Publikační činnost: 2016
BAV

Spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce: Podklad pro Hneleg [Interaction between self-government and the delegated power of public administration bodies (municipalities and regions) in ensuring the availability of social services and social work: Resources for Hneleg]. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Hlavní výsledek projektu
Legislativní analýza
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016
Sekundární analýza kvalitativních dat
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí
Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí
Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy
Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb

Anotace:  Předložený text představuje hlavní výsledek projektu aplikovaného výzkumu "Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce". Tato závěrečná studie navazuje na dílčí studie, které jsou uvedeny jako přílohy, a významnou měrou z nich čerpá. Z důvodu limitovaného rozsahu této závěrečné studie však nebylo možné zahrnout dostatečně obsažný obecný popis stavu výkonu sociální práce v přenesené působnosti na obecních a krajských úřadech, tento je ostatně obsažen ve zmiňovaných průběžných výstupech. Při prezentaci hlavních poznatků je pak záměrně věnována větší pozornost identifikovaným slabším místům systému, které v praxi v řadě obcí (nikoliv však ve všech) limitují dostupnost sociální práce pro tamní občany. Na tato zjištění následně navazuje formulace návrhů inovací nelegislativní i legislativní povahy, které směřují k zajištění základního rozsahu výkonu této agendy na všech obcích III. a II. typu dle jejich pověřenostní p
ůsobnosti (směřují zejména k omezení potenciálního vlivu samosprávy na výkon agendy) a ke zvýšení efektivity a kvality výkonu sociální práce v přenesené působnosti realizované na základě zákona 108/2006 Sb. a zákona 111/2008 Sb. Závěrečná studie je členěna následovně: 1. Syntéza dosavadních zjištění v členění dle zadání projektu; 2. Doporučení nelegislativní a případně i legislativní povahy vztahující se k úpravě výkonu sociální práce v přenesené působnosti; 3. Shrnutí ve formě tabulky propojující doporučení uvedená v části 2 s výzkumnou evidencí obsaženou v průběžných výstupech.
Dílčí studie jsou uedeny v přílohách.
Klíčová slova: služby sociální; práce sociální; dostupnost sociálních služeb; správa veřejná; působnost přenesená

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; municipalities; delegated power
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 55 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Součástí řešení projektu byla realizace 3 případových studií. Každá z případových studií byla realizována v jiném kraji. V rámci každé z případových studií byli dotazováni klíčoví aktéři na úrovni kraje, obce III. typu a obce II. typu. Celkem tak bylo uskutečněno 33 hloubkových a tematických rozhovorů. Cílem jejich analýzy je porozumět implementaci legislativy ukládající činnosti sociální práce v přenesené působnosti obcím III. a II. typu a krajským úřadům, současně identifikovat faktory, které napomáhají a které naopak brání dosahování hlavního účelu této činnosti.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; pracovníci sociální; dostupnost; správa veřejná; pravomoc přenesená; kraje; obce; případové studie

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social services; availability; public administration; delegated power; municipalities; regions; case studies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy: Analytická zpráva. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 71 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  V rámci dotazníkového šetření byly osloveny všechny obce III. typu a správní obvody hl. m. Prahy, konkrétně vedoucí sociálních odborů/ oddělení. Cílem bylo získat reprezentativní obrázek o výkonu sociální práce na obcích III. typu v přenesené působnosti, o rozložení názoru respondentů na identifikované bariéry i faktory, které napomáhají efektivnímu uplatňování dané legislativy v praxi.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; správa veřejná; pravomoc přenesená; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; public administration; delegated power; questionnaire survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT