Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 7-8 (2003), s. XIV-XVI.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Problémy mezinárodního srovnání invalidity. Podrobnější porovnání ČR a vybraných zemí EU - Belgie, Francie, SRN. Výdaje na invalidní a starobní důchody v % HDP. Počet nově přiznaných invalidních důchodů na 100 000 obyvatel podle WHO (1996-2001). Nově přiznané invalidní důchody na 100 000 obyvatel v období 1993-1999 (všechny typy invalidních důchodů). Nově přiznané ID podle pohlaví důchodců (1993-1999). Struktura nově přiznaných ID podle věku v roce 1998. Srovnání nově přiznaných plných a částečných invalidních důchodů v roce 1998 podle věku - Francie a ČR. Příčiny invalidity podle hlavních skupin diagnóz - Francie a ČR.
Klíčová slova: postižení; invalidita; ukazatele; statistika; důchod invalidní; skupiny věkové; gender

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disability; indicators; statistics; disabled; disability pension; age groups; gender; GDP
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU. [Trends in disability in the Czech Republic and selected countries of theEuropean Union.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2002. - 84 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumný projekt se zabývá vývojem invalidizace v ČR v letech 1997-2001 v časové řadě a v mezinárodním srovnání. Co do počtu nově přiznaných invalidních důchodů zaujímá ČR podle údajů WHO zhruba střední místo mezi srovnatelnými evropskými zeměmi. Přesto OECD opakovaně upozorňuje na příliš vysoký počet vyplácených invalidních důchodů na 100000 obyvatel. Příčinu tohoto jevu je možno vidět především v tom, že - na rozdíl od srovnávaných zemí - v ČR nedochází k automatické konverzi plného invalidního důchodu v důchod starobní. Projekt se dále zabývá příčinami invalidizace v ČR v letech 1997-2001 podle jednotlivých kapitol Mezinárodní klasifikace nemocí - 10.revize. Všechny skupiny jsou sledovány podle pohlaví a věkových skupin. U čtyř skupin diagnóz s nejvyšší četností (skupina 2.,5.,9. a 13.) jsou nově přiznané plné i částečné invalidní důchody posuzovány i podle jednotlivých diagnóz. Součástí je i pohled posudkového lékaře a odborných lékařů specialistů. Práce dále hodnotí možnosti přínosu Mezinárodní klas
ifikace funkční schopnosti, disability a zdraví pro posudkovou službu. V závěrečné části projekt podrobněji srovnává výši invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU (Belgie, Francie, Německo) a to jak z hlediska právních podmínek, tak - v případě jejich kompatibility- i prostřednictvím statistických ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  The research project deals with the development of disability pensions in the Czech Republic from 1997 till 2001 in comparison with foreign countries. Regarding newly awarded disability pensions, Czech Republic ranks, according to WHO, approximately in the middle among comparable European countries. Regardless, OECD repeatedly notes too high number of paid disability pensions per 100,000 residents. This situation can be attributed to the fact that - unlike in compared countries - full disability pensions in the Czech Republic are not automatically converted to old age pensions. Research project further deals with reasons for newly awarded disability pensions in the Czech Republic from 1997 till 2001, according to the 10th revision of International Classification of Diseases. All groups are categorised according to sex and age group. The four most common groups of diagnoses (groups 2, 5, 9 and 13) are further divided according to individual diagnoses. An opinion of a specialist and approving physician is inclu
ded. Research project further evaluates possible contributions of International Classifications of Functional Abilities, Disabilities and Health for disability approval process. Project concludes with more detailed comparison of the level of disability between the Czech Republic and selected countries of the European Union (Belgium, France, Germany) according to legal conditions and available statistics.
Klíčová slova: postižení; invalidita; důchod invalidní; lékařství posudkové

Klíčová slova v angličtině: handicapped persons; disability; disability pension; approval process
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity [Ananlysis of possibility to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance including social-health aspects of invalidity development.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - 1. vyd. - Praha: VÚPSV, 2007. - 94 s. - ISBN 978-80-87007-70-9

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Účelem uvedené studie je zjištění, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a přiřadit k pojištění nemocenskému. Při řešení projektu bylo vycházeno z popisu stávajícího systému, a to jak z hlediska ekonomického (analýza příjmové a výdajové stránky nemocenského a důchodového pojištění), tak z hlediska zdravotního (srovnání příčin morbidity a invalidity podle skupin diagnóz - kapitola MKN-10). Na základě popisu stávajícího systému v ČR, jeho podrobné statistické analýzy a popisu uspořádání v některých evropských zemích bylo zjištěno, že oddělení invalidního pojištění od ostatních typů důchodového pojištění možné je. Projekt obsahuje tři možné varianty řešení při zachování současné výše pojistného na sociální pojištění a řeší i pojistné osob samostatně výdělečně činných. V závěru doporučuje provést některé legislativní změny, k nimž patří zejména automatická konverze invalidního důchodu ve starobní.
 
Anotace v angličtině:  The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of health insurance. We begin by describing the existing system from both economical point of view and health point of view (comparison of morbidity and disability according to ICD-10/WHO). Based on the description of existing system in the CR, its detailed statistical analysis and description of arrangements in some European countries we established that it is possible to separate disability insurance from other type of pensions. We present three possible options of how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. In concluding parts we recommend to make some legislative changes, including automatic conversion of disability pension into old-age pension.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; důchod invalidní; invalidita; pojistné; samostatní; nemocnost; systém; Mezinárodní; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; pension insurance; sickness insurance; disability pension; disability; contribution; self employed; sick rate /absenteeism; system; International; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. [People employed on the Czech labour market are ageing I. Information from a statistical analysis of existing developments in the employment of older people.]. / Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 7-12 (6s.).

[ Karpíšek, Zdeněk - Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Poznatky ze statistické analýzy stárnutí zaměstnanosti v ČR v období od roku 1996 včetně sledování postupného zvyšování podílu starších osob (se zvláštním zaměřením na věkovou skupinu 55-64 letých). Studie hodnotí vliv těch faktorů, které nejvíce ovlivnily vývoj míry zaměstnanosti starších osob, a zejména důsledky řady opatření v oblasti důchodové politiky. Celkový vývoj zaměstnanosti starších osob v období 1990-1992 a 1993-2007.
 
Anotace v angličtině:  Information from a statistical analysis of the ageing of those in employment in the Czech Republic in recent times, particularly since 1996. It follows the gradual increase in the portion of older people (focusing especially on the age group of people aged 55 ľ 64 years). The study assesses the influence of the factors that had the biggest impact on how the rate of employment of older people developed, primarily as a result of a number of pension policy measures. The article evaluates previous developments of employment of older people, particularly in the period 1996 ľ 2007.
Klíčová slova: trh práce; stárnutí; zaměstnanost; pracovníci starší; vývoj; výzkum; odchod do důchodu; nabídka a poptávka; pojištění důchodové

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; unemployment; pension insurance; retirement; employment policy; disability pension; statistical analysis of employment; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. [Ageing workforce on the Czech labour market II. Problems of the further development of the employment of older persons.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 16-20 (5 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Tato část zprávy hodnotí určité aspekty dalšího vývoje zaměstnanosti starších lidí v střednědobém horizontu do r. 2020. Cílem je zhodnotit, z pohledu budoucí situace na trhu práce, jak vážný problém je a jak urgentně je třeba ho řešit. Hodnocení je založeno na dvou modelových alternativách, respektujících demografickou projekci, ale lišících se v možných specifických mírách zaměstnanosti jednotlivých pětiletých věkových skupin. Z hlediska nabídky na trhu práce se ukazuje, že předpokládaný úbytek "mladých" pracovníků může být v podstatě nahrazen početním nárůstem "starších" pracovníků. Zdroj tohoto nárůstu je ve snížení počtu ekonomicky neaktivních starších osob. To ovšem za předpokladu, že společnost nebude spoléhat jen na automatický vliv postupného zvyšování důchodového věku, ale bude včas komplexně řešit stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  This part of the paper assess certain aspects of the further development of the employment of older people in the medium term up to 2020. The aim is to assess, from the perspective of the future situation on the labour market, how serious the problem is and how urgently it needs to be tackled. The assessment is based on two alternative models respecting demographic forecasts but differing in the possible specific rates of employment in the individual five-years groups. From the point of view of supply on the labour market it appears that the expected reduction in the number of "youngö workers may essentially be offset by an increase in the number of "olderö workers. The source of this increase lies in reducing the number of economically inactive older persons. This is of course conditional on the fact that society will not rely solely on the automatic impact of the gradual raising of the retirement age but will take steps to address all aspects of population ageing.
Klíčová slova: zaměstnanost; zaměstnanost starších pracovníků; pracovníci starší; trh práce; nabídka a poptávka; vývoj demografický; odchod do důchodu; populace ekonomicky aktivní; politika zaměstnanosti; zaměstnanost postižených; důchod invalidní; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; level of retirement age; age of retirement from economic activity; employment rate factors; employment policy; employment of disabled people; disability pension; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003- 2008. : Část I. [Development of disability in the Czech Republic and selected countries in 2003-2008. : Part I.]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 76 s. - ISBN 978-80-7416-065-3

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie pojednává o vývoji nově přiznaných invalidních důchodů (plných a částečných) podle nejčastějších skupin diagnóz MKN-10, a to II. Novotvary, V. Poruchy duševní a poruchy chování, IX. Nemoci oběhové soustavy a XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Ve sledovaném období došlo k poklesu skupiny IX. Nemoci oběhové soustavy, naopak zcela v souladu s evropskými trendy došlo k nárůstu počtu nově přiznaných invalidních důchodů na nemoci skupiny V. Poruchy duševní a poruchy chování. Rovněž hodnotí změny ve věkové struktuře a pohlaví příjemců nově přiznaných invalidních důchodů, krajském rozložení nově přiznaných invalidních důchodů a nejčastějších diagnózách v rámci vybraných skupin diagnóz v roce 2003 až 2008.
 
Anotace v angličtině:  Monography deals with trends in newly assigned full and partial disability pensions according to the most frequented ICD-10 chapters in the years 2003-2008. These are: Chapter II. Neoplasms, V. Mental and behavioural disorders, IX. Diseases of the circulatory system, XIII Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue. During the period monitored the number of newly assigned disability pensions within the Chapter IX Diseases of the circulatory system decreased. In contrary, but in accordance with European trends, number of newly assigned pensions in the chapter V. Mental and behavioural disorders increased. Further, changes during 2003-2008 in newly assigned full and partial disability pensions according to age, gender, region and particular most frequent diagnoses in above given ICD-10 chapters have been evaluated.
Klíčová slova: invalidita; důchod invalidní; Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10); skupiny diagnóz; evropské trendy

Klíčová slova v angličtině: disability; disability pension; International Statistical Classification of Diseases (ICD-10); ICD-10 chapters; European trends
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj invalidity v letech 2003- 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. : Část II. [Development of disability in 2003-2008 by selected ICD-10 chapters : Part II.]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-066-0

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie pojednává o vývoji nově přiznaných invalidních důchodů (plných a částečných) podle nejčastějších skupin diagnóz MKN-10, a to II. Novotvary, V. Poruchy duševní a poruchy chování, IX. Nemoci oběhové soustavy a XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Ve sledovaném období došlo k poklesu skupiny IX. Nemoci oběhové soustavy, naopak zcela v souladu s evropskými trendy došlo k nárůstu počtu nově přiznaných invalidních důchodů na nemoci skupiny V. Poruchy duševní a poruchy chování. Rovněž hodnotí změny ve věkové struktuře a pohlaví příjemců nově přiznaných invalidních důchodů, krajském rozložení nově přiznaných invalidních důchodů a nejčastějších diagnózách v rámci vybraných skupin diagnóz v roce 2003 a 2008.
 
Anotace v angličtině:  Monography deals with trends in newly assigned full and partial disability pensions according to the most frequented ICD-10 chapters in the years 2003 -2008. These are: Chapter II. Neoplasms, V. Mental and behavioural disorders, IX. Diseases of the circulatory system, XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue. During the period monitored the number of newly assigned disability pensions within the Chapter IX. Diseases of the circulatory system decreased. In contrary, but in accordance with European trends, number of newly assigned pensions in the chapter V. Mental and behavioural disorders increased. Further, changes during 2003-2008 in newly assigned full and partial disability pensions according to age, gender, region and particular most frequent diagnoses in above given ICD-10 chapters have been evaluated.
Klíčová slova: invalidita; důchod invalidní; Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10); skupiny diagnóz; evropské trendy

Klíčová slova v angličtině: disability; disability pension; International Statistical Classification of Diseases (ICD-10); ICD-10 chapters; European trends
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích [Comparison of invalidity in the Czech Republic and selected European countries]. / Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 73 s.

[ Holub, Martin - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem projektu je porovnání invalidizace a jejího vývoje v ČR se situací ve vybraných zemích EU. Pozornost je zaměřena na země s vícestupňovým systémem invalidity a invalidních důchodů. Projekt přináší detailní popis pojetí invalidity a invalidních důchodů ve sledovaných evropských zemích, věcných a právních podmínek pro uznávání jednotlivých stupňů invalidity a pro přiznávání invalidních důchodů. Vývoj invalidizace je dokumentován statistickými údaji o nově přiznaných invalidních důchodech v jednotlivých zemích za léta 2012 a 2013 podle počtu všech nově přiznaných invalidních důchodů a podle počtu nově přiznaných "plných" a "částečných" invalidních důchodů celkově a v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Zároveň byla pozornost zaměřena na dočasnost nebo trvalost nároku na invalidní důchod, na problematiku provádění kontrol zdravotního stavu a trvání invalidity a jejich výsledky, na zdravotní příčiny invalidizace a na věkový aspekt invalidity, tedy věk, v němž je příslušný invalidní důchod přiznáván nejčas
těji.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of invalidity and its development in Czech Republic and selected European countries. Projectĺs attention aims to multi degree invalidity systems. Study brings detailed descriptions of invalidity systems, basic principles and risk covered. The development of invalidity is illustrated by statistical data on new granted invalidity pensions in years 2012 and 2013 divided by full or partial invalidity pensions. The project compares health causes of invalidity, duration of invalidity, possibility of review invalidity pension and the age in which the invalidity benefit is granted most frequently.
Klíčová slova: důchod invalidní; zab. sociální; komparace invalidních systémů

Klíčová slova v angličtině: disability pension; social security; comparison of invalidity systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC508/2015 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT