Publikační činnost: 2016
BAV

Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvěk na péči - analýzy a doporučení: Podklad pro Hneleg [Multidisciplinarity in the assessment of entitlement to care allowance - analyzes and recommendations: Resources for Hneleg]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 86 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Hlavní výsledek
Analýza kausuistik
Sekundární analýza: rozbor podmínek a charakteristik stávající praxe posuzování stupně závislosti v řízení o příspěvek na péči z hlediska víceoborové spolupráce
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření posudkových lékařů
Příprava lékařských podkladů pro potřeby posouzení stupně závislosti a role praktických lékařů v příspěvku na péči
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření pracovníků agendy příspěvku na péči
Focus Group
Analýza zahraniční posudkové praxe: Rakousko
Analýza zahraniční posudkové praxe: Slovensko
Analýza zahraniční posudkové praxe: Anglie

Anotace:  S využitím kvantitativních a kvalitativních výzkumných technik byly získány poznatky o možnostech uplatňování multidisciplinárního (MTD) přístupu v posuzování nároku na příspěvek na péči (PnP) zejména se zřetelem na možnost využití odbornosti sociální práce v této oblasti a s ohledem na funkci PnP ve vztahu k různým cílových skupinám žadatelů o /příjemců PnP. Výstup obsahuje: I. analýzu stávající posudkové praxe v ČR s důrazem na stávající možnosti realizace MTD přístupu; vliv platné legislativy na koncept MTD posouzení nároku na PnP; identifikaci rizik stávající posudkové praxe ve vztahu k možnosti uplatnění MTD přístupu; identifikaci a analýzu dopadů rizik stávající posudkové praxe na různé typy žadatelů/příjemců PnP; II. doporučení inovovaného způsobu posouzení stupně závislosti u PnP k posílení prvku MTD v posudkové praxi, III. analýza oblastí, u nichž lze v souvislosti se zavedením navrhovaných inovací očekávat zvýšené náklady a také úspory či benefity.
 
Anotace v angličtině:  A wide range of research techniques were employed to gain knowledge of multidisciplinary (MTD) approach in the Care Allowance (CA) eligibility assessment in relation to the application of social work expertise and regarding the purpose of CA in connection with different target groups of CA claimants/ beneficiaries. The main result includes : I. analysis of current CA eligibility assessment practice in the CR considering current possibilities of applying a MTD approach; effect of valid legislation on the concept of MTD CA eligibility assessment in current practice; identifying current practice risks in terms of the application of full MTD approach; an analysis of the impact of the identified risks on the different claimants target groups. II. recommendations of innovative way of CA eligibility assessment aimed at the strengthening of the MTD principles in the assessment process III. Analysis of areas of expectable costs and benefits of the implementation of the proposed innovation.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; lékařství posudkové; služba posudková

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření pracovníků agendy příspěvku na péči . / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 81 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Dotazníkové šetření zaměřené na pracovníky agendy PnP bylo provedeno jako jedna z plánovaných výzkumných činností v rámci řešení výzkumného projektu. Dotazníkové šetření bylo koncipováno jako vyčerpávající, tzn., nevytvářeli jsme výběrový soubor z pracovníků agendy PNP, ale naším cílem bylo oslovit všechny pracovníky agendy PnP na všech kontaktních pracovištích v ČR. Dotazníkové šetření bylo zcela anonymně provedeno elektronicky a probíhalo v období 1. 8. ľ 31. 8. 2016 a během této doby byly všem osloveným 1251 pracovníkům zaslány dvě opakované žádosti o vyplnění dotazníku.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; služba posudková; šetření dotazníkové; pracovníci agendy příspěvku na péči; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment; questionnaire survey; care allowance agenda staff; social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Focus Group. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 24 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Na fokusní skupině se sešli zástupci různých zájmových skupin, spolků, platforem a jiných organizací, kteří hájí zájmy a pomáhají lidem s různou formou postižení u dospělých i dětí. Účastníci se sjeli z různých míst ČR, přičemž někteří zastupovali organizace s lokální působností, a někteří organizace, které působí ve více oblastech ČR nebo s působností celostátní. To účastníkům FG mj. umožnilo porovnávat rozdíly v posudkové praxi v různých lokalitách ČR. Cílem dané fokusní skupiny bylo získat a diskutovat zkušenosti účastníků skupiny se současným nastavením posudkové praxe v posuzování nároku na příspěvek na péči z hlediska různých typů zdravotních omezení a životních situací žadatelů o příspěvek na péči a jaké změny jsou žádoucí v posudkové praxi do budoucna.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; služba posudková; skupina fokusní

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment; focus groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza zahraniční posudkové praxe: Rakousko. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 20 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Posudková činnost pro účely dávek dlouhodobé péče (Pflegegeld). Právní normy, které posudkovou činnost řídí. Základní parametry posudkové praxe (jaké nároky se posuzují; podmínky nároku na jednotlivé stupně PnP; pravidla posuzování stupně závislosti na péči; kdo posouzení nároku provádí; vzdělávání a pracovní podmínky posuzujících profesionálů). Co posudek obsahuje a jaká jsou posudková kritéria. Kdo a jak zajišťuje potřebné podklady. Kdo vydává rozhodnutí a o čem se konkrétně rozhoduje. Další parametry posudkové praxe (lhůty, opravné prostředky). Spolupráce. Statistické údaje.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; služba posudková; zákonodárství; řízení o dávky; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment; legislation; benefits proceedings; Austria
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza zahraniční posudkové praxe: Slovensko. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 53 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Posudková činnost pro účely poskytování peněžitých příspěvků na kompenzaci těžkého zdravotního postižení a pro účely poskytování sociálních služeb. Peněžitý příspěvek na osobní asistenci. Peněžitý příspěvek na péči. Právní normy, které posudkovou činnost řídí. Základní parametry posudkové praxe. Jaké nároky se posuzují, kdo posouzení nároku provádí. Co posudky obsahují a jaká jsou posudková kritéria. Kdo a jak zajišťuje potřebné podklady. Kdo vydává rozhodnutí a o čem se konkrétně rozhoduje. Další parametry posudkové praxe (lhůty, opravné prostředky). Spolupráce. Statistické údaje.
Klíčová slova: posuzováníso nároku; multidisciplinarita; postižení; dávky sociální; služby sociální; služba posudková; zákonodárství; řízení o dávky; SR

Klíčová slova v angličtině: eligibility assessment; multidisciplinarity; disabled people; social benefits; social services; disability assessment; legislation; benefits proceedings
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza zahraniční posudkové praxe: Anglie. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 28 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  V Anglii je poskytována celá škála různých typů dávek, které jsou určeny pro osoby ze zdravotním postižením. Nicméně pilířem sociální péče o dospělé je systém, který je ustaven zákonem The Care Act 2014. Základní popis a podstata osobních rozpočtů na sociální péči. Posuzování potřeb a nároku. Formy posuzování. Identifikované potřeby a dopady na kvalitu života posuzovaného/posuzovaných. Kritéria nároku a rozhodnutí o oprávněnosti potřeb. Posouzení nároku pečujícího. Posouzení nároku dospělého, který potřebuje péči a podporu. Oblasti posuzované pro určení nároku. Finanční posouzení. Stížnosti a opravné prostředky. Potíže a nedostatky v implementaci příslušných částí zákona O péči.
Klíčová slova: posuzování nároku; multidisciplinarita; postižení; dávky sociální; služby sociální; potřeby; posuzování nároku; pečovatelé; rozpočet osobní; řízení o dávky; V. Británie

Klíčová slova v angličtině: eligibility assessment; multidisciplinarity; disabled people; social benefits; social services; needs; disability assessment; caregivers; personal budget; benefits proceedings
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT