Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora ekonomické aktivity stárnoucí populace v Rakousku. [Support of economic activity of older population in Austria.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Alena Šteflová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 5-8 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Šteflová, Alena ]

Anotace:  Demografická struktura většiny zemí EU je charakterizována stárnutím populace. Jedním ze způsobů jak řešit související ekonomické problémy je postupné zvyšování věku odchodu do důchodu. To vede k rovnoměrnému zvyšování zaměstnanosti starších lidí. Jelikož Rakousko a ČR mají významné demografické podobnosti i zvyklosti, lze problematiku starší pracovní síly řešit podobně. Podpora zaměstnanosti starších lidí zahrnuje vedle legislativy, státních úřadů a národních programů i různé aktivity nezávislých orgánů, jako jsou odbory, zaměstnavatelé, výzkumné ústavy atd. Zejména podpora ekonomických aktivit starších občanů v rakouských podnicích může být pro české zaměstnavatele inspirující.
 
Anotace v angličtině:  Demographic structure of most EU countries is characterized by population ageing. One of the ways how to solve the related economic problems is the gradual increase of retirement age. It leads to increasing employment of even older people. As far as Austria and the Czech Republic have considerable demographic similarities and habits, the problems of elderly working force can be addressed similarly. In addition to legislation, state authorities and national programs, the support of working elder population in Austria also includes various activities of independent bodies such as trade unions, employers, research institutes, etc. The support of economic activities of elder citizens in Austrian companies in particular may be inspiring for employers in the Czech Republic.
Klíčová slova: pracovníci starší; činnost ekonomická; stárnutí; stárnutí aktivní; podmínky pracovní; odchod do důchodu; trh práce; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: elder employees; economic activities; ageing; working conditions; retirement age; labour market; Austria; active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomická aktivita. [Economic Activity]. / Věra Kuchařová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 114-129 (16 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Výzkum "Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender" zjišťoval míru a formy ekonomické aktivity osob ve věku 18-79 let, a to včetně případných partnerů respondentů. Deskriptivní analýza dat tohoto šetření se v této kapitole zaměřuje na socioprofesní postavení jedinců, na oblasti práce, zaměstnání či profese, a to v intencích koncepce výzkumu zejména z hlediska věku a pohlaví. Dalším tématem zde je struktura rodin podle aktivity či neaktivity partnerů v různých fázích rodinného cyklu a míra vzdělanostně profesní homogamie párů.
 
Anotace v angličtině:  A research "Family, Partnership and Demographic Aging: Generations and Gender" investigated extent and forms of economic activity of people aged 18-79, incl. respondentsĺ partners if there were any. A descriptive analysis of this surveyĺs data deals in this chapter with individualsĺ social and professional status, with the spheres of work, employment or profession. It does so namely from the point of view of age and gender in accordance with the research concept. Another topic is a family structure by economic activity or non-activity of partners in different family cycle phases as well as a degree of educational and professional homogamy of partners.
Klíčová slova: aktivita ekonomická; profese; postavení socioprofesní; podmínky pracovn; vzdělanostně profesní homogamie párů

Klíčová slova v angličtině: economic activities; profession; working conditions; social and professional status; educational and professional homogamy of partners
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cizinci v České republice 2008 [Foreigners in the Czech Republic 2008]. / zodp. red. Jan Srb, Milada Horáková, a kol. - Praha: ČSÚ, 2008. - s.249 + příl. - ISBN 978-80-250-1836-1

[ Srb, Jan - Horáková, Milada - a kol. ]

Anotace:  Publikace komplexně soustřeďuje aktuální údaje o cizincích, kteří si ČR zvolili za místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu, kteří v ní našli zaměstnání nebo zde podnikají a kteří se do ČR uchýlili před politickým pronásledováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti. Těžištěm statistických informací jsou data za rok 2007, často však doplněná časovými řadami údajů za uplynulé roky.
 
Anotace v angličtině:  The book updates and expands data on foreigners in the CR, focusing comprehensively on current data on foreign citizens who chose the Czech Republic to be their place of permanent or long-term residence, have found jobs or performed business activities there and those who came to the CR to escape political persecution or a severe economic situation in their countries. Data for the year 2007, frequently supplemented with time series of data for the previous years make a focal point of this publication.
Klíčová slova: ČR; cizinci; povolení k pobytu; povolení pracovní; řízení azylové; aktivita ekonomická; vzdělávání; kriminalita cizinců; péče zdravotní; migrace nelegální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; residence permits; work permit; asylum procedure; economic activities; education; crime of foreigners; health care; illegal migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT