Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rozvody a děti - vliv rozvodu rodičů na životní dráhu dětí. [Divorces and Children - Effects of Divorce of Parents on the Life Course of their Children.]. / Anna Šťastná - In: Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy / Dana Hamplová, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová, (eds.). - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. - ISBN 80-7330-082-6. - s. 175 - 190 (16 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Stále větší podíl dětí v České republice prožije část dětství v neúplných či rekonstruovaných rodinách, tzv. sociální osiření je dnes mnohonásobně častější než faktické osiření úmrtím jednoho z rodičů. Příspěvek se proto zaměřuje na vliv rodinných zkušeností dětí získávaných v dětství a dospívání a spojených s rozvodem rodičů na jejich rodinné chování v období dospělosti, konkrétně pak na otázku mezigeneračního přenosu rozvodového chování.
 
Anotace v angličtině:  An increasing share of children in the Czech Republic experience parental divorce. The incidence of äsocial orphan hoodô is higher than factual orphan hood caused by death of one of the parent. This article describes trends of divorces in the Czech Republic. It focuses mainly on the effects of family arrangement, in which individuals lived their childhood, on their demographic and partnership behaviour in the future.
Klíčová slova: rodina; deti; rozvody; cyklus rodinný (životní); utváření rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; children; divorce; life cycle; family formation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rozvodovost. [Divorce.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Text se zaměřuje na základní informace o demografickém procesu rozvodovosti. Informuje o sledovaných charakteristikách v oblasti rozvodového chování a shrnuje vývoj rozvodovosti v České republice.
 
Anotace v angličtině:  This article summarises general information about divorces in the Czech Republic. It describes basics factors and historical development of divorces in the country.
Klíčová slova: rozvody; rodina; sňatečnost

Klíčová slova v angličtině: divorce; family; marriage
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi. [One-Parent Families and Divorce of Marriages bearing Children.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních desetiletích se v Evropě setkáváme s dramatickými změnami struktury rodiny a samotné rodičovství nabývá v rámci domácností různých forem. Neúplné rodiny existovaly v průběhu celé historie, s postupem času však docházelo k proměnám ve způsobu jejich vzniku - dnes v rámci neúplných rodin převažují domácnosti rozvedených, odděleně žijících vdaných a ženatých a také domácnosti svobodných matek, které však své mateřství vědomě plánovaly. Text se zaměřuje na vývoj úrovně rozvodovosti manželů s dětmi v České republice.
 
Anotace v angličtině:  In the last decades we witnessed several important changes in family behaviour and family structure. Over the years we could see one-parent family as outcome of death of one of the parents. Nowadays, lone-parent families are in the most cases outcome of divorces. The greatest social problem brought about by divorce is the fact that underage children lack daily contacts with one parent. Therefore this article focuses on divorces of marriages bearing children in the Czech Republic.
Klíčová slova: rozvody; rodina; manželství; rodina neúplná; deti

Klíčová slova v angličtině: divorce; family; marriage; one-parent family; children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Vybrané faktory rozvodovosti. [Selected Factors of Divorce.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Nepříznivá úroveň rozvodovosti v České republice je způsobena mnoha specifickými faktory. Článek se zaměřuje na tři vybraná hlediska, ze kterých je možné rozvodovost studovat: (1) rozvody podle věku rozvádějících se manželů, (2) rozvody podle délky trvání manželství a (3) rozvody podle příčiny rozvratu manželství.
 
Anotace v angličtině:  The high divorce rate in the Czech Republic is caused by a few factors. The article focuses on three of them: (1) divorces according to age of partners, (2) divorces according to duration of marriage and (3) registered grounds for divorce.
Klíčová slova: rozvody; struktura věková; trvání manželství; příčiny rozvodů

Klíčová slova v angličtině: divorce; age; duration of marriage; ground for divorce
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

The Intergenerational Transmission of Divorce Behaviour - the Example of the Czech Republic and an International Comparison. [Mezigenerační přenos rozvodového chování na příkladu České republiky a v mezinárodním srovnání.]. / Anna Šťastná - In: Czech Demography. - ISSN 1802-7881 - vol. 1 (2007), s. 46-57 (12 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Rostoucí podíl dětí v České republice prožije část svého dětství v neúplné nebo rekonstruované rodině a výskyt tzv. sociální osiřelosti je vyšší než té skutečné, způsobené úmrtím jednoho z rodičů. Proto se autorka zaměřuje na otázku mezigeneračního vztahu rozvodového chování. Její analýza je založena na údajích z šetření Porodnost a rodina, provedeného v ČR v r. 1997, který srovnává s výsledky podobných šetření ve Velké Británii a USA.
 
Anotace v angličtině:  An increasing share of children in the Czech Republic live part of their childhood in lone-parent or reconstructed families, and the incidence of so-called social orphanhood is higher than that of factual orphanhood caused by death of one of the parents. Therefore, the author concentrates on the issue of the intergenerational transmission of divorce behaviour. Her analysis is based on data from the Fertility and Family Survey conducted in the Czech Republic in 1997, which she compares with the results of similar surveys in Great Britain and the United States.
Klíčová slova: ČR; rozvody; rozpad rodiny; přechod mezigenerační; dětství; komparace mezinárodní; chování demografické

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; divorce; union dissolution; intergenerational transmission; childhood; international comparison; demographic behaviour
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  elektronický časopis http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/czech_demography
http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/anna_stastna:_the_intergenerational_transmission_of_divorce_behaviour_n_the_example_of_the_czech_republic_and_an_international_comparison_/$File/cz_demography05.pdf
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. [Lone-parent families in the Czech Republic and selected European countries.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 131 s. - ISBN 978-80-7416-038-7

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá problematikou neúplných rodin, jejich vývojem a životČními podmínkami ve vybraných evropských zemích. Důraz je kladen především na aspekty sociální a rodinné politiky. Studie charakterizuje populaci rodičů samoživitelů ve vybraných zemích a procesy, které ke vzniku tohoto typu rodiny vedou. Analyzuje přístup sociální a rodinné politiky k neúplným rodinám a uvádí konkrétní opatření rodinné a sociální politiky, které se neúplných rodin přímo i nepřímo dotýkají. 1. část shrnuje změny probíhající v rovině domácností a pluralizujících se životních uspořádání. Je zaměřena na faktory vedoucí k zvyšujícímu se zastoupení neúplných rodin v evropských populacích. Zmíněna je také otázka sociČální situace neúplných rodin. 2. část se věnuje přístupům rodinných politik ke skupině rodičů samoživitelů a studiu populace matek samoživitelek a jejich životních podmínek ve vybraných evropských státech (Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko a Itálie).
 
Anotace v angličtině:  The monograph examines lone-parent families, their living conditions and the role of diverse policy approaches towards this group in selected European countries. The author characterises the lone-parent social category in selected countries and discusses the processes that have led to a steadily increasing proportion of lone-parent families in contemporary European society. The study discusses diverse social and family policy approaches as well as specific measures directly and indirectly targeted at lone-parent families. The first part of the study summarises the changing structure of the European family and the households in which they live, the factors that are behind these changes. This section also includes an examination of the social situation of lone-parent households. The second part deals with the response of the welfare state and family policy approaches towards lone-parent families in selected countries (Germany, France, the United Kingdom, Sweden, Norway and Italy).
Klíčová slova: rodina; rodina neúplná; politika rodinná; rozvodovost; plodnost mimomanželská; podpora sociální; dávky sociální; daně; mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: family; lone-parent family; family policy; divorce; out-of wedlock births; state social support; social benefits; taxes; international
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Péče o děti po rozvodu či rozchodu [Childcare after divorce or separation]. / Sylva Höhne, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 66 s.

[ Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Publikace přináší analýzu dostupných statistických dat týkajících se porozvodové péče o děti v České republice. Po úvodních kapitolách zaměřených na související legislativu a vývoj rozvodovosti je pozornost zaměřena na statistiky rezortu spravedlnosti v oblasti opatrovnických řízení, tj. svěření dítěte do péče v případě rozvodu jeho rodičů a výživné. Děti jsou v rámci prvních rozhodnutí stále svěřovány do péče matky, i když podíl střídavé i společné péče rodičů mírně roste. Pokud se případ vrací k soudu a dojde ke změně úpravy péče o dítě, je dítě svěřeno nejčastěji otci. Výživné je v rámci prvních rozhodnutí vyměřeno zejména otci, i když tento podíl v důsledku snižování podílu dětí, které jsou svěřeny do výlučné péče matky, mírně klesá. Průměrné výživné vyměřené otci je zhruba dvakrát vyšší než průměrné výživné stanovené matce. S věkem oprávněného dítěte se částky výživného zvyšují.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents an analysis of available statistical data concerning parental childcare after divorce or separation in the Czech Republic. After introductory chapters focused on related legal aspects and divortiality context, attention is payed to statistics of the Ministry of Justice in the area of parental care for children after divorce or separation, ie child custody and maintenance. Children are still placed in the exclusive custody of the mother in the first decisions, although the share of joint and shared custody is slightly increasing. If the case goes back to court and the childcare arrangements are changed, the child is most often entrusted to the father. In the first decisions, the obligation to pay maintenance is given to the father, although this share is slightly decreasing as a result of the decrease in the proportion of children placed in the exclusive custody of the mother. The average maintenance attributed to the father is about twice as high as that to the mother. The amount of m
aintenance is increased with the age of the entitled child.
Klíčová slova: konflikt rodičovský; rozvod; rozchod; porozvodová péče o děti; výživné; střídavá péče; výlučná péče; společná péče; ministerstvo spravedlnosti

Klíčová slova v angličtině: parental conflict; divorce; separation; parental childcare after separation; maintenance; joint custody; shared custody; exclusive custody; Department of Justice
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Zpráva z fokusních skupin: Dítě v rodičovském konfliktu [The report from focus groups: A child in parental conflict]. / Jana Barvíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 45 s.

[ Barvíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie přináší dílčí výsledky předvýzkumu v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612). Podává zprávu o expertních rozhovorech a zejména fokusních skupinách realizovaných v průběhu prvního roku řešení projektu. Ty měly výzkumnému týmu poskytnout vhled do problematiky rodičovského konfliktu v České republice z pohledu praxe a poskytnout podklady pro přípravu dalších fází výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The study brings partial results of the pre-research within the project Impacts of the rate of parental conflict on children and the role played by post-divorce care arrangements (IP70612). It reports on expert interviews and focus groups in particular realized during the first year of the project. Their aim was to provide an insight into the issue of parental conflict in the Czech Republic in terms of practice and provide background materials for the preparation of further phases of the research.
Klíčová slova: konflikt rodičovský; rozvod; rozchod; porozvodová péče o děti; výživné; střídavá péče; výlučná péče; společná péče; dopady rodičovského konfliktu na děti

Klíčová slova v angličtině: parental conflict; divorce; separation; parental childcare after separation; maintenance; joint custody; exclusive custody; shared custody; effects of parental conflict on children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění [Family Stability and Care for Children after Parents Separation/Divorce in Public Opinion]. / Jana PALONCYOVÁ, Sylva HÖHNE, Jana BARVÍKOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ, Kristýna JANUROVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 69 stran - ISBN 978-80-7416-436-1 (print), - ISBN 978-80-7416-437-8 (pdf)

[ PALONCYOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - BARVÍKOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie - JANUROVÁ, Kristýna ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie přináší výsledky Výzkumu veřejného mínění k problematice stability současných rodin se zaměřením na uspořádání péče o nezletilé děti po rozvodu/rozchodu rodičů (Stabilita rodiny 2020), který na reprezentativním výzkumném vzorku dospělé populace ČR ve věku 18 až 65 let mapoval názory a postoje veřejnosti ve čtyřech hlavních tematických oblastech: 1. rodina, partnerství a rozchod/rozvod; 2. důležitost odborné pomoci; 3. uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu; 4. výživné. Samotný sběr dat proběhl v závěru roku 2020 a byl realizován jako jedno z dílčích šetření v rámci pětiletého projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612).
Podle výsledků výzkumu Stabilita rodiny 2020 partnerský vztah pro většinu populace představuje důležitou životní hodnotu, není však cílem sám o sobě, důraz je kladen na jeho kvalitu. Hlavními příčinami rozpadu partnerství pak bývají nevěra, případně jiný partnerský vztah, nedostatek vzájemné pozornosti, neschopnost společně hovořit a odlišnosti v názorech a postojích. Výzkum ukázal, že ačkoli není rozpad rodiny v české společnosti výjimečným jevem, míra povědomí o tom, jak celý proces probíhá, jak je možné péči o děti následně nastavit a jaké to vše může mít praktické dopady na děti i rodiče, je obecně relativně nízká. Potvrdil tak naléhavou potřebu systematického uchopení edukace rozcházejících se rodičů formou psycho-sociálně-právního poradenství a osvěty široké veřejnosti, kterou vnímají a vyjadřují mnozí odborníci zapojení do řešení rodičovského konfliktu a situace rodin v/po rozpadu.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the results of Public Opinion Research on the issue of the stability of contemporary families with a focus on the arrangement of care for minor children following parental divorce/separation (Family Stability 2020), which mapped the opinions and attitudes of the public in the form of a representative research sample of the adult population of the Czech Republic aged 18 to 65 in four main thematic areas: 1. family, partnership and separation/divorce; 2. the importance of professional assistance; 3. child care arrangements following separation/divorce; 4. alimony. The collection of the data took place at the end of 2020 in the form of a subproject conducted in the context of the five-year project Impacts of the degree of parental conflict on children and the role played by the specific form of post-separation care arrangement (IP70612).
According to the results of the Family Stability 2020 research, partnerships represent an important life value for the majority of the population; however, it is not an aim in itself, rather the most important aspect concerns the quality of the relationship. The main causes of the breakup of partnerships are infidelity/different partner relationship, a lack of mutual attention, the inability to talk together and differences in opinions and attitudes. Research has shown that although the breakup of the family is not an exceptional phenomenon in Czech society, the degree of awareness of how the process takes place, how it is possible to set up care for children after the breakup and what practical impacts the breakup process exert on children and parents is generally relatively low.
The research results thus confirmed the urgent need for both the provision of systematic "educationö for separating parents in the form of psycho-social-legal counselling and the broader education of the general public in this area, approaches that are supported by many experts involved in solving parental conflicts and the situations of families in/following separation situations.
Klíčová slova: rodina; partnerství; rodičovství; stabilita rodiny; rozvod; rozchod rodičů; porozchodová péče o děti; výlučná péče; společná péče; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: family; partnership; parenthood; family stability; divorce; separation; care for children; joint custody; shared custody; COVID-19
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT