Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring job satisfaction in surveys: Czech Republic. Comparative analytical report - Questionnaire. [Měření pracovní spokojenosti v šetřeních - Česká republika. Komparativní analytická zpráva - dotazník.]. / Renata Vašková, Lenka Dokulilová - 2006.

[ Vašková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Jak národní šetření produkuje údaje o pracovní spokojenosti. První část dotazníku se zaměřuje na národní šetření zabývající se pracovní spokojeností a využívanému metodologickému rámci. 2. část se zaměřuje na sběr dostupných dat o všeobecné pracovní spokojenosti a pracovní spokojenosti klasifikované podle určitých determinant. Poslední část se soustřeďuje na analytické aspekty pracovní spokojenosti, korelace mezi pracovní spokojeností a dalšími souvisejícími proměnnými.
 
Anotace v angličtině:  How national surveys produce data on job satisfaction. The first section of questionnaire is mainly focused on the national surveys dealing with job satisfaction and the methodological frame used. The second part is addressed to gather available data on general job satisfaction and job satisfaction broken down by some its determinants. The last section is focused on the analytical aspects of job satisfaction, correlations between job satisfaction and other relating variables.
Klíčová slova: uspokojení z práce; šetření; vzdělání dosažené; doba pracovní; flexibilita pracovní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: job satisfaction; surveys; determinants; educational attainment; working hours; labour flexibility; reconciliation of work and family life; codetermination of workers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence [Development of GPG and its determinants in the Czech Republic - empirical evidence]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) / Jitka Langhamrová. - Praha : VŠE, 2017. - ISBN 978-80-245-2238-8. - s. 503-512 (10 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) : mezinárodní konference, Praha, 9.-10.11.2017, Externí odkaz
Anotace:  Otázka příčin a povaha přetrvávajícího rozdílu v odměňování žen a mužů (Gender Pay Gap - GPG) je hlavní a má dlouhodobé důsledky pro jednotlivce i společnost jako celek. V ČR neexistuje žádný právní základ pro jakýkoli druh diskriminace, nicméně empirické údaje ukazují podstatné rozdíly v průměrném příjmu mezi muži a ženami. Tento rozdíl trvale dosahuje více než 20 % v neprospěch žen jako znevýhodněné skupiny. Mzdové rozdíly se liší podle konkrétní části trhu práce. Základní kategorie, které lze vysledovat při analýze GPG, jsou: vzdělání, typ zaměstnání, věk a počet dětí. GPG je řízen mnoha faktory, mezi kterými dominuje přerušení zaměstnání v důsledku mateřské dovolené nebo péče o starší rodinné příslušníky, výběr profesí s nízkými příjmy samotnými ženami, vyšší averze k riziku u žen a upřednostňování jistoty na nižší úrovni hierarchie.
 
Anotace v angličtině:  A question of causes and a nature of persistent Gender Pay Gap (GPG) is a major one having long-term consequences for individuals and for the society as a whole. In the Czech Republic there is no legal basis for any kind of discrimination, however, empirical data show substantial differences in average income between men and women. The gap persistently amounts to more than 20 % with women as a disadvantageous group. Wage gap differs according to a particular part of a labor market. Basic categories that can be traced when analyzing GPG are: education, type of employment, age and number of children. GPG is driven by many factor of which a dominant ones are the interruption of employment due to maternal leave or due to care for elder family members, self-selection of women to low ľ income professions dominated by them, a higher risk aversion of women and preference for certainty at lower level of hierarchy.
Klíčová slova: příjmy; ženy; muži; gender mzdové rozdíly; faktory ovlivňující; vývoj

Klíčová slova v angličtině: pay gap; gender gap; wages; development; determinants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Poznámka:  celkem 512 s.
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT