Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 [Labour costs and their structure in the Czech Republic in the period of prosperity after 2000]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 95 s. - ISBN 978-80-7416-076-9

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Autoři se pokoušejí definovat stěžejní problémy vývoje nákladů práce po roce 2000 v podmínkách konjunktury a integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu. V důsledku cenové a mzdové konvergence postupně slábne konkuČrenční výhoda levné práce v ČR. První kapitola popisuje základní aspekty postavení úplných nákladů práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů. Druhá kapitola vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR od roku 2000. Třetí kapitola charakterizuje použité informační zdroje a jejich metodická omezení. Problematice pohybu nákladů práce a jejich diferenciace se věnuje 4. kapitola. Pohyb nákladů práce v ČR autoři sledují v relacích se zeměmi EU.
 
Anotace v angličtině:  The authors attempt to define the core issues of labour costs development after 2000 in terms of boom and integration of the Czech economy into the single European market. The price and wage convergence gradually diminishes the competitive advantage of cheap labour in the Czech Republic. The first chapter describes basic aspects of the position of total labour costs in the reproduction of economic and social relations. The second chapter defines the basic macroeconomic and institutional framework for the movement of labour costs since 2000 in the Czech Republic. The third chapter describes the information sources and their methodological limitations. The issue of labour costs movement and its differČentiation is dedicated to the fourth chapter. The authors follow the movements of labour costs in the Czech Republic in relation to the EU countries.
Klíčová slova: náklady práce; přímé náklady práce; nepřímé náklady práce; zdanění práce; produktivita práce

Klíčová slova v angličtině: labour costs; direct labour costs; indirect labour costs; labour productivity; labour taxation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008 [Náklady práce, jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech v České republice od r. 2000 do r. 2008]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský - Praha: RILSA, 2011. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-079-0

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace poskytuje popis vývoje nákladů práce z hlediska objemu a struktury v České republice v období let 2000 - 2008. Text se zabývá odděleně vývojem až do roku 2003 a potom po vstupu České republiky do EU. Autoři nastiňují rizika spojená s takovým vývojem v souvislosti se sociálními a ekonomickými vztahy podstatnými při stanovení jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech.
 
Anotace v angličtině:  The publication provides a description of labour cost development in terms of volume and structure in the Czech Republic in the period 2000 ľ 2008. The text deals separately with development up to 2003 and with that following the accession of the Czech Republic to the EU. The authors outline the risks associated with such development in connection with the social and economic relationships inherent in the determination of unit labour costs and the labour's share in costs.
Klíčová slova: náklady práce; náklady práce jednotkové; přímé náklady práce; nepřímé náklady práce; podíl práce na nákladech; zdanění práce

Klíčová slova v angličtině: labour costs; direct labour costs; indirect labour costs; unit labour costs; labour's share in costs; labour taxation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT