Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Towards Staying at Home. Could Domiciliary Care Services be a Possible Way? [Podpora setrvání doma. Může být pečovatelská služba možným řešením?]. / Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 11, č. 5 (2011), s. 3-16 (14 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  V kontextu demografického trendu stárnutí obyvatel nejen v rámci EU ale i České republiky článek na pozadí revize evropských a národních priorit v péči o seniory a s využitím výsledků kvalitativní případové studie vybraného poskytovatele pečovatelské služby diskutuje příležitosti a bariéry stávající podoby pečovatelské služby v ČR pro podporu "ageing in place", tj. podporu setrvání seniorů v jejich stávajícím bydlení navzdory jejich zhoršující se schopnosti vykonávat každodenní sebeobsluhu a péči o domácnost.
 
Anotace v angličtině:  In context of national priorities of elderly care policy both in the EU and the Czech Republic, the purpose of this study is to report on the position of the domiciliary care services as the typical means of field-based social services providing. European and national priorities regarding the policy of elderly care are presented in the first part of the text. After that using case study results of selected domiciliary care service agency extended by quantitative data (SHARE) we investigate both the current aim of the domiciliary care services and its importance to the service users themselves. Above all we focus on the possibilities and risks of the domiciliary care services providing and the potential of this kind of service to ensure suitable care of elderly in their place.
Klíčová slova: staří; služby sociální; služby péče domácí; povaha sociálního prostředí; případová studie

Klíčová slova v angličtině: elderly; social services policy; domiciliary care services; nature social environment; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: Příklad Pečovatelské služby [The Support of Informal Carers as the Part of Social Sevices Providing in the Czech Republic: the study of Domiciliary Care Service]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 89-101 (13 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V textu je diskutována otázka potenciálu terénní služby pro seniory jako druhu služby, nabízející pomoc v přirozeném prostředí uživatele.
 
Anotace v angličtině:  In the text are discussed different models of raltion between formal a non-formal care providers as well as the opportunity of the users non-formal care providers to participate at thče decision-making.
Klíčová slova: služby sociální; staří; péče domácí; péče neformální

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly; domiciliary care services; informal care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place [Potenciál pečovatelské služby v České republice podporovat stárnutí v přirozeném prostředí]. / Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - In: European Journal of Social Work (on-line verze časopisu) . - ISSN 1468-2664 - (2013),

[ Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Anotace:  V souvislosti se stárnutím populace, které zvyšuje potřebu dlouhodobé péče, se v mnoha evropských zemích stále silněji prosazuje sociálně politická preference poskytování pomoci v domácnosti oproti péči ústavní. Tato strategie je obvykle prezentována také jako součást sociální politiky formulované na místní úrovni. V tomto kontextu se v rámci naší studie zaměřujeme na analýzu pečovatelské služby, tak jak je poskytována v ČR, zejména na její potenciál pro podporu 'stárnutí v přirozeném prostředí senioraĺ. Cílem studie je nahlížet tuto problematiku z perspektivy všech zainteresovaných aktérů, tj. uživatelů služby, řadových pracovníků služby a jejich přímých nadřízených, jakož i místních politických představitelů. Proto byla použita kvalitativní výzkumná metodologie (případová studie). Výsledky naznačují, že uživatelé vnímají pečovatelskou službu jako významný zdroj poskytování pomoci v jejich přirozeném prostředí, nicméně jejich očekávání vůči této službě jsou ambivalentní a souvisí s poměrně nízkou informovano
stí seniorů o potenciálu terénní služby, zejména pokud dochází k výraznějšímu snížení soběstačnosti. Na straně zkoumané pečovatelské služby jsme pak zjistili, že stávající pojetí pečovatelské služby v ČR nelze chápat jako plnohodnotnou alternativu ústavní péče.
 
Anotace v angličtině:  Due to population ageing, the need for long-term care is increasing. In many European countries, there is now a firm policy preference for care in the home as opposed to institutional care and policies at the local level support this preference. The purpose of this study is to report on the position of domiciliary care service within the Czech social services for the elderly and to explore its potential to promote Ĺageing in placeĺ. The aim of the research was to perceive this issue from the viewpoint of the different parties: service users, service workers, service managers as well as policy-makers. Therefore, the qualitative methodology (case study method) was used. The results revealed that users considered domiciliary care as the only service in the Czech Republic that allowed them to remain at home despite their worsening capacity to manage the activities of daily living. On the part of the domiciliary care service, however, we found that this was strong in the provision of practical help, as well as ass
istance with usersĺ self-maintenance, whereas their supervision and care management were not explicitly included either in the concept or the practice of this type of service.
Klíčová slova: stárnutí; péče domácí; politika sociální; ČR; případová studie

Klíčová slova v angličtině: ageing; domiciliary care services; social policy; Czech Republic; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  on-line verze časopisu
Pro tuto chvíli je idenfikátorem článku jeho číslo DOI: 10.1080/13691457.2013.844681
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place [Potenciál pečovatelské služby v České republice podporovat stárnutí v přirozeném prostředí]. / Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - In: European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Roč. 18, č. 1 (2015), s. 65-80 (16 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Anotace:  V souvislosti se stárnutím populace, které zvyšuje potřebu dlouhodobé péče, se v mnoha evropských zemích stále silněji prosazuje sociálně politická preference poskytování pomoci v domácnosti oproti péči ústavní. Tato strategie je obvykle prezentována také jako součást sociální politiky formulované na místní úrovni. V tomto kontextu se v rámci naší studie zaměřujeme na analýzu pečovatelské služby, tak jak je poskytována v ČR, zejména na její potenciál pro podporu 'stárnutí v přirozeném prostředí senioraĺ. Cílem studie je nahlížet tuto problematiku z perspektivy všech zainteresovaných aktérů, tj. uživatelů služby, řadových pracovníků služby a jejich přímých nadřízených, jakož i místních politických představitelů. Proto byla použita kvalitativní výzkumná metodologie (případová studie). Výsledky naznačují, že uživatelé vnímají pečovatelskou službu jako významný zdroj poskytování pomoci v jejich přirozeném prostředí, nicméně jejich očekávání vůči této službě jsou ambivalentní a souvisí s poměrně nízkou informovano
stí seniorů o potenciálu terénní služby, zejména pokud dochází k výraznějšímu snížení soběstačnosti. Na straně zkoumané pečovatelské služby jsme pak zjistili, že stávající pojetí pečovatelské služby v ČR nelze chápat jako plnohodnotnou alternativu ústavní péče.
 
Anotace v angličtině:  Due to population ageing, the need for long-term care is increasing. In many European countries, there is now a firm policy preference for care in the home as opposed to institutional care and policies at the local level support this preference. The purpose of this study is to report on the position of domiciliary care service within the Czech social services for the elderly and to explore its potential to promote Ĺageing in placeĺ. The aim of the research was to perceive this issue from the viewpoint of the different parties: service users, service workers, service managers as well as policy-makers. Therefore, the qualitative methodology (case study method) was used. The results revealed that users considered domiciliary care as the only service in the Czech Republic that allowed them to remain at home despite their worsening capacity to manage the activities of daily living. On the part of the domiciliary care service, however, we found that this was strong in the provision of practical help, as well as ass
istance with usersĺ self-maintenance, whereas their supervision and care management were not explicitly included either in the concept or the practice of this type of service.
Klíčová slova: stárnutí; služby péče domácí; politika sociální; ČR; případová studie

Klíčová slova v angličtině: ageing; domiciliary care services; social policy; Czech Republic; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT