Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Přerozdělování zdrojů ve stárnoucí společnosti optikou genderově a věkově specifické produkce a spotřeby [Intergenerational transfers in ageing society from gender- and age-specific economic perspective]. / Martin Holub, Anna Šťastná - In: Relik 2019 - Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti ľ sborník příspěvků. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. - ISBN 978-80-245-2329-3. - s. 95-108 (14 s.).

[ Holub, Martin - Šťastná, Anna ]

Akce: 2019-11-07, Praha, EUR Externí odkaz
Anotace:  Nízká plodnost a zlepšení zdravotního stavu populace jsou v mnoha zemích Evropy klíčovými determinantami stárnutí populace. To platí zejména pro Česko. Stárnutí předkládá relevantní otázky, pokud jde o udržitelnost národních systémů sociálního zabezpečení, ale také pokud jde o mezigenerační vztahy a rovnost. Všechny tyto otázky jsou jádrem výzev, kterým čelí současné sociální státy. Údaje o evropských transferech v rámci národních účtů využíváme ke zlepšení porozumění důsledkům stárnutí populace zavedením demografických informací do systému národních účtů. Podrobné ekonomické údaje o příjmech a spotřebě podle věku a pohlaví nám umožňují studovat vztah mezi věkem, ekonomickou aktivitou a organizací mezigeneračních transferů v Česku. Genderový rozměr je obzvláště relevantní pro Českou republiku, která obecně vykazuje vysokou míru zaměstnanosti žen, ale zaznamenává nejvýznamnější dopad porodu na zaměstnanost matek ze všech zemí EU, a kde rozdíl v odměňování žen a mužů zůstává jedním z největších v EU.
 
Anotace v angličtině:  Low fertility and improvements to the health status of the population are the key determinants of population ageing in many countries across Europe. It is especially true for Czechia. Ageing poses relevant questions in terms of the sustainability of national welfare systems, but also in terms of intergenerational relationships and equity. All these issues are at the heart of the challenges contemporary welfare states are faced with. We employ the European National Transfer Accounts data to improve our understanding of the consequences of population ageing by introducing demographic information into the System of National Accounts. The detailed age- and gender-specific economic data on income and consumption allows us to study the relationship between age, economic activity and the organization of intergenerational transfers in Czechia. The gender dimension is particularly relevant for the Czech Republic, which shows high female employment rate in general, but records the most significant impact of childbirth
on the employment of mothers of all the EU countries and where the gender pay gap remains one of the widest in the EU.
Klíčová slova: ČR; stárnutí populace; systém transferů v rámci národních účtů; vztahy mezigenerační; rovnost; gender

Klíčová slova v angličtině: Czechia; population ageing; national transfer account; intergenerational relationships; equity; gender
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku [Impact of the motherĺs age at childbirth on the health of new-born children in Czechia]. / Luděk Šídlo, Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Tomáš Fait - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 155-174.

[ Šídlo, Luděk - Šťastná, Anna - Kocourková, Jiřina - Fait, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Odložení plodnosti žen na vyšší věk se odráží ve zvýšených zdravotních rizicích, která mohou představovat hrozbu jak pro matku, tak pro novorozence. Cílem článku je posoudit vliv věku žen při porodu na zdraví dítěte a riziko výskytu komplikací během hospitalizace po porodu. Vycházíme z předpokladu, že na zdravotní stav novorozenců lze usoudit z průběhu jejich hospitalizace. Komplikace při hospitalizaci novorozenců či delší doba hospitalizace mohou souviset s potřebou zvýšené zdravotní péče o děti s méně příznivým zdravotním stavem po narození. Analýze využívá anonymizovaná individuální data Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR o vykázané zdravotní péči o děti narozené v roce 2014.
 
Anotace v angličtině:  The postponement of the fertility of women to higher ages is reflected in increased health risks that may pose a threat to both the mother and the new-born child. The aim of the article is to assess the impact of the age of women at childbirth on the health of the child and the risk of the occurrence of complications during hospitalisation following the delivery. We assume that the health of new-born children can be determined from the course of the hospitalisation. Complications during the hospitalisation of the child or longer hospitalisation periods may be related to the increased need for health care as a result of a weakened state of health following the delivery. The analysis makes use of individual anonymised data obtained from the General Health Insurance Company of the Czech Republic (GHIC CZ) on reported health care for children born in 2014.
Klíčová slova: porodnost; věk matky při porodu; novorozenec; stav zdravotní; matky; péče zdravotní; ČR

Klíčová slova v angličtině: mothers; motherĺs age at childbirth; new-born child; health condition; birth weight; IVF; Czechia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  není připisováno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT