Publikační činnost: 2002
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Avoiding Dependency Trap. [Vyhýbání se pasti závislosti.]. / Tomáš Sirovátka, (ed) - Bratislava: UNDP Bratislava Regional Centre, 2002. - 126 s. - ISBN 92-1-126153-8

[ Sirovátka, Tomáš - (ed) ]

Anotace:  Vyčerpávajcíí studie o situaci romské menšiny v 5 zemích střední a východní Evropy (Bulharosko, ČR; Maďarsko, Rumunsko a SR) založená na porovnatelných socioekonomických datech z mezinárodního šetření mezi 5034 respondenty reprezentujícími romskou populaci.
 
Anotace v angličtině:  A comprehensive study on the situation of Roma minority in five Central and Eastern European countries (Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic) based on comparable socioeconomic data from a cross-country survey among 5034 respondents representative of the Roma population.
Klíčová slova: Romové; podmínky životní; chudoba; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: Roma population; living conditions; poverty; employment; dependency; human development; policy implications
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům. [Family Members´ Perceptions of Dependent Parents Care Security.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2002. - 25 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na otázku zda, za jakých podmínek,v jakém rozsahu a kdy lze využít či má být využito potenciálu rodiny k zabezpečení nesoběstačných seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Představuje podrobné zmapování dané problematiky a uvedené výstupy mohou být východiskem k vytvoření a naplnění moderních koncepcí péče o seniory, zejména pak k poznání role současné rodiny a podpoře jejího potenciálu k zabezpečení péče o nesoběstačné seniory.
 
Anotace v angličtině:  The study is concerned following issues: under which condition, to what extent and when is possible to use the family potential for securing dependent seniors in their common households. It represents a detailed monitoring of relevant questions. It is possible to utilize presented results as a base for a creation and an attainment of progressive conceptions of aged people care, especially for understanding the role of a contemporary family and for a family support in the area of dependent seniors care.
Klíčová slova: staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; vztahy mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: elderly; dependency; family social assistance; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT