobé sledování vlivu státní politiky sociálních služeb na kulturu a kvalitu služeb Domů na půli cesty (DPC). Výzkum je koncipována jako případová studie vybraného Domu na půli cesty. První fáze případové studie proběhla v roce 2001, kdy jsme standardy kvality identifikovali a interpretovali především na základě interview s řadovými i vedoucími pracovníky služby. V roce 2002 případová studie pokračovala výzkumem klientů daného DPC. Vycházeli jsme ze stejných klíčových pojmů - standardy kvality, kultura organizace, dilemata v přístupech - přičemž jsme předpokládali, že z hlediska klientů budou nabývat jiných významů.
 
Anotace v angličtině:  This report gives an overview of the findings of the second research stage that contribute to meeting the long-term aim of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The project's aim is to improve the understanding of the functioning of a selected social service, prior to the implementation of the legislation on the standards of quality in social services. The groundwork will thus be laid for the long-term monitoring of the impact of governmental policy on the culture and quality of this concrete type of service. The research has been designed as a case study of a selected Half-way house (HWH). The first research stage was carried out in 2001 when the standards of quality were identified and interpreted primarily on the basis of interviews with the staff and the management of the HWH. In 2002, the case study continued with a research on the HWH clients. This stage centred around the same key concepts - the standards of quality, organisational culture, dilemmas of work
performance - and was based on the assumption that these concepts will take on different meanings in the views of the clients.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty

Klíčová slova v angličtině: social services; personal social services; quality of social services; standards of social services quality; culture of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část I. [How to tackle obstacles of quality standards implementation in Half-Way-Houses - Part I.]. / Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 35-48.

[ Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor ]

Anotace:  Text je věnován otázce: Na jaké nesnáze mohou narazit pracovníci domu na půli cesty a organizací sociální péče při zavádění Standardů kvality sociálních služeb? Autoři presentují hypotézy o možných překážkách zavádění standardů kvality a odpovídající doporučení, která zformulovali na základě případové studie vybraného domu na půli cesty a případové studia vybrané organizace pečovatelské služby .
 
Anotace v angličtině:  The text is devoted to the question: What obstacles of quality standards implementations can personal of Social Care Organizations be confronted with? The authors define presumptions concerning possible obstacles of quality standards implementation and respective recommendations developed by the case study of selected Social Care Organization and by the case study of selcted Half-Way-House.
Klíčová slova: služby sociální; standardy kvality; služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb; pomoc sociální

Klíčová slova v angličtině: quality standards; personal social services; culture of social services; social care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. [Effect of the Quality Standards Implementation on the Approach of Social Service Workers to Clients in a selected provider organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-036-3

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Reforma sociálních služeb v ČR, zvláště přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v jeho rámci specifického nástroje dosahování kvality - Standardů kvality sociálních služeb, vnesla do poskytování těchto služeb nové principy. V této studii se zaměřujeme na ty změny, které požadavek naplňování nových principů vyvolal v kultuře poskytování sociálních služeb. Předložené závěry jsou založeny na empirickém šetření "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskoČvého subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit působení Standardů kvality na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané poskytovatelské organizaci.
 
Anotace v angličtině:  There is an ongoing transformation process in social services in the Czech Republic. In particular the adoption of Act No. 108/2006 Coll. on social services and specific Quality Standards within its framework put new principles into providing of social services. The aim of this study is to address the challenges to the culture of provision of social services originated in requirement to employ the new principles. Our findings are based on the results of research into the "Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation and its Effect on the Approach of Social Service Workers to Clientsö. The objective of the qualitative case study carried out in 2007 and 2008 was i.a. to describe and understand the effects of implementaČtion of Quality Standards on the culture of provision of social services in a selected provider organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; azylový dům; dilemata práce s klienty

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; shelter; quality; quality of social services; standards of quality; culture of social services; dilemmas of work with client
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT