Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Gender discrimination in the Czech labour market. [Genderová diskriminace na českém trhu práce.]. / Renata Vašková - 2004.

[ Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkum ukazuje, že navzdory legislativě volající po rovném zacházení, má stále vysoké procento žen zkušenost s diskriminací ne trhu práce. Nejvíc znevýhodněné skupiny. Základní ukazatele ekonomické aktivity v r. 2003 pro muže a ženy.
 
Anotace v angličtině:  The research shows that, in spite of extensive legislation calling for equal treatment, a high percentage of women still experience discrimination in the labour market.
Klíčová slova: trh práce; ženy; diskriminace pracovní; skupiny znevýhodněné; rovnost; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnání na částečný úvazek; muži

Klíčová slova v angličtině: labour market; women; labour discrimination; disadvantaged groups; equity; employment; unemployment; part time employment; men
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic: Increased risks alongside involuntary flexibility. [Česká republika: Zvýšená rizika s nedobrovolnou flexibilitou.]. / Renata Kyzlinková, Lenka Dokulilová - In: The evolving world of work in the enlarged EU. Progress and vulnerability. / Francois Eyraud, Daniel Vaughan-Whitehead, (eds.). - Geneva : ILO, 2007. - ISBN 978-92-2-119547-4. - s. 141-181 (41 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Anotace:  Dynamický růst české ekonomiky jde ruku v ruce s rozvojem pracovní legislativy. Hlavním cílem většiny současných politik je podporovat základní principy flexicurity. Pracovní podmínky v ČR. Pracovní smlouvy. Mzdy. Pracovní doba a organizace práce. Zdraví a bezpečnost práce - pozitivní trendy. Další vzdělávání. Práce a rodina. Případové studie.
 
Anotace v angličtině:  A dynamic growth of the Czech economy have gone hand in hand with the development of labour legislation. The main goal of the majority of polivies nawadays is to promote the basic principles of flexicurity. Working conditionsin the Czech Republic. Employment contracts. Wages. Working time and work organisation. Occupational health and safety - positive trends. Further education. Work and family. Case studies.
Klíčová slova: trh práce; podmínky pracovní; právo pracovní; flexibilita pracovní; flexicurity; vztahy pracovní; sladění rodinného a prac. života; bezpečnost práce; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: labour market; working conditions; labour legislation; labour flexibility; flexicurity; employment relationship; reconciliation of work and family life; occupational safety; disadvantaged groups
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Srovnání Národních akčních plánů sociálního začleňování v zemích EU a v České republice. [Comparison of National action plans of social inclusion in teh EU member states and the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová - In: Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda / Petr Mareš, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, a kol.. - Praha : CESES FSV UK, 2006. - s. 27-54 (15 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Cílem předkládané studie je srovnání národních akčních plánů sociálního začleňování ČR a čtyř vybraných členských států EU (Velká Británie, Dánsko, Německo, Maďarsko). Zaměřujeme se především na opatření cílená na jednotlivé skupiny ohrožené sociálním vyloučením a na stanovené cíle. Takové mezinárodní srovnání má svoje limity, přesto má taková komparace význam. Ukazuje se, že jednotlivé členské země se potýkají v oblasti sociálního vyloučení s obdobnými problémy. Srovnávání přístupů uplatňovaných v jednotlivých členských zemích je nedílnou součástí strategie sociálního začleňování v EU. Jeho přínos spočívá zejména v možnosti využívat poznatků z ostatních zemí a učit se navzájem při řešení problému sociálního vyloučení.
Klíčová slova: ČR; EU; vyloučení sociální; začleňování sociální; skupiny znevýhodněné; integrace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; social exclusion; social inclusion; disadvantaged groups; integration; labour market
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  1J028/04-DP2 - Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Evaluating training programs for economically disadvantaged. The case of Czech Republic. [Hodnocení výcvikových programů pro ekonomicky znevýhodněné osoby. Případ České republiky.]. / Oleksandr Stupnytskyy - Prague: CERGE-EI, 2008. - 26 s.

[ Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  V současnosti se celoživotní vzdělávání stává jedním z nejvýznamnějších faktorů zaměstnatelnosti osob na trhu práce. Realizace výcvikových programů vyžaduje významné finanční zdroje a s tím je spojena otázka výkonnosti takových programů. Tato zpráva analyzuje, jak pomáhá další vzdělávání ekonomicky znevýhodněným skupinám populace zlepšit jejich situaci na trhu práce. Zpráva využívá mikroekonomická data šetření o výcvikových aktivitách v ČR v r. 2003. Výsledky
 
Anotace v angličtině:  At present the life-long learning becomes one of the most important factors of employability of a person on the labour market. Realization of the training programs requires significant financial resources and, in relation to this, there is a question about the performance of these programs. This paper analyses how further training helps economically disadvantaged groups of the population to improve their labour market situation. The paper uses microeconomic data from a survey of the training activities, conducted in the Czech Republic in 2003. The results show that training has positive and lasting effect for its participants.
Klíčová slova: ČR; trh práce; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní; skupiny znevýhodněné; zaměstnatelnost; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; education and training; LIFE LONG EDUCATION; disadvantaged groups; employability; active employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1471 (GDNet ľ research papers)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik rad, které vám pomohou na úřadech práce. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 6 (2009), s. 4. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Práva a povinnosti zájemců o zaměstnání při zprostředkování jejich zaměstnání úřadem práce. Co se rozumí zprostředkováním zaměstnání úřady práce. V čem může úřad práce občanovi poradit. Fyzická osoba má právo na to, aby jim úřad práce zprostředkoval vhodné zaměstnání. Co je vhodné zaměstnání. Kdo je zájemce o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání. Kdy se jedná o výkon nelegální práce. Povinnosti úřadů práce. Jakým uchazečům o zaměstnání věnují úřady práce zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Individuální akční plán jako jeden z nástrojů politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; úřady práce; uchazeči o práci; řízení; trh práce; poradenství pracovní; definice; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; skupiny znevýhodněné; politika zaměstnanosti; zaměstnatelnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour offices; job seekers; proceedings; labour market; vocational counselling; definition; labour law; clandestine employment; disadvantaged groups; employment policy; employability
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce [Finding examples of good practice - programmes funded by the European Social Fund in the Czech Republic aimed at improving access of disadvantaged groups in the labor market]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-096-7

[ Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních několika desítkách let proběhlo na trhu práce několik zásadních změn, které mají důsledky pro charakter práce, charakter pracovních trhů a jejich aktéry. Hovoří se o diferenciaci rizik, segmentaci pracovních trhů a dualistické strategii ochrany práce, kombinující vysokou produktivitu a vysoké mzdy s vysokou nezaměstnaností a vysokým stupněm sociální ochrany. Mnohé z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány právě v rámci ESF. Někteří autoři jsou ke kapacitě těchto opatření řešit negativní efekty trendů popsaných výše poměrně skeptičtí a zároveň upozorňují na jejich evaluační deficit, který je realitou i v ČR. Chybí ucelený přehled o opatřeních, jejich vyhodnocení a tím pádem i příklady těch programů, které selhaly. Tato studie si klade za cíl přispět k dílčímu zaplnění tohoto deficitu a vyhodnotit právě dva z programů financovaných ESF, které byly zaměřeny na zvýšení přístupu na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin, a to v českých podmínkách.
 
Anotace v angličtině:  In recent decades several fundamental changes took place in the labour markets that have implications for the nature of work, the nature of labor markets and their actors. We are talking about the differentiations of the risks, segmentation of labour markets and labour protection dualistic strategy, combining high productivity and high wages with high unemployment and a high degree of social protection. Many of the tools of active employment policy are being supported under the ESF. Some writers are quite skeptical about the capacity of these measures to address these negative effects and points on their evaluation deficit. There is a lack of a comprehensive overview of the measures, their evaluation and thus the examples of those programs that have failed. This study aims to contribute to the partial filling of the deficit and to evaluate just two of the programs funded by the ESF, which focused on the increasing access to the labor market one of the disadvantaged groups in Czech conditions.
Klíčová slova: trh práce; skupiny znevýhodněné; Romové; vyloučení sociální; segmentace trhu práce; projekty; program sociální; dobrá praxe; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: labour market; disadvantage groups; disadvantaged groups; social exclusion; labour market segmentation; evaluation; Roma minority; projects; social program; good practice
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce [Employability of Groups at Risk of Unemployment in the Current Labor Market]. / Markéta Horáková, Pavel Horák - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 45, č. 2 (2013), s. 128-149 (22 s.).

[ Horáková, Markéta - Horák, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce představuje koncept zaměstnatelnosti, který schematicky umožňuje pracovníkům s rozhodovací pravomocí v oblasti politiky vzdělávání a trhu práce, aby byli schopni identifikovat a řešit zvláštní problémové oblasti znevýhodněných skupin nezaměstnaných. S pomocí příslušné domácí i zahraniční literatury pojednáváme existující definice zaměstnatelnosti a konsensuální a konfliktní teorie zaměstnatelnosti. Nakonec předkládáme náš vlastní systém skládající se ze čtyř klíčových dimenzí zaměstnatelnosti, který aplikujeme na různé druhy znevýhodněných skupin.
 
Anotace v angličtině:  This paper presents employability concept enabling in schematic appearance decision-makers in field of educational and labour market policy could be able to identify and solute particular problem areas of disadvantaged groups of unemployed. With help of relevant domestic and foreign literature we denote existing employability definitions and consensual and conflict theories of employability. In the end we put forward our own scheme consisting of four key dimensions of employability that we apply for different kinds of disadvantaged groups.
Klíčová slova: skupiny znevýhodněné; nezaměstnaní; zaměstnatelnost; flexibilita; adaptace; kapitál lidský; kapitál sociální; identita kariéry

Klíčová slova v angličtině: disadvantaged groups; unemployed; employability; human capital; social capital; adaptability; flexibility; career identity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Why Targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: Social Policy & Administration. - ISSN 0144-5596 - Roč. 54, č. 7 (2020), s. 1198-1214 (17 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  In this paper, we analyze the targeting and outcomes of the apprenticeship program implemented under the Youth Guarantee/YG scheme in the Czech Republic. We examine the outcomes and targeting using counterfactual impact evaluation (quasi-experimental design) of the apprenticeship program on the basis of administrative data from the Czech Employment Office. The implementation strategy is analyzed using various policy documents. The findings indicate that the program is apparently targeted at those groups of young people who are less disadvantaged as regards education level and previous unemployment experience. At the same time, paradoxically, the effects in terms of outflows from the unemployment register are weak for the short-term and medium-term unemployed, as well as for low-skilled and high-skilled youth, and stronger effects are evident in the case of long-term unemployed and medium-skilled youth.
The failures in targeting and in adjusting the program to the needs of more vulnerable groups of youth are due to an inconsistent implementation strategy of Czech Public Employment Services.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantaged groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12598
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT