Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. [Households and families according to the results of the population census.]. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2004. - 94 s.

[ Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie popisuje domácnosti a rodiny na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 v České republice. Většina údajů z roku 2001 je porovnávána s daty ze sčítání obyvatelstva z roku 1991. Výsledky sčítání zachycují aktuální stav populace k určitému datu, jenž je výsledkem vývojových trendů jednotlivých demografických procesů. Údaje o rodinách a domácnostech zjišťované při sčítáních dokreslují důsledky předešlého rodinného chování. To umožňuje lépe pochopit změny rodiny, ke kterým došlo v 90. letech. Při zpracovávání byly použity standardní výstupy Českého statistického úřadu, a to především publikace Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti 1991, 2001 a Domácnosti 1991, 2001. Analýzy a vlastní výpočty tedy vycházejí z agregovaných dat publikovaných v těchto svazcích, nikoliv z individuálních dat ze sčítání.
 
Anotace v angličtině:  The report offers a description of households and families according to the results of the population census 2001 in the Czech Republic. Most of the features have been compared with the results from the previous census 1991. In general, population census offers an overview of the population state at a defined moment. Information about households and families from the census data reflects the consequences of the previous family patterns and helps to understand the changes in demographic processes in the 90s in the Czech Republic. Concerning the data and methods used in this study, the analyses have been based on aggregate data published by the Czech Statistical Office.
Klíčová slova: ČR; sčítání lidu; domácnosti; rodina; rodina neúplná; soužití nesezdané; kraje; struktura populace; bydlení; statistika

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; POPULATION CENSUS; HOUSEHOLDS; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; COHABITATION; DISTRICTS; POPULATION STRUCTURE; HOUSING; STATISTICS
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání. [Health and social care services in the new regional system.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2004. - 41 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Práce se zabývá problematikou poskytování zdravotně sociálních služeb residenčního typu na pomezí péče sociální a zdravotní. Práce vychází z rozboru současné legislativy, zjišťuje názory obcí na tuto problematiku a provádí ekonomický rozbor nákladů zdravotnických zařízení a domovů důchodců. V práci se navrhuje systém úhrad rozšířit jak na všechna lůžka následné a ošetřovatelské péče ve zdravotnictví, tak na ošetřovatelská oddělení DD a ÚSP v oblasti sociální péče. Byly by tak vytvořeny nové instituce, např. äÚstavy zdravotně-sociální péčeô (ÚZSP), které by potřebným občanům poskytovaly nezbytnou dočasnou sociální péči, se zajištěním péče zdravotní na dostatečné úrovni.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we deal with the economical questions that arise when providing services on the borderline between social and health care. We discuss the current legal situation and our findings about the opinions of municipalities. We then present an economical analysis of costs of health providers and care providers for the elderly. Based on discovered facts we recommend creating a category of the ôhealth-social bedö as an important step between health and social care. These services would be guaranteed mainly by regional executive and by municipalities with extended authorities. We suggest these services should be funded from multiple sources including state government, health insurance and individuals. The payment should be at least at the level as it is paid for similar care at hospitals for the long-term care by the health insurance. The contribution from individuals would be determined in similar way as it is done in case of social care establishments for elderly and handicapped persons. Hospitals should receive the helplessness supplement, as it is given to social care establishments for elderly persons.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; péče ústavní; péče zdravotní; financování; výdaje; hospitalizace sociální; města; obce; kraje

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOCIAL SERVICES; INSTITUTIONAL CARE; HEALTH CARE; FINANCING; EXPENDITURE; SOCIAL HOSPITALIZATION; MUNICIPALITIES; COMMUNITIES; DISTRICTS
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obce (města) a kraje a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2004. [Municipalities (towns) and regions and expenditure on social and health services in 2004.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2006. - 28 s. - ISBN 80-87007-20-4

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené studie bylo zjistit aktuální stav z hlediska přístupu obcí (měst) a krajů k financování především sociálních služeb a tímto způsobem přispět k objasnění některých diskutabilních otázek, které jsou v souvislosti s přípravou a projednáváním zákona o sociálních službách opakovaně diskutovány. V této souvislosti je rovněž cílem studie pokusit se kvantifikovat celkový objem finančních prostředků, které jsou vyčleněny na oblast financování sociálních služeb. V první části studie jsou analyzovány údaje o výši a struktuře výdajů obcí (měst) na sociální a zdravotní služby. Druhá část studie hodnotí některé dílčí charakteristiky mapující výdaje krajů na sociální služby v závislosti na počtu obyvatel jednotlivých krajů a počtu míst v ústavních zařízeních.
 
Anotace v angličtině:  The objective of this study was to ascertain the actual situation regarding the approach of municipalities (towns) and regions to financing, above all for social services, and thereby to contribute to clarifying certain disputable issues which have continuously discussed during the preparation of the Social Services Act. In this regard, the studyĺs objective is also to attempt to quantify the total amount of funds which are set aside for financing social services. The first part of the study analyses data on the amount and structure of municipality (town) expenditure on social and health services. The second part assesses certain partial characteristics which map the regionsĺ expenditure on social services in relation to the population numbers in the different regions and the number of places in institutional facilities.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; služby zdravotní; obce; kraje

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; financing of social services; health services; communities; districts
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obce (města) a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2001. [Communities (towns) and expenditure for social and health services in 2001.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2002. - 18 s.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních služeb. V souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy bylo cílem studie posoudit, jakou formou má stát přispívat na krytí nákladů sociálních služeb zabezpečovaných samosprávnými orgány (účelové vázání finančních prostředků nebo financování prostřednictvím rozpočtového určení daní). Na základě provedeného terénního šetření jsou ve studii navrženy změny systému financování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  In connection with realization of the 2nd phase of public administration reform the aim of the study was to appreciate in which form the state should contribute to refundment of social services provided by self-governing bodies (advances for specific purposes or financing through budget tax quotation). On the base of a field survey the study includes suggestions for changes of financing of social services system.
Klíčová slova: služby sociální; služby zdravotní; výdaje sociální; financování; obce; města; kraje

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; social expenditure; financing; communities; MUNICIPALITIES; DISTRICTS
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce 2008. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 5, č. 3 (2009), příl., 4 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech na základě statistické analýzy. Současné evropské trendy, projevující se v odklonu od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí klientů, se v ČR uplatňují pouze ve velmi omezeném měřítku.
Klíčová slova: služby sociální; postižení; staří; péče ústavní; kraje; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: social services; disabled people; seniors; institutional care; districts; statistical analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik údajů k zamyšlení o výsledcích dotačního řízení v r. 2016 [Some facts in relation to the results of subsidy procedures in 2016]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 4-5 (2 s.). obr.,tab.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na grafech a v tabulkách ukazuje, zda při rozdělování finančních prostředků poskytovatelům pobytových služeb sociální péče byly respektovány základní principy dotační politiky tak, jak byly definovány koncem 90. let minulého století.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; sluzby pobytové; postižení; staří; kraje; regiony; výdaje; rozpočet státní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; disabled; elderly / aged; districts; regions; expenditure; state budget; residential social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT