Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. [Social consequences of the Czech Republic accession to the EU.]. / Ivo Baštýř, a kol. - Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. - 334 s. - ISBN 80-210-3722-9

[ Baštýř, Ivo - a kol. ]

Anotace:  Publikace obsahuje soubor analýz zaměřených na sociální důsledky vstupu ČR do EU. Záměrem bylo v sedmi částech - význam členství v EU pro ČR, zaměstnanost, migrace, vzdělání a zaměstnatelnost, postavení a fungování mezd, vliv vstupu do EU na důchodový systém, strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení - charakterizovat souvislosti mezi sociální a ekonomickou politikou EU a situací v ČR. Hodnotí se klady a zápory aktuálně dosahované úrovně sociálního rozvoje ČR, převládající dosavadní trendy a jejich aproximace do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The publication includes the set of analysis aimed on social consequences of the Czech Republic accession to the EU. The aim was in 7 parts - importance of the membership in the EU, employment, migration, education and employability, status and functioning of wage system, impact of the membership in the EU on pension system, strategy of control of poverty and social exclusion - to characterize the relations between social and economic policy of the EU and situation in the CR.
Klíčová slova: ČR; EU; rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; politika zaměstnanosti; migrace; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; mzdy; systém penzijní; chudoba; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; employment policy; migration; education and training; employability; wage system; pension system; poverty; social exclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; HB04-03 - Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha (sborník)

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam členství v Evropské unii pro sociální a ekonomický rozvoj České republiky. [Importance of membership in the EU for social and economic development of the CzechRepublic.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 18-27.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan ]

Anotace:  Evropská unie ovlivňuje sociální a ekonomickou realitu České republiky, a to jako vnější institucionální a programová kotva, jako impuls k rozvoji českého hospodářství. Vymezuje sociální dimenzi integračního procesu.
 
Anotace v angličtině:  The European Union affects the social and economic situation of Czech Republic as external institutional and programme frame and as impulse towards development of Czech economy. It determines social dimension of integration process.
Klíčová slova: rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; European integration process
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. [Social and economic connections of employment development in initial period of the CR membership in the EU.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Magdalena Kotýnková, Danica Krause, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 28-69.

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotýnková, Magdalena - Krause, Danica - Vlach, Jan ]

Anotace:  Vstupem do EU se Česká republika zapojí do realizace programových cílů lisabonské strategie, která sleduje vazby mezi ekonomickým rozvojem, zaměstnaností a sociální soudržností. Před ČR stojí problémy klesající míry zaměstnanosti, rozdílů mezi regionálními trhy práce a racionalizace na podnikové úrovni.
 
Anotace v angličtině:  After the access to the EU Czech Republic will join in implementation of programme aims of Lisbon strategy focused on connections between economic development, employment and social cohesion. There are problems in CR with decreasing employment rate, differences between regional labour markets and redeployment in companies.
Klíčová slova: integrace evropská; rozvoj sociální; politika hospodářská; politika zaměstnanosti; trh práce; soudržnost sociální; Lisabonská strategie

Klíčová slova v angličtině: European integration; social development; economic policy; employment policy; labour market; social cohesion; Lisbon strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální souvislosti postavení a fungování mezd počátečním období členství ČR v EU. [Social connections of wage position and functioning in initial period of the CR membership in the EU.]. / Ivo Baštýř, Drahomíra Fischlová, Ludmila Chomátová, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 158-202 (45 s.).

[ Baštýř, Ivo - Fischlová, Drahomíra - Chomátová, Ludmila - Vlach, Jan ]

Anotace:  Koncepční dokumenty EU respektují stěžejní pozici mezd v ekonomické a sociální oblasti. Propojování českého a evropského trhu práce přináší do českých podmínek evropské standardy pracovních podmínek, mechanismy utváření mezd uplatňované ve ästarých zemíchô a konvergenci reálné hladiny a struktury mezd s parametry Unie.
 
Anotace v angličtině:  There is respected fundamental position of wages in economic and social area at conceptual documents of the EU. Connecting of Czech and European labour market brings to CR European standards of work conditions, mechanisms of determination of wages applied in ôoldö member countries and an approach of real wage levels and structures to parameters of the EU.
Klíčová slova: rozvoj sociální; ČR; EU; politika sociální; politika hospodářská; mzdy; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; wage system; wages; European integration
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vliv právní úpravy a politiky EU na národní systémy důchodového pojištění po vstupu ČR do Společenství. [Impact of the EU legislation and policy on national systems of pension insurance after the Czech Republic accession to the Community.]. / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 203-226.

[ Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka ]

Klíčová slova: vývoj sociální; politika hospodářská; politika sociální; pojištění důchodové; systém

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; pension insurance systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v období integrace ČR do EU. [Strategy of the fight against poverty and social exclusion in the period of CR integration to the EU.]. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 227-243.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Kapitola pojednává o sociální politice v Evropské unii v období od roku 1990 do roku 2002 prizmatem evropské strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Nejprve mapuje dokumenty řešící danou problematiku, mezi něž patří Sociální akční programy pro první a druhou polovinu 90. let, Bílá kniha o sociální politice, Amsterodamská smlouva a Lisabonská strategie. Dále se věnuje ukazatelům sociální soudržnosti, jako jsou Giniho koeficient, dlouhodobá nezaměstnanost, míra chudoby před a po transferech apod. V závěrečné části rozebírá připravovaný národní akční plán sociálního začleňování České republiky.
 
Anotace v angličtině:  This chapter discusses the social policy in the European Union in the period from 1990 to 2002 from the European strategy of the fight against poverty and social exclusion point of view. At first we focus on the documents solving these problems which covers Social action programmes for the first and second half of 90ĺs, White book about social policy, Amsterdam Treaty and Lisbon Strategy. Further we present social solidarity measures such as Gini coefficient, long-term unemployment, and poverty ratio before and after transfers, etc. In the last part we pay our attention to the preparation of the national action plan of the Czech Republic social incorporation.
Klíčová slova: ČR; EU; rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; chudoba; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; poverty; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Z konferencí: "Interessen: Konflikte und Integration in Europa". / Helena Vychová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 32.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Informace o konferenci, která se konala v září 2007 v Berlíně. Hlavním tématem bylo vymezování a prosazování zájmů a řešení konfliktů při hájení národní identity jednotlivými členskými zeměmi EU. Charakteristika vybraných příspěvků.
Klíčová slova: konference; politika hospodářská; politika sociální; trh práce; flexicurity; trh práce; migrace

Klíčová slova v angličtině: conference; economic policy; social policy; labour market; flexicurity; labour market; migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Důchodový systém jako součást sociální politiky a přijetí Eura v ČR? [The pension system as part of social policy and the adoption of the euro in the Czech Republic?]. / Robert Jahoda - In: Veřejná správa v kontextu přípravy a vstupu státu do eurozóny. / Viera Cibáková, Ivan Malý. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009. - ISBN 978-80-210-4979-6. - s. 104-117 (14 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Stanovené cíle EU mají významný sociální rozměr ľ základním úkolem je budování sociální soudržnosti ve společnosti jako důležitého předpokladu pro růst a zaměstnanost. Tato oblast náleží do působnosti sociální politiky, jejíž součástí je důchodové zabezpečení. Sociální politika patří mezi tzv. sdílené politiky a zároveň platí, že patří mezi nejnákladnější politiky evropských zemí. Jak zavedení euro ovlivní míru naplňování sdílené politiky v oblasti důchodového systému a jak důchodový systém ovlivňuje transformační proces přijetí eura. Mandatorní výdaje na sociální politiku ľ překážka k plnění Maastrichtských kritérií. Reforma veřejných financí. Nástroje koordinace penzijních systémů. Modernizace důchodových systémů. Výzvy pro hospodářskou politiku v souvislosti s přijetím eura v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The EU goals have a pronounced social dimension ľ one fundamental task is building social cohesion in society as an important precondition for growth and employment. This area falls under social policy, part of which is pension security. Social policy ranks among the common policies; it is also one of the most expensive policies for European countries. How the introduction of the euro will influence the fulfilment of shared policy in the area of the pension system and how the pension system influences the transformation process of adopting the euro. Mandatory expenditure on social policy ľ an obstacle to fulfilling the Maastricht criteria. Reform of public finances. Tools for coordinating pension systems. Modernisation of pension systems. Challenges for economic policy in connection with the adoption of the euro in the Czech Republic.
Klíčová slova: politika sociální; zab. důchodové; systém; správa veřejná; výdaje sociální; reforma; financování; politika hospodářská

Klíčová slova v angličtině: social policy; pension insurance; system; public administration; reform of public administration; social expenditure; financing; economic policy
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  sig: Do 1526
celkový počet stran: 231 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT