Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho život. [Czech Society. Basic indicators of quality of life.]. / Ivo Možný - Praha: Portál, 2002. - 208 s. - ISBN 80-7178-624-1

[ Možný, Ivo ]

Anotace:  Sociologický přehled základních indikátorů kvality života v České republice v mezinárodním srovnání. Trendy vývoje rodiny, vzdělání, zdraví, práce, životního prostředí, medií a volného času, občanské participace a zločinnosti za posledních padesát let se zvláštním důrazem na poslední desetiletí politické, sociální a ekonomické transformace jsou kriticky zkounány s indikací latentních nerovnováh v budoucím vývoji.
 
Anotace v angličtině:  A sociological overview of the basic indicators of the quality of life in the Czech society presented in international comparison and context. Trends of development in the family, health, education, labour, environment, media und leisure, civic participation and crime are critically examined in the last fifty years with a special attention devoted to the last ten years of political, social and economic transformation.
Klíčová slova: ČR; společnost; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: Czech society; quality of life
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Czech Family. [Česká rodina.]. / Ivo Možný, Tomáš Katrňák - In: Handbook of The Word Families.. - New York. London : Sage, 2004. - ISBN 0-9619-2763-8. - s. 100-130.

[ Možný, Ivo - Katrňák, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola se zabývá změnami, kterými prošla česká rodina a její reprodukční strategie v posledních dekádách.
 
Anotace v angličtině:  The chapter deals with changes that the Czech family and its reproductive strategies underwent in the last decades.
Klíčová slova: rodina; společnost

Klíčová slova v angličtině: family; Czech society; inequality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. [Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti.]. / Tomáš Sirovátka, et al. - Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - 302 s. - ISBN 80-87029-06-2

[ Sirovátka, Tomáš - et al. ]

Anotace:  Studie procesu sociálního vyloučení a začlenění v české společnosti z různých úhlů pohledu, jak je prezentována v této knize, umožňuje realizovat vzájemné propojení fundamentálních aspektů sociálního vyloučení a sociálního začlenění: strukturální/institucionální aspekty týkající se občanských práv, ekonomická a politická participace, rovnost příležitostí, sociální práva a skutečné uplatňování těchto práv. Kniha také osvětluje sociální rizika a deficity, stejně jako konsekventbí zdroje sociálního vyloučení a bariéry sociálního začlenění v české společnosti. Diskutuje možné strategie eliminace těchto bariér.
 
Anotace v angličtině:  The study of process of social exclusion and social inclusion in Czech society from a variety of angles, as presented in this book, makes it possible to realize mutual interconnection of fundamental aspects of social exclusion and social inclusion: the structural /institutional aspects concerning civil rights, economic and political participation, equal opportunities, social rights and the actual exercise of these rights. The book also highlights the social risks and shortfalls, as well as the consequent sources of social exclusion and barriers to social inclusion in Czech society, and discusses possible strategies to eliminate these barriers.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; společnost; rovné příležitosti; práva sociální; bariéry

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social inclusion; Czech society; equal opportunities; social rights; barriers to social inclusion; strategies of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Last Rites in a Post-Communist Country. The Introduction of Civil Funeral Rites during the Communist Era and its Consequences for Contemporary Czech Society. [Poslední obřady v postkomunistické zemi. Zavedení civilních pohřebních obřadů během komunistické éry a důsledky pro současnou českou společnost.]. / Olga Nešporová - In: Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe / Marius Rotar, Marina Sozzi. - Cluj-Napoca : Editura Accent, 2009. - ISBN 978-973-8915-80-0. - s. s. 50-66 (17 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Kapitola představuje specifické rysy soudobých posledních obřadů v České republice. Je krátce zmíněna historie kremace a zavedení civilního smutečního obřadu během komunistické éry, neboť autorka je přesvědčena, že současné pohřební rituály, které praktikuje většina Čechů, lze chápat jako pokračování historických trendů a reakci na model, zavedený komunistickým režimem, který spočíval v krátkém světském pohřebním obřadu před kremací. Tento model se postupně stával stále populárnějším během čtyřiceti let komunistické vlády. Unikátní situaci v současné době lze shrnout do tří hlavních bodů: míra kremace sazba v ČR je nejvyšší v Evropě, světské pohřby jsou populárnější než náboženské obřady a zhruba čtvrtina obyvatel si nepřeje vůbec žádný pohřeb. Autorka uzavírá svůj příspěvek přehledem hlavních ekonomických, psychologických a sociálních faktorů, které vedou lidi k rozhodnutí nemít pohřební obřad.
 
Anotace v angličtině:  The paper introduces the specific features of contemporary last rites in the CR. The history of cremation and the introduction of the civil funeral ceremony during the communist era are briefly mentioned since the author is convinced that current death rituals as practised by the majority of Czechs can be seen as a continuation of historical trends and a reaction to the model introduced by the communist regime which consisted of a brief secular funeral ceremony preceding cremation, a model which gradually became more and more popular during the period of communist rule. Currently, the unique situation in the CR can be summed up in three main points: the cremation rate in the CR is the highest in Europe, secular funerals are more popular than religious ceremonies and roughly a quarter of the population choose to have no funeral at all. The author closes her paper with an overview of the principal economic, psychological and social factors which lead people to choose not to have a funeral ceremony.
Klíčová slova: pohřební rituály; pohřby civilní; společnost česká; smrt

Klíčová slova v angličtině: last rites; civil funeral; Czech society; death
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem stran: 296 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Smrt jako konec nebo začátek? O (ne)víře v posmrtný život [Death as an End or as a Beginning? On (Not) Believing in the Afterlife]. / Olga Nešporová - In: Lidé města /Urban People. - ISSN 1212-8112 - Roč. 11, č. 3 (2009), s. 463-491 (29 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zabývá rozšířením víry v posmrtný život v současné české společnosti s využitím dat z mezinárodního výzkumu ISSP zaměřeného na náboženství (1998 a 2008) doplněného o výsledky kvalitativního výzkumu o charakteru představ o posmrtném životě. V evropském kontextu není víra v posmrtný život tak běžná v České republice, více než polovina české populace dnes vidí smrt jako definitivní konec života. Není to způsobeno pouze malým počtem věřících, ale také velkou divergencí od víry v posmrtný život v posledním desetiletí (především u mladších věkových kategorií). Současné představy o posmrtném životě jsou také velmi vágní a vedle abstraktně vnímaných idejí nebe a pekla se objevily nové koncepce, z nichž nejrozšířenější je víra v reinkarnaci duší. Tento článek popisuje konkrétní myšlenky Čechů středního věku (30-50 let), a to nejen nevěřících, ale i praktikující římských katolíků.
 
Anotace v angličtině:  The article overviews the spreading of faith in the afterlife in contemporary Czech society while using data from the international ISSP research focused on religion (1998 and 2008), complemented by qualitative research results on the character of ideas of the afterlife. In the European context, faith in the afterlife is not so common in the Czech Republic; more than half of the Czech population today sees death as the definitive end of life. This is not caused only by the small amount of believers, but also by a great divergence from believing in the afterlife in the last decade (mostly in younger age categories). Contemporary notions of the afterlife are also very vague, and besides the abstractly conceived ideas of Heaven and Hell, new conceptions have arisen, of which the most widespread is the belief in reincarnation of souls. The article describes specific ideas of middle-aged Czechs (30ľ50 years old), not only non-believers, but practicing Roman Catholics, as well.
Klíčová slova: smrt; česká společnost; život posmrtný; sociologie náboženství

Klíčová slova v angličtině: death; afterlife; religion; Czech society; sociology of religion
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Poznámka:  VÚPSV se na projektu nepodílí
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic [Druhé dítě v rodině. Souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice]. / Anna Šťastná - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. - 311 s. - ISBN 978-3-659-30659-4

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Sociální, politické a ekonomické transformace v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy od počátku 90. let vedly k rychlým změnám v demografických trendech, jejichž důsledky s ohledem na manželství a plodnost jsou velmi významné. V období od r. 1990 jsme svědky dalekosáhlých změn ve výskytu a načasování přechodů rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tématem této studie je model rodiny se dvěma dětmi a narození 2. dítěte v kontextu měnící se české společnosti. Studie zkoumá podmínky a okolnosti narození druhého dítěte a obecné hodnoty spojené s dětmi a zaměřuje se na rozhodovací proces mít druhé dítě. Navíc autorka zkoumá určující faktory mít druhé dítě v české společnosti a vztah mezi pravděpodobnosti narození druhého dítěte a různými proměnnými na mikro-úrovni a pokouší se poskytnout vysvětlení procesů, které působí na druhý porod prostřednictvím dynamiky interakce vzdělání a partnerství.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations experienced by the former Communist countries of Central and Eastern Europe since the beginning of the 1990s have resulted in rapid changes in demographic trends the consequences of which, with regard to marriage and fertility, are highly significant. The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on the decision-making process surrounding having a second child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and attempts to provide a
n explanation of the processes acting upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union dynamics.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; porodnost; rodičovství; plánování rodiny; společnost česká; plodnost; reprodukční plány; dvoudětný model; plodnost druhého pořadí

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; fertility; parenthood; family planning; Czech society; childbearing; intentions; two-child family model; second child; event history analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT