Publikační činnost: 2004
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Cizinci s povolením k zaměstnání v České republice. [Foreigners with Work Permits in the Czech Republic. ]. / Milada Horáková - In: Za prací do Česka.. - Praha : Člověk v tísni, 2004. - s. 8-9.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika a popis vývoje počtu cizinců zaměstnaných v ČR v rámci institutu pracovních povolení. Postavení těchto cizinců na trhu práce podle výše dosaženého vzdělání, OKEČ a KZAM v roce 2003.
 
Anotace v angličtině:  The characteristics and a description of the development of the number of foreigners employed in the CR within the work permit system. The position of these foreigners on the labour market according to levels of education attained, OKEČ (Sector Classification of Business Activities) and KZAM (Employment Classification) in 2003.
Klíčová slova: migrace; migrace pracovní; zaměstnanost cizinců; diskriminace; cizinci; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; labour migration; employment of foreigners; discrimination of foreigners; work permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Discrimination. [Diskriminace.]. / Milada Horáková - In: INTERFACE - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration. - Eutin : CJD Eutin, The European Commission, 2008. - s. 126-143.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této kapitoly je využít příběhů členů rodin imigrantů k zachycení toho, jak může diskriminace změnit klima, život a vztahy uvnitř rodiny a modifikovat chování jednotlivých členů rodiny v jejím rámci i mimo ni. V projektu Interface představuje rodina specifickou cílovou skupinu. Tři opakované vyprávění životních příběhů všech členů rodiny postupně odhalují odlišné aspekty rodinného života, které jsou ovlivněny mezinárodní migrací. Pocit diskriminace a způsob, jakým se rodiny s tímto fenoménem vyrovnávají je jedním z těch aspektů. Dopady diskriminace na vnitřní život rodiny a vliv na vnější vztahy rodiny s jejím širším sociálním okolím se mohou významně lišit.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this chapter is to use the stories of the family members of immigrants to capture the way in which discrimination can change the climate, life, and relationships inside a family and modify the behaviour of individual family members within and outside the family. In the Interface project the family represents a specific focus group. Three repeated narratives of the life stories of all family members gradually reveal the various different aspects of family life that are affected by international migration. The feeling of discrimination and the way in which families cope with this phenomenon is one of these aspects. The effects of discrimination on the inner life of the family and the influence on the external families relationships with their wider social environment can vary greatly.
Klíčová slova: migrace; cizinci; diskriminace; rodiny imigrantů; vztahy rodinné; chování členů rodiny

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; discrimination; immigrant families; family relations; discrimination of foreigners; behaviour of family members
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  uložené 929
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Integrační funkce rodiny v procesu migrace. Hlavní zjištění projektu Interface. [The integrational function of the family in the migration process. Principal findings of the Interface project.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 8-16 (9 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Anotace:  Příspěvek shrnuje hlavní závěry projektu Interface, provedeného v 5 vybraných zemích EU (Belgie, ČR, Finsko, Německo a Itálie). Projekt se soustředil na výzkum rodinného života migrantů. Výběr zemí byl veden snahou získat informace ze zemí s rozdílnou délkou imigrační historie. Cílem šetření bylo identifikovat rozmanité způsoby, kterými jsou role a funkce uspořádány v rámci rodin migrantů, a studovat jejich různost. Základním cílem bylo identifikovat význam role rodiny v procesu integrace imigrantů, tj. do jaké míry rodina pomáhá vyrovnat se s dopady nejtěžších migračních zkušenostní ľ zda je to výhoda nebo překážka v procesu integrace migrantů do hostitelské společnosti.
 
Anotace v angličtině:  This contribution summarizes the main findings of the Interface project executed in five selected EU countries (Belgium, Czech Republic, Finland, Germany and Italy). The project centered on research into the family life of migrants. The choice of countries was informed by an endeavour to obtain information from countries with differing lengths of immigration history. The aim of the survey was to identify the diverse ways in which roles and functions are arranged within migrants families and to study their variability. The principal objective was to identify the importance of the role of family in the process of integration of immigrants, i.e. to what extent the family helps cope with the impact of the hardest migration experiences ľ whether it is an advantage or an impediment in the process of integration of migrants into the host society
Klíčová slova: cizinci; migrace; migrace rodin; integrace cizinců; společnost; diskriminace

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; family migration; family; integration of foreigners; society; discrimination of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí [Barriers of the integration from the perspective of of Third Country Nationals]. / Danica Schebelle, Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 123 s. - ISBN 978-80-7416-112-4

[ Schebelle, Danica - Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo vypracování vhodného nástroje sociologického šetření pro realizaci dlouhodobého a periodického, popřípadě ad hoc sledování kvalitativních charakteristik procesu inteČgrace cizinců z třetích zemí a bariér jeho rozvoje a realizace a vyhodČnocení empirického dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat bariéry integračního procesu tak, jak je vnímají příslušníci vybraných skupin cizinců - Ukrajinci, Vietnamci a Rusové. Výzkumný tým vycházel z předpokladu, že hlavní kvalitativní indikátory bariér integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) lze specifikovat a popsat na základě analýzy postojů a hodnocení cizinců a tak identifikovat případná pozitiva a negativa jejich postavení v České republice, vztahy k české populaci a zábrany ztěžující nebo znemožňující proces jejich integrace do společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph processed within the project, funded by the European Integration Fund, was to work out a suitable tool for sociological investigation and implementation of a long-term periodic or ad-hoc monitoring of qualitative characteristics of the integration process of Third Country Nationals (TCNs) and the barriers to its development. The project also includes the implementation and evaluation of data obtained from the empirical survey aimed to map the barriers of the integration process as perceived by members of the selected groups of foreigners - Ukrainians, Vietnamese and Russians. The research was based on the assumption that the main qualitative indicators of the barriers to integration of Third Country Nationals can be specified and described by analysing and evaluating the attitudes of foreigners and thus to identify potential positive and negative aspects of their position in the Czech Republic, the relationships of foreigners with the Czech population and the barriers impen
ding or preventing the process of their integration into society.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; diskriminace; zaměstnávání cizinců; bariéry integrace; výzkum cizinců

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; integration of foreigners; discrimination of foreigners; employment of foreigners; barriers to integration; research of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF2010-26 Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT