Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. [The analysis of non contribution periods in the Czech Republic and recommendations for their monitoring and records.]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, 2004. - 37 s.

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  V poslední době se nepříspěvkové doby, zejména v souvislosti s plánovanou reformou důchodového systému staly často diskutovaným tématem. Český důchodový systém je dávkově definovaný průběžně financovaný systém založený na pojištění. Avšak právě nepříspěvkové doby narušují jeden ze základních principů takového důchodového systému - a to princip ekvivalence. Objem a poměr nepříspěvkových dob k odpracované době či jejich poměr k vybranému pojistnému - tedy potenciální ztráty na vybraném pojistném byl však doposud jen odhadován, nikdo se ještě nepokusil daný problém kvantifikovat. Jako Výzkumný ústav práce a sociálních věcí jsme cítili potřebu daný problém zpracovat a zjistit přesný rozsah problematiky, a to zejména na základě výběrového šetření přímo z dat České správy sociálního zabezpečení. Výzkum se věnoval nepříspěvkovým dobám jednak jako celku a jejich vlivu na příjmovou a výdajovou část důchodového systému a jednak podrobnou analýzou nepříspěvkových dob.
 
Anotace v angličtině:  Non contribution periods are point at issue at present and are especially with planed pension reform very frequent theme of public discussion. The Czech pension system is PAYG system based on insurance. But non contribution periods are contradictory to equivalence principle. Amount of non contribution periods or relation between non contributions periods and working time, or relation between paid insurance and non contribution periods (potential loss of insurance contributions) was only estimation. RILSA felt need know exactly figures (especially figures founded with statistical methods from sources ČSSZ). Research was divided in three main parts - impact non contribution periods on pension system incomes, impact non contribution periods on pension system outcomes and detail analysis of non contribution periods.
Klíčová slova: ČR; doba pojištění; pojištění důchodové; výzkum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; RESEARCH; DURATION OF INSURANCE; PENSION INSURANCE
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? I. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  V současných debatách o způsobu a možnostech důchodové reformy v ČR se objevují návrhy na zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích jejich rodičů. V následujícím textu autor analyzuje jednotlivé reformní návrhy a (ne)možnosti jejich realizace. Článek se pokouší podat přehled silných a slabých stránek jednotlivých konceptů, které se snaží různými způsoby zohlednit počet vychovaných dětí ve výši důchodové dávky.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568a
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? II. / Martin Holub - 2010. - 5 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek navazuje na 1. část analýzy o možnostech a způsobech zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích rodičů. Text pokračuje v analýze konceptu CPAYG a rozebírá konkrétní předložený návrh jeho realizace v podmínkách ČR. Autor se dále věnuje analýze asignace pojistného.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568b
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? III. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek je pokračováním a shrnutím analýz (I. a II.), které se věnovaly vztahům a závislostem mezi počtem vychovaných dětí a parametry důchodového systému. Po té, co byl představen koncept CPAYG a koncept asignace pojistného, se závěrečný text věnuje možnosti závislosti výše pojistné sazby na počtu vychovaných dětí v podmínkách ČR.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568c
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 4 (2011), s. 27-28 (2 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  22.7. 2011 byl ve Sbírce zákonů jako reakce na nález Ústavního soudu z března 2010, který zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, zveřejněn dlouho očekávaný a diskutovaný zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento článek detailně analyzuje, jak se zákonodárci s rozhodnutím Ústavního soudu vypořádali a jaké další významné změny zákon č. 220/2011 Sb. přináší.
Klíčová slova: ČR; zab. důchodové; proces legislativní; základ vyměřovací; důchody; důchody-výše; výpočet; doba započitatelná; doba pojištění; odchod do důchodu; hranice věková; důchod předčasný

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; pension insurance; legislation process; assessment basis; pensions; pensions-amount; calculation; countable period; duration of insurance; retirement; retirement age; early pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT