Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. [Reconciling Family and Work. Families with Fathers Taking Parental Leave.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2005. - 86 s.

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  V rámci projektu zabývajícím se slaďováním rodinných a profesních rolí byl proveden podrobnější výzkum zaměřený na specifickou problematiku rodin s otci na rodičovské dovolené. Cílem bylo zjistit, nakolik je tato strategie účinná z hlediska harmonizace rodiny a zaměstnání, jak je přijímána rodiči malých dětí a jaké jsou její charakteristické rysy. Vzhledem k charakteru zkoumané problematiky a malému výskytu rodin s otci, kteří celodenně pečovali o malé děti, byly pro výzkum využity především metody kvalitativního sociologického výzkumu, ovšem pro jejich začlenění do širšího kontextuálního rámce byla využita i kvantitativní data (databáze SSP MPSV ČR a výzkum VÚPSV Harmonizace rodiny zaměstnání 2005). V úvodu studie je představena problematika využívání rodičovské dovolené otci v současné Evropě. Dále je zkoumána daná problematika v celospolečenském kontextu a na základě dostupných dat popsáno její rozšíření v České republice. Vedle popisu populace otců pečujících v České republice o malé děti na základě dostupných kvantitativních dat jsou dále představeny postoje rodičů malých dětí k možnosti využívání rodičovské dovolené otci. Stěžejní část studie se snaží poskytnout hluboký vhled do problematiky rodin s otci na rodičovské dovolené v kontextu slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů. Akcentován je přitom především pohled samotných aktérů na zkoumanou problematiku. Hlavním pramenem pro tuto část studie byl kvalitativní terénní výzkum, který autorka prováděla v rámci výzkumného programu oddělení rodinné politiky VÚPSV v letech 2004 a 2005. Pozornost je věnována motivům rodičů pro volbu otce zůstat na rodičovské dovolené, reakcím sociálního okolí zkoumaných rodin na jejich netradiční situaci, a dále je zkoumána problematika slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů, v jejímž rámci bylo zjišťováno především vlastní rozdělení povinností mezi rodiče, jejich zaměstnanost a pomoc ze strany dalších osob či institucí. Závěr obsahuje zjištění týkající se sociálních dopadů využívání rodičovské dovolené ze strany otců. Pozornost je zaměřena jednak na dopady, které zkoumaná strategie má na rodinu jako celek i její jednotlivé členy, a jednak na vliv využívání rodičovské dovolené otci na harmonizaci rodiny a zaměstnání. Jsou zde nastíněna možná opatření, která by rodičům s malými dětmi usnadnila situaci, rozšířila možnosti jejich volby a napomohla jim při slaďování rodinných a profesních sfér.
 
Anotace v angličtině:  Systematic survey focused on specific issue of families with fathers taking parental leave was conducted within the framework of the project aimed at reconciling family and occupational roles. The main goal of the survey was to find out how far this strategy is effective from the point of view reconciling work and family life, in which way it is considered by the parents of small children and what are itĺs characteristic features. With respect to the character of the issue and low occurrence of families with fathers, who have cared about small children, mostly qualitative sociological methods were used during the survey, though quantitative data (database of State Social Support of Czech Ministry of Labour and Social Affairs, research Reconciling Family and Work conducted by RILSA in 2005) were used for their incorporation into wider contextual framework. At the beginning of the study the issue of using parental leave by fathers in contemporary Europe is presented. Further the scale of the use of parental leave by fathers in the Czech Republic is described on the basis of available data. Beside that, attitudes of parents towards opportunity to use parental leave by fathers are intro-duced.Main part of the study aim at providing deep insight into issue of families with fathers taking parental leave in context of reconciling parentĺs family and work duties; at the same time, the actorĺs point of view is emphasised. Qualitative field research, conducted by author as a part of survey program of department of family policy in RILSA in 2004 and 2005, was a main source for this part of the study. Attention is paid to reasons of parents for choice of father to use parental leave, to reactions of social environment to such families and their untraditional situation, and further the problem of reconciling parentĺs family and work duties is analysed. As a part of it actual division of duties between parents, their employment, and help given from other persons or institutions were detailed. The final part of the study contents knowledge about social impacts of using parental leave by fathers. On the one hand it focuses on impacts the surveyed strategy has got on the family as a whole and also on its single members, on the other, the impact of taking parental leave by fathers on the reconciling work and family life is discussed. Possible measures which could ease hard situation of parents with small children, widen their opportunities, and improve to reconcile their work and family life are outlined
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; otcové; dovolená rodičovská; rozdělelní práce; rodina; rodina netradiční

Klíčová slova v angličtině: CR; international; reconciling family and work; fathers taking parental leave; division of duties between parents; untraditional situation of family; social impacts of using parental leave by fathers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Žena a muž v rodině a na trhu práce. / Kamila Svobodová, Marek Řezanka - 2009. - ()

[ Svobodová, Kamila - Řezanka, Marek ]

Externí odkaz
Anotace:  Dne 27. 5. 2009 uspořádala Česká demografická společnost XXXIX. Demografickou konferenci na téma: Žena a muž v rodině a na trhu práce. Na konferenci zazněly přednášky odborníků z řad demografů, sociologů a ekonomů. Tato reportáž přináší informace o jednotlivých příspěvcích.
Klíčová slova: konference; rodina; sladění rodinného a prac. života; trh práce; rozdělelní práce; zaměstnanost žen; cizinci; chování demografické; plánování rodiny; porodnost; rodina neúplná; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: conference; family; reconciliation of family and work life; labour market; division of duties between parents; division of work; employment of women; foreigners; demographic behaviour; family planning; fertility; one parent family; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT