Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální a ekonomický vývoj české společnosti. [The Socio-economic Development of Czech Society.]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 42-63 (22 s.).

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Kapitola podává základní přehled o ekonomickém vývoji v ČR, situaci na pracovním trhu a sociálně profesní struktuře společnosti v období od druhé světové války do současnosti. Zabývá se rovněž vývojem a skladbou domácností, příjmovou úrovní, vzdělanostní strukturou obyvatelstva, změnami v národnostním složení či měnícím se podílem lidí hlásících se k určitému náboženskému vyznání. Pozornost je dále věnována systému sociální ochrany obyvatelstva, tj. sociálnímu pojištění, systému státní sociální podpory a sociální pomoci, a ukazatelům vypovídajícím o zdraví obyvatel a zdravotní péči v ČR. Tato kapitola tak charakterizuje kontextuální rámec sociálně demografických jevů, které jsou z pohledu jedinců zkoumány v šetření "Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender".
 
Anotace v angličtině:  This chapter offers a basic outline of the economic development in the Czech Republic, of situation on the labour market and of social and professional structure of the Czech society in the period since the end of the Second World War to the present years. It also deals with the development and structure of households, with incomes and educational structure of the Czech population as well as with changes in the social structure by nationality and by religious confession. Furthermore, attention is paid to the system of social security of the population, i.e. social insurance, the system of state social support and assistance, and to predicative indicators of the health of population and health care in the Czech Republic. This chapter thus describes the contextual framework of social and demographic phenomena, which are surveyed in the "Family, Partnership and Demographic Aging: Generations and Gender" research from the point of view of an individual.
Klíčová slova: vývoj ekonomický; trh práce; struktura sociální; ochrana sociální; péče zdravotní

Klíčová slova v angličtině: economic development; labour market; social structure; social protection; healt care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. [Relationships of Education and Health in the Context of Economic Development.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 56 - 76 (21 s.).

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Článek se věnuje problematice vymezení společných a rozdílných atributů vzdělávání a zdravotnictví z ekonomického a sociálního hlediska. Článek představuje poznatky odrážející empiricky známé závislosti vzdělávání a zdravotních faktorů a vazby vzdělávání a zdravotnictví k lidskému kapitálu. Na základě identifikovaných atributů a vztahů vzdělávání a zdraví ukazuje článek charakteristické ekonomické, sociální aspekty vzdělávání a zdraví a shrnuje jejich význam pro ekonomický rozvoj.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on common and different attributes of education and health from economic and social perspective. Article contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationships of education and health to human capital. Based on the identified attributes and relationships of education and health, the article shows their economic characteristic, social aspects and summarizes their importance for the economic development.
Klíčová slova: vzdělávání; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; rozvoj ekonomický; růst ekonomický

Klíčová slova v angličtině: education; health; education policy; health policy; human capital; economic growth; economic development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Human Development Report 1999: Czech Republic. / Aleš Kroupa, et. al. - Praha: Research Institute for Labour and Social Affairs, 1999. - 249 s.

[ Kroupa, Aleš - et. al. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: ČR; rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; situace sociální; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social development; economic development; social situation; social structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čínská chřipka ochromila celý svět [The Chinese Flu has paralyzed the World]. / Ladislav PRŮŠA - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 16, č. 2 (2020), s. 1 a 13 (2 strany).

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Autor se svém článku zamýšlí nad možnými důsledky, které bude mít pandemie Covidu-19 a s ní spojená vládní opatření na ekonomický vývoj nejen v ČR, ale na celém světě.
 
Anotace v angličtině:  The author of this article considers the possible consequences, that the Covidu-19 pandemic and related government measures will have on economic development not only in the Czech Republic but throughout the world.
Klíčová slova: COVID-19; stav zdravotní; péče sociálně zdravotní; vývoj ekonomický

Klíčová slova v angličtině: COVID-19; health status; social and health care; economic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT