Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA [Methods of social security of disabled persons whose disability arose before the age of 18 years in selected EEA countries]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 67 s. - ISBN 978-80-7416-209-1

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie popisuje způsob zabezpečení (tj. především právní rámec, v rámci kterého je plnění zajištěno, a také výši plnění, a to jak finanční, tak nefinanční a způsob výpočtu takové dávky) osob, které se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu existujícího již před 18. rokem věku nemohly soustavně připravovat k pracovnímu uplatnění a po dosažení 18 let věku si nemohou zajistit příjmy ekonomickou aktivitou (výdělečnou činností, prací) ve vybraných zemích EEA. Práce se dále zabývá otázkou, jak jsou tyto osoby zajištěny v případě, že by se rozhodly migrovat z dané země do jiné země EU, popř. do třetích zemí a popisuje historický vývoj relevantní právní úpravy v posledních 10 letech.
 
Anotace v angličtině:  The monograph describes methods of social security with regard to long term disabled people whose disability arose before the age of 18 years and who, due to such disability, are unable to earn a working income in various European countries. It detailed describes the legal framework, benefits to which are such people entitled (benefits in pay/benefits in kind) and from which part of the social security system benefits are paid (disabled pension insurance / state social support / subsistence minimum income, etc.), the benefit calculation method inclusive the amount of the benefit. Study presents the development in related legislation over the last 10 years and answers the question how are long term disabled people whose disability arose before the age of 18 years secured by moving within the European Union / to other countries.
Klíčová slova: důchod invalidní; invalidé z mládí; formule výpočtu invalidního důchodu; pojištění sociální; přenositelnost důchodových dávek

Klíčová slova v angličtině: disability pensions; original invalidity; calculation formula of disability pension; social insurance; transferability of pension benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí [/ Analysis of the social security of the disabled people with "original invalidity"]. / Martin Holub, Milan Šlapák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 15-19 (5 s.).

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Anotace:  Tento článek poskytuje informace o sociálním zabezpečení ve vybraných evropských zemích s ohledem na dlouhodobé zdravotně postižené lidi, jejichž invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a kteří z důvodu této invalidity nejsou schopni trvalé výdělečné činnosti. Zaměřuje se na specifickou skupinu lidí, kteří spadají pod českou právní definici "Invalidé z mládí". Analyzuje dávky, na které mají tito lidé nárok v zahraničí (peněžité dávky / věcné dávky), a z které části systému sociálního zabezpečení jsou dávky vypláceny (invalidní pojištění / statní sociální podpora / příjmy životního minima).
 
Anotace v angličtině:  The article provides information on social security in selected European countries with regard to long term disabled people whose disability arose before the age of 18 years and who, due to such disability, are unable to earn a working income. It is focused on a specific group of people who fall under the Czech legal definition of "Original Invalidity". It analyses benefits to which such people are entitled abroad (benefits in pay/benefits in kind) and from which part of the social security system are benefits paid (disability pension insurance / state social support / subsistence minimum income).
Klíčová slova: zab. sociální; důchod invalidní; invalidé z mládí

Klíčová slova v angličtině: social security; disability pensions; original invalidity
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT