Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Legal responsibility for damage incurred to recipients of residential social care.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 64 s. - ISBN 978-80-7416-010-3

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se zabývá odpovědností za škodu při poskytování rezidenčních sociálních služeb z aspektu občanskoprávního, pracovněprávního a trestněprávního. Podkladem pro zjištění úrovně právního vědomí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření. Rozložení respondentů v celé ČR bylo rovnoměrné. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že poskytovatelé rezidenčních sociálních služeb vědí o existenci právní odpovědnosti za škodu, obligatorní pojištění mají uzavřeno, avšak v případě závažnější škody nebo více škod v kalendářním roce by pojistný limit nemusel být dostačující. O právních podmínkách odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování rezidenčních sociálních služeb většinou nemají hlubší znalosti a získávání validních informací často formou samostudia je nedostatečné.
 
Anotace v angličtině:  This project is dedicated to liability for damage by provided residential social services, from civil, labour and criminal-law aspects. To find out the level of legal knowledge of providers of residential social services, a question form was distributed randomly in the Czech Republic. We found out, that providers of residential social services know about the existence of liability for damage and that they are insured. But in the case of significant incurred damage or in the case of more damages within one year the insurance coverage limit might not be sufficient. However, the knowledge of legal terms of liability for damage eventually caused to their clients is limited and current way of obtaining the knowledge by individual study is insufficient.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost; právní povinnost; pojištění odpovědnosti; újma; škoda na majetku; škoda na zdraví

Klíčová slova v angličtině: social services; responsibility; legal duty; liability insurance; injury; property damage; damage to health
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Právní odpovědnost za škodu vzniklou pacientovi ve zdravotnických zařízeních podle občanského práva [Legal liability for damage, caused to patient in health care facility, according to civil law]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - In: Geriatrie a gerontologie. - ISSN 1805-4684 - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 43-47 (5 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Odpovědnost za škodu způsobenou pacientovi při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních patří mezi právní problematiku, která v současné době nabývá na aktuálnosti. Pacienti a jejich rodinní příslušníci jsou ve stále větší míře ochotni domáhat se finančního odškodnění soudní cestou. Zdravotnická zařízení se postupně učí jak danou situaci uspokojivě řešit, nezřídka však zbytečně chybují, ať již podceněním závažnosti celého případu nevěnují pozornost dokazování před soudem, či mají s komerčními pojišťovnami uzavřené nevýhodné pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu.
 
Anotace v angličtině:  Liability for damage caused to patient when providing him with health care in health care facilities is becoming very actual legal problem. Patients and their relatives are suing health care facilities for financial compensations in rapidly increasing numbers ľ as for number of cases, as for indemnities demanded. The facilities in due time learn how to cope with the problem, but quite often they still commit unnecessary mistakes: by underestimating how serious might be the case, by presenting insufficient evidence at the court or by concluding disadvantageous or underrated liability insurance contracts with insurance companies.
Klíčová slova: péče zdravotní; odpovědnost za škodu; pojištění odpovědnosti; škoda na zdraví; řízení soudní; občanskoprávní spor; dokazování; posudek znalecký

Klíčová slova v angličtině: health care; responsibility; liability insurance; damage to health; tort litigation; proofs; opinion of experts
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  viz Do 1582
??? recenzovaný časopis (není v seznamu)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT