Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). [Evaluation of active labour policy programmes in the local labour market: impacts of vocational training and other measures in the Břeclav region (partial report from the pilot research project).]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem zprávy je zhodnocení komplexních přínosů programu rekvalifikací a částečně i dalších programů APZ realizovaných v okrese Břeclav v roce 2001 až 2002. Zpráva navazuje na studii "Hodnocení programů APZ na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací pro účastníky" (pro-sinec 2002). Zpráva je založena na dotazování účastníků rekvalifikací (přes 500 účastníků) v okrese Břeclav ve třech vlnách: na vstupu do programu, při skončení programu a po programu. Ve zprávě využíváme především výsledků třetí vlny dotazování (tedy odstup 6 měsíců po skončení programu). Vedle informací získaných dota-zováním účastníků rekvalifikací využíváme dále dat získaných z databáze úřadu práce. Ověřujeme, jak účast v různých programech APZ zvýšila pro různé kategorie nezaměstnaných pravděpodobnost odchodu z registru ÚP do zaměstnání.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is the evaluation of the complex impacts of the vocational training and of the other active labour policy programmes which have been implemented in Břeclav region in 2001 and 2002. The report is linked to the findings of the former study . "Evaluation of the active labour policy programmes in the local la-bour market: quality and contributions of vocational training and public works for the participants" (December 2002). The report is based on interviewing of 500 participants of vocational training in Břeclav district in three waves: when they entered the programme, when they finished the programme and follow-up 6 months after the programme.The last wave is mainly used in this report. Beside we use data from the registers of the unemployed and we test how participation in different programmes influenced the probability to leave registers for the diffe-rent categories of the unemployed.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; trh práce lokální; rekvalifikace; úřady práce; nezaměstnaní; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active employment policy; local labour market; local level; retraining; labour offices; unemployed; disadvantage groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální vyloučení. [Social exclusion.]. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika / Vojtěch Krebs, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - s. 124-130 (7 s.).

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Koncept sociálního vyloučení a použitá terminologie v pojetí Rady Evropy (sociální vyloučení, lidská důstojnost, sociální integrace). Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The concept of social exclusion and applied terminology in the understanding of the Council of Europe (social exclusion, human dignity, social integration). Groups of population most exposed to social exclusion in the Czech Republic.
Klíčová slova: vyloučení sociální; terminologie; integrace; chudoba; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; terminology; social integration; welfare triangle; human dignity; poverty; disadvantage groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce [Finding examples of good practice - programmes funded by the European Social Fund in the Czech Republic aimed at improving access of disadvantaged groups in the labor market]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-096-7

[ Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních několika desítkách let proběhlo na trhu práce několik zásadních změn, které mají důsledky pro charakter práce, charakter pracovních trhů a jejich aktéry. Hovoří se o diferenciaci rizik, segmentaci pracovních trhů a dualistické strategii ochrany práce, kombinující vysokou produktivitu a vysoké mzdy s vysokou nezaměstnaností a vysokým stupněm sociální ochrany. Mnohé z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány právě v rámci ESF. Někteří autoři jsou ke kapacitě těchto opatření řešit negativní efekty trendů popsaných výše poměrně skeptičtí a zároveň upozorňují na jejich evaluační deficit, který je realitou i v ČR. Chybí ucelený přehled o opatřeních, jejich vyhodnocení a tím pádem i příklady těch programů, které selhaly. Tato studie si klade za cíl přispět k dílčímu zaplnění tohoto deficitu a vyhodnotit právě dva z programů financovaných ESF, které byly zaměřeny na zvýšení přístupu na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin, a to v českých podmínkách.
 
Anotace v angličtině:  In recent decades several fundamental changes took place in the labour markets that have implications for the nature of work, the nature of labor markets and their actors. We are talking about the differentiations of the risks, segmentation of labour markets and labour protection dualistic strategy, combining high productivity and high wages with high unemployment and a high degree of social protection. Many of the tools of active employment policy are being supported under the ESF. Some writers are quite skeptical about the capacity of these measures to address these negative effects and points on their evaluation deficit. There is a lack of a comprehensive overview of the measures, their evaluation and thus the examples of those programs that have failed. This study aims to contribute to the partial filling of the deficit and to evaluate just two of the programs funded by the ESF, which focused on the increasing access to the labor market one of the disadvantaged groups in Czech conditions.
Klíčová slova: trh práce; skupiny znevýhodněné; Romové; vyloučení sociální; segmentace trhu práce; projekty; program sociální; dobrá praxe; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: labour market; disadvantage groups; disadvantaged groups; social exclusion; labour market segmentation; evaluation; Roma minority; projects; social program; good practice
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic [Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě. Závěrečná národní zpráva - Česká republika]. / Miroslava Rákoczyová, Dušan Drbohlav - Köln: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., 2012. - 84 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Drbohlav, Dušan ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie byla vypracována jménem Evropské komise v rámci programu PROGRESS pro zaměstnanost a sociální solidaritu 2007-2013. Politický a socio-ekonomický přehled. Hlavní trendy a modely mezinárodní a vnitřní migrace. Celonárodní trh práce a trendy sociálního vývoje ovlivněné migrací. Sociální zabezpečení, chudoby a sociální vyloučení. Trendy vývoje v regionech s plusovou a minusovou migrací. Dopad migrace na znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  The present study has been undertaken on behalf of the European Commission within the framework of the PROGRESS programme for employment and social solidarity 2007-2013. Political and Socio-Economic Overview. Main emigration and internal migration trends and patterns. Nation-wide labour market and social development trends under the influence of emigration. Social security, poverty and social exclusion. Development trends in net migration loss/gain regions. Impact of migration on vulnerable groups.
Klíčová slova: Evropa střední a východní; migrace; migrace vnitřní; situace ekonomická; trh práce; osoby migrující; zab. sociální; chudoba; vyloučení sociální; Romové; skupiny znevýhodněné; regiony

Klíčová slova v angličtině: Central and Eastern Europe / CEE; migration; internal migration; economic situation; migrant persons; labour market; social security; poverty; social exclusion; Gypsies; disadvantage groups; regions
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  viz uložené 1541
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2020
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: : Labour Market Institutions and Productivity Labour Utilisation in Central and Eastern Europe / Beata WOŹNIAK-JĘCHOREK, Michał PILC. - Abingdon - New York : Routledge, 2020. - ISBN 978-0-367-44428-0. - s. 260-283 (23 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Anotace:  Kapitola se věnuje analýze efektů programů aktivní politiky zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  Chapter aims to evaluate effects of ALMP for disadvantaged groups.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantage groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT