Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomie sociálních služeb. [The economy of social services.]. / Ladislav Průša - Praha: ASPI, a.s., 2007. - 179 s. - ISBN 978-80-7357-255-6

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Aktualizované vydání reaguje na novou legislativní úpravu sociálních služeb. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. kapitola je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990, zahrnuje rozbor základních makro- a mikroekonomických charakteristik souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Pozornost je věnována vybavenosti jednotlivých krajů a okresů. 3. část je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona a očekávaným důsledkům jeho praktické aplikace. 4. část je věnována charakteristice sociálních služeb jako významného nástroje sociálního začleňování. Poslední kapitola prezentuje některé poznámky k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb v Evropě a hlavní vývojové trendy v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The updated edition responds to a new legislative arrangement of social services. The 1st chapter is focused on determination of social services system within the entire social protection system and theoretical determination of social services. 2nd chapter is devoted to the social services development since 1990, it covers an analysis of basic macro- and microeconomic characteristics relating to social services provision. The attention is paid to social services facilities in individual regions and districts. The 3rd part is aimed at the characteristics of selected fundamental elements of the new legislation and expected impacts of practical application. The 4th part characterizes social services as a significant tool of social inclusion. The final chapter presents some comment on problems of international comparison of social services in Europe and main development trends in this area.
Klíčová slova: služby sociální; ochrana sociální; rozvoj sociálních služeb; financování; výdaje sociální; regiony; organizace nevládní; zákonodárství; práce sociální; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social protection; development of social services; funding; social expenditure; regions; NGOs; legislation; social work; social inclusion; forms of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální služby ľ srovnání ČR a EU. [Social services ľ the comparison of the Czech Republic and EU.]. / Ladislav Průša - Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008. - 59 s. : lit., obr., tab.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem publikace je pokusit se charakterizovat hlavní principy nové právní úpravy systému sociální ochrany v ČR a porovnat je s prvky a principy, které jsou uplatňovány ve vybraných evropských zemích. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. část je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990. 3. kapitola je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona o sociálních službách, charakteristice prvních zkušeností a poznatků. Jsou naznačena některá opatření na stabilizaci systému financování sociálních služeb. Poslední kapitola je věnována některým poznámkám k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb a charakteristice hlavních vývojových trendů ve vybraných evropských zemích.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; organizace sociálních služeb; ochrana sociální; zákonodárství; financování; výdaje sociální; rozvoj sociálních služeb; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: social services; social services organization; social protection; legislation; financing of social services; social expenditure; social services provision; development of social services; international comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  projekt JPD 3-CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry
Projekt je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy a probíhal v období od 1.3.2006 do 30.9.2008
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výkon sociální správy. [Exercise of social administration.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 138-155 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pravidla pro způsoby činnosti sociální správy se označují souhrnně pojmem výkon. Obecné principy. Výkon sociální správy zahrnuje: sběr informací o jevech a jejich analyzování; sledování vývoje jevů ľ monitorování; dohled nad dodržováním pravidel; posuzování a ovlivňování jevů; rozhodování o dalším vývoji jevů; výkon a vymáhání rozhodnutí; příprava legislativy.
 
Anotace v angličtině:  The exercise of social administration takes place according rules governing social administration work methods. General principles. The exercise of social administration encompasses: collecting and analysing information about phenomena; monitoring the development of phenomena; supervising compliance with the rules; assessing and influencing phenomena; deciding on the further development of phenomena; the execution and enforcement of decisions; preparing legislation.
Klíčová slova: správa veřejná; ochrana sociální; sběr informací; analýza; rozvoj sociálních služeb; obce; monitorování; kontrola; informovanost občanů; odpovědnost; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: public administration; social administration; social protection; information collection; analysis; development of social services; communities; monitoring; control; responsibility; legislation; awareness
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT