Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stanovení indikátorů sociální problémovosti jednotlivých regionů v České republice. Studie 6/2006. [Determination social problems indicators of individual regions in the Czech Republic. Study 6/2006.]. / Ladislav Průša - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. - 81 s. - ISBN 80-86729-28-1

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem projektu bylo přispět k nalezení takové struktury ukazatelů, na jejichž základě by bylo možno identifikovat sociálně problémové regiony a navrhnout taková řešení, která by přispěla ke zmírnění důsledků negativních společensko ekonomických jevů vedoucích k sociálnímu vyloučení obyvatel. Byly analyzovány makroekonomické charakteristiky, demografické ukazatele, sociální charakteristiky, vybrané ukazatele z oblasti vzdělávací politiky a některé vazby mezi vybranými charakteristikami. Získané poznatky předurčují možné formy opatření, která by přispěla ke snížení sociální problémovosti ohrožených regionů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to contribute to a finding of such structure of indicators,that are able to identify regions with social problems and to draft solustions for abatement of negative economic phenomenon in the society leading to a social exclusion. Macroeconomic characteristics, demographic indicators, social characteristics, selected indicators of educative policy and some relations between selected characteristics were analysed. The acquired knowledge predetermine possible forms of provisions leading to a reduction of social problems in regions at risk.
Klíčová slova: problémy sociální; regiony; ukazatele; regiony rizikové; vyloučení sociální; demografie; ukazatele sociální

Klíčová slova v angličtině: social problems; regions; indicators of social problems; regions at risk; social exclusion; macroeconomic characteristics; demographic indicators; social characteristics
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj: Japonsko. [Population development: Japan.]. / Anna Šťastná - 2006.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Demografické ukazatele Japonska. Porodnost, úmrtnost - vývoj (1950-2004). Sňatečnost a rozvodovost - vývoj (1950-2004). Mezinárodní migrace. Stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  Demographic indicators of Japanese population. Birth rate, mortality - development (1950-2004). Marriage rate and divorces - development (1950-2004). International migration. Ageing of population.
Klíčová slova: struktura populace; Japonsko; demografie; ukazatele; porodnost; rozvody; sňatečnost; úmrtnost; stárnutí; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: population of Japan; demographic indicators; development; birth rate; divorces; marriage rate; mortality; ageing; international migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In:Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2914 (viz uložené 775)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT