Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce. [Social partners and racial discrimination on the labour market.]. / Soňa Veverková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 25-27.

[ Veverková, Soňa ]

Anotace:  Tento příspěvek se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce, postojem sociálních partnerů (zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců) a dalších dotčených subjektů (neziskové organizace, orgány veřejné správy) k rasové diskriminaci na pracovišti a k potřebě legislativních úprav v této oblasti. Příspěvek popisuje, jakou důležitost přikládají sociální partneři rasové diskriminaci a jejím projevům a jaké mají povědomí o legislativě týkající se (rasové) diskriminace.
 
Anotace v angličtině:  This article deals with racial discrimination on the labour market as well as the attitude of social partners (representatives of employers and employees) and other affected entities (non-profit organizations, public administration bodies) to racial discrimination in the workplace and the need for legislation in this area. The paper describes the importance social partners attach to racial discrimination and its manifestations, as well as their awareness of legislation concerning (racial) discrimination.
Klíčová slova: skupiny etnické; cizinci; diskriminace; diskriminace pracovní; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: ethnic groups; foreigners; discrimination; labour discrimination; racial discrimination; discrimination in the workplace; opinions; social partners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace. [Foreigners from third countries in the South Moravian Region; initial analysis of social integration]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Hana Pořízková - Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2009. - 59 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Pořízková, Hana ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkum se zaměřil na získání komplexních znalostí o integračních procesech probíhajících v JMK, včetně identifikace významných problémů a bariér. Byli osloveni klíčoví aktéři integrace, tj. cizinci samotní, instituce veřejného sektoru a zaměstnavatelé. Výzkumná strategie se zaměřila na následující otázky: Jaké jsou obecné charakteristiky cílové skupiny cizinců v JMK. Jaká je situace cílové skupiny cizinců v JMK na pracovním trhu (postavení cizinců na trhu práce, kvalita jejich pracovních míst, problémy při hledání zaměstnání, pracovní diskriminace, riziko nezaměstnanosti, riziko ztráty legálního postavení). S jakými problémy se cizinci setkávají při integraci do společnosti (bydlení, dostupnosti sociálních služeb, dostupnosti informací, navazování sociálních kontaktů s příslušníky majoritní populace, diskriminace atd.). Jak jsou zajištěny integrační služby v regionu.
 
Anotace v angličtině:  The research focused on obtaining comprehensive knowledge of integration processes in South Moravian Region (SMR), including the identification of major problems and barriers. The key actors of integration were addressed, i.e. the foreigners themselves, the public sector institutions and employers. The research strategy was aimed at the following questions: What are the general characteristics of the target group of foreigners in the SMR. What is the situation of target group on the labour market in the SMR (the status of foreigners on the labor market, the quality of their jobs, difficulties in finding employment, labour discrimination, the risk of unemployment, the risk of loss of legal status). What are the problems faced by foreigners to integrate into society (housing, availability of social services and information, social networking with members of the majority of the population, discrimination, etc.). How are provided integration services in the region.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; kraje; trh práce; kvalita pracovního života; diskriminace; diskriminace pracovní; nezaměstnanost; společnost; služby sociální; informace; služby

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country migrants; integration of foreigners; South Moravian Region; quality of employment; discrimination; discrimination in the workplace; unemployment; society; social services; information; services
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz uložené 1296
Pozn. typ H ľ konc: Tato analýza se stala jedním z podkladových dokumentů pro vytvoření strategie integrace cizinců v Jihomoravském kraji (viz uložené 1297)
Tato výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců" financovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2007).
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu [The Role of Social Dialogue in Combating Discrimination in the Work Process in an International Context]. / Aleš KROUPA, Renata KYZLINKOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ - In: Sborník studií na téma: Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce, I. část. . - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2021. - s. 1-101 (101 stran).

[ KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa ]

Akce: Mezinárodní konference: Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce : WRD, Kongresové centrum, Praha, 29.09.22

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Ve studii byly sledovány typy diskriminace vymezené zákonem č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon, který za diskriminační důvody považuje rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor a státní příslušnost. Zdrojem dat bylo šetření EUROBAROMETR a data z 6. průzkumu pracovních a životních podmínek, který pravidelně organizuje agentura EUROFOUND. Popis aktivit sociálních partnerů vycházel z autentických textů získaných z databáze "Social dialogue texts database" zveřejněné na stránkách Evropské komise.
 
Anotace v angličtině:  The study examined the types of discrimination defined by Act No.198/2009 Coll., the Anti-Discrimination Act, which considers race, ethnic origin, nationality, gender, sexual orientation, age, disability, religion, belief or worldview, and nationality to be grounds for discrimination. The data source was the EUROBAROMETER survey and data from the 6th Working and Living Conditions Survey, which is regularly organised by EUROFOUND. The description of the activities of the social partners was based on authentic texts obtained from the "Social dialogue texts database" published on the European Commission website.
Klíčová slova: trh práce; dialog sociální; diskriminace pracovní; zákonodárství; konference; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: labour market; social dialogue; discrimination in the workplace; legislation; conference; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT