Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen. / Drahomíra Fischlová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 10 (2003), s. 19-20.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Anotace:  Rozbor rozdílů v úrovni mezd mužů a žen v ČR a porovnání se situací v zemích EU. Faktory ovlivňující rozdíly ve mzdách mužů a žen. Tabulky: Vztahy průměrných hrubých mezd mužů a žen v období 1984-2000. Porovnání ukazatelů makroekonomického mzdového rozdílu.
Klíčová slova: ČR; mzdy; odměňování; muži; ženy; gender mzdové rozdíly; rovnost; gender

Klíčová slova v angličtině: CR; wages; remuneration; men; women; differentials; equality; gender
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Indikátory sociální problémovosti jednotlivých regionů. [Problematic nature indicators of individual regions.]. / Ladislav Průša - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 8, č. 3 (2006), s. 17-20.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Význam hodnocení sociální situace v jednotlivých regionech. Potřeba věnovat v budoucnosti větší pozornost otázkám regionální sociální politiky. Jak vybírat ukazatele pro identifikaci sociálního vyloučení v jednotlivých regionech. Závěry učiněné na základě vyhodnocení vybraných ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  The significance of assessing the social situation in individual regions. The need to pay more attention to regional social policy issues in the future. How to choose indicators for identifying social exclusion in individual regions. Conclusions made based on the assessment of selected indicators.
Klíčová slova: situace sociální; regiony; úroveň životní; chudoba; diferenciace

Klíčová slova v angličtině: social situation; regions; standard of living; poverty; differentials
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. [Self-emloyed persons in the Czech Republic.]. / Ladislav Průša, Jan Vlach - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 48-60.

[ Průša, Ladislav - Vlach, Jan ]

Anotace:  Příspěvek rekapituluje výsledky výzkumu v letech 2005 - 2006, který rekognoskoval současný rozsah samostatné výdělečné činnosti v ČR a vývoj v 90. letech. Na základě analýzy statistických údajů a právního rámce se pokoušel nalézt základní faktory a souvislosti pohybu sektoru OSVČ. Z uvedeného stručného výčtu vyplývá řada dalších otázek. Diferenciace a polarizace příjmů OSVČ naznačuje budoucí riziková místa a zdroje sociálního napětí.
 
Anotace v angličtině:  The article reviews results of research in 2005 - 2006, that reconnoitred a current extent of self-employment in the Czech Republic and development in 90ties. On the base of an analysis of statistic data and legal framework it attempted to find basic factors and connexions of a movement in the self employed sector. Many further questions result from the mentioned brief outline. Income differentiation and polarization of the self employed indicates future risks and social tension.
Klíčová slova: ČR; EU; samostatní; podnikání soukromé; zaměstnanci; domácnosti; příjmy; daně; pojištění; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; SELF EMPLOYED; private enterprise; employees; households; incomes; taxes; differentials; employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace úrovně a relací minimální mzdy v ČR : Průběžná zpráva. / Ludmila Chomátová - Praha: VÚPSV, 2003. - 52 s., příl.

[ Chomátová, Ludmila ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva shrnuje systém, vazby a relace minimální mzdy v členských zemích EU a vybraných přistupujících zemích, vývoj částek a způsoby stanovování minimální mzdy v těchto zemích. Dále uvádí regionální rozdíly ve mzdách v ČR, výsledky šetření mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jejich názory a požadavky, vztah minimální mzdy k dalším mzdovým strukturám v národním hospodářství. V závěru upozorňuje na rozdíly mezi ČR a zeměmi EU a potřebu provést další šetření.
Klíčová slova: ČR; mzda minimální; Mezinárodní; diferenciace; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; minimum wage; International; differentials; research
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 27-28.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Poznatky z berlínské konference (3.-4.listopadu 2011) zaměřené na řešení a přístupy při zmírňování dopadů genderových diferencí v profesních biografiích a rodinných rolích na nerovnosti v oblasti důchodů. Setkání je součástí dlouhodobého projektu sub-programu Evropské komise "Peer Review in Social Protection and Social Inclusion" realizovaného v rámci programu PROGRESS.
Klíčová slova: gender; dráhy životní; muži; ženy; EU; důchody; diferenciace; rovnost; konference; projekty

Klíčová slova v angličtině: gender; life cycle; men; women; EU; pensions; differentials; equity; conference; projects
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT