Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Organizace domácnosti a kvalita partnerství. [Household Organisation and Partnership Quality.]. / Kamila Svobodová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 89-94 (6 s.) .

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Velmi významným aspektem partnerských vztahů, jenž může do značné míry ovlivnit kvalitu partnerství a spokojenost v něm, je dělba práce a povinností mezi muže a ženu. V české společnosti po celé 20. století přetrvávala tradiční dělba rolí v rodině, kdy hlavní zodpovědnost za péči o rodinu a domácnost ležela na ženě a muž se angažoval především v placeném zaměstnání. Otázkou, na kterou mohou přinést odpověď výsledky analyzovaného šetření, je, zda se v tomto ohledu něco změnilo. Vedle reálné dělby práce v domácnosti se bude text zaměřovat též na způsob rozhodování o jednotlivých oblastech partnerského a rodinného života včetně způsobu rozdělování příjmů domácnosti a na partnerskou shodu a spokojenost ve vztahu.
 
Anotace v angličtině:  A very important aspect of a personal partnership that can have a considerable impact on the quality of the relationship and the satisfaction of the partners in it is the division of labour and responsibilities between the man and the woman. Czech society throughout the 20th century has adhered to the traditional division of roles in the family, with women mainly responsible for caring for the family and the household and engaged primarily in paid employment. A question that the results of the GGS research could shed light on is whether in this regard anything has changed. The following articles examines division of labour in household, who makes decisions about the issues in the partnerships and family life, organisation of household income, partnership agreement and satisfaction with relationship with partner/spouse.
Klíčová slova: rodina; partnerství; rozdělelní práce; gender

Klíčová slova v angličtině: family; partnership; division of work; gender; gender division of household duties; partnership agreement
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Žena a muž v rodině a na trhu práce. / Kamila Svobodová, Marek Řezanka - 2009. - ()

[ Svobodová, Kamila - Řezanka, Marek ]

Externí odkaz
Anotace:  Dne 27. 5. 2009 uspořádala Česká demografická společnost XXXIX. Demografickou konferenci na téma: Žena a muž v rodině a na trhu práce. Na konferenci zazněly přednášky odborníků z řad demografů, sociologů a ekonomů. Tato reportáž přináší informace o jednotlivých příspěvcích.
Klíčová slova: konference; rodina; sladění rodinného a prac. života; trh práce; rozdělelní práce; zaměstnanost žen; cizinci; chování demografické; plánování rodiny; porodnost; rodina neúplná; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: conference; family; reconciliation of family and work life; labour market; division of duties between parents; division of work; employment of women; foreigners; demographic behaviour; family planning; fertility; one parent family; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT