Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic. [Česká republika.]. / Daniela Bruthansová - In: Dementia in Europe. : Yearbook 2009. - Luxembourg : Alzheimer Europe, 2009. - ISBN 13-978-2-9599755-3-0. - s. 53-56 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela ]

Anotace:  Ročenka 2009 Dementia in Europe je věnována srovnání národních právních předpisů v Evropě, pokud jde o rozhodování lidí s demencí o zdravotní péči. Zabývá se otázkami, jako je souhlas, použití předběžných směrnic, přístup k diagnóze a informacím a také konce života. Tato kapitola je věnována České republice.
 
Anotace v angličtině:  The 2009 Dementia in Europe Yearbook is dedicated to a comparison of national laws in Europe with regard to healthcare decision making by people with dementia. Issues such as consent, the use of advance directives, access to diagnosis and information, as well as end of life issues are considered. This chapter is devoted to the Czech Republic.
Klíčová slova: postižení mentálně; staří; zákonodárství; péče léčebná; informace

Klíčová slova v angličtině: people with dementia; Czech laws; healthcare decision; provision of information
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Poznámka:  celkem stran: 270
??? nezadávat do RIVu - ročenka
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic. [Česká republika.]. / Daniela Bruthansová, Iva Holmerová - In: Dementia in Europe Yearbook 2010. - Luxembourg : Alzheimer Europe, 2010. - ISBN 978-2-9599755-4-7. - s. 31-34 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Holmerová, Iva ]

Anotace:  Ročenka 2010 Dementia in Europe je prezentuje práci na pokračujícím projektu Lawnet, který sleduje a poskytuje přehled opatření, která se vztahují k právům a ochraně lidí s demencí v členských zemích EU, Islandu, Norsku, Švýcarsku a Turecku. Tématem tohoto vydání zastupování při rozhodování (např. opatření poručnictví a trvalé plné moci) a různé formy právní způsobilosti, např..týkající se manželství, uzavírání smluv, hlasování, občanskoprávní odpovědnosti a trestní odpovědnosti. Tato kapitola je věnována České republice.
 
Anotace v angličtině:  The 2010 Dementia in Europe Yearbook presents our work on the ongoing Lawnet project which explores and provides an inventory of the provisions relating to the rights and protection of people with dementia within member states of the European Union (as well as in Iceland, Norway, Switzerland and Turkey). This year's topic is proxy decision making (eg. guardianship measures and continuing powers of attorney) and various forms of legal capacity eg. relating to marriage, making a will, making a contract, voting, civil liability and criminal responsibility. This chapter is devoted to the Czech Republic.
Klíčová slova: postižení mentálně; lidé s demencí; zákonodárství; ČR; poručnictví; plná moc; právní způsobilost; odpovědnost občanskoprávní a trestvní

Klíčová slova v angličtině: people with dementia; Czech laws; guardianship measures; powers of attorney; legal capacity; civil liability; criminal responsibility
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Poznámka:  nezadávat do RIV - ročenka
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT