Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Žádaní odborníci na českém trhu práce. [In demands professionals on the Czech labour market.]. / Jana Vavrečková, Drahomíra Fischlová, Daniela Bruthansová, Marie Gazdagová - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 33-43 (11 s.).

[ Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Bruthansová, Daniela - Gazdagová, Marie ]

Anotace:  Charakteristika dvou poznatkových zdrojů, ze kterých vychází tato kapitola. Závěry kvantitativního a kvalitativního šetření. Názory a postoje na vývoj poptávky po kvalifikovaných odbornících v budoucích pěti letech. Hodnocení použitých poznatkových zdrojů.
 
Anotace v angličtině:  Characteristics of the sources which this chapter is based on. Conclusions of qualitative and quantitive studies. Opinions and attitudes on trends in the demand for qualified professionals in the next five years. Assessment of the information sources used.
Klíčová slova: potřeba kvalifikovaných pracovníků; trh práce; ČR; šetření

Klíčová slova v angličtině: need for skilled labour; Czech labour market; information sources; quantitative survey; qualitative survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Jesle a vývoj dítěte v kontextu budoucích rizik na českém trhu práce. / Miroslav Suchanec - In: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5352-6. - s. 52-67 (16 s.).

[ Suchanec, Miroslav ]

Anotace:  Studium rané institucionální péče o děti se v poslední době rozvíjí v evropské sociální politice v souvislosti s hledáním cest snadnějšímu uplatnění žen v zaměstnání a současně v souvislosti se snahou omezovat negativní vlivy na vývoj dětí. Tato práce využívá výsledky studie ELSPAC, longitudinální studie těhotenství a dětství. Užitím různých statistických metod analyzuje vyčerpávající vzorek všech dětí narozených v letech 1991 a 1992 v Brně a Znojmě, které navštěvují jesle v různé intenzitě ve věku do tří let. Na jednu stranu nenalézáme dostatek evidence k potvrzení pozitivního vlivu jeslí na kognitivní vývoj dítěte. Tento nález platí pro všechny děti obecně, jakožto i pro děti ze stimulačně slabších rodin. Na druhou stranu výsledky nenaplňují obavu, že příliš mnoho nemateřské péče škodí dítěti po emociální stránce.
Klíčová slova: zařízení péče o děti; rizika sociální; trh práce; jesle; kognitivní a emociální vývoj dítěte

Klíčová slova v angličtině: early childcare; cognitive and emotional development of children; new social risks; Czech labour market
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  do RIV zadáno MU
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT