Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. [Living in oneĺs old age. A report on a Survey Results.]. / Věra Kuchařová - Praha: SOCIOKLUB, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 89 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Práce je součástí projektu "Komplexní analýza sociálně-ekonomických podmínek života ve stáří", zadaného MPSV. Shrnuje výsledky empirického šetření "Život ve stáří", které bylo zaměřeno na životní podmínky, názory a postoje českých seniorů, tj. na zjištění jejich subjektivního pohledu na vlastní život a problémy individuálního stárnutí. Text je komplementární součástí analýz vybraných oblastí života seniorů, v nichž lze předpokládat důležité změny během transformace české společnosti a následně v době stále výraznějšího procesu demografického stárnutí. Šetření se zaměřuje hlavně na: přechod z aktivního života do důchodové fáze životního cyklu, ekonomickou aktivitu v tomto období, vybrané stránky způsobu života - materiální a nemateriální, možnosti a předpoklady aktivního stáří, příprava na stáří, rodinné zázemí seniorů, sociální a zdravotní služby.
 
Anotace v angličtině:  The study is a part of a project äA Complex Analysis of Social and Economical Conditions of Living in Oneĺs Old Ageö that was ordered by a Ministry for Labour and Social Affairs. It summarizes results of a survey, which dealt with living conditions, attitudes and opinions of Czech seniors, i.e. with identification of their subjective perception of their own life and with problems of individual aging. The text is a complementary part of a set of analyses of such selected aspects of seniorsĺ lives, which may have markedly changed during the period of the Czech society transition as well as in the period of population aging. The survey pays attention namely to the following: transition from an economically active life to retirement, an economic activity in this stage of individualsĺ life, selected aspects of style of living - material and nonmaterial, chances for active aging, preparation for old age, family background and social and health services.
Klíčová slova: staří; stárnutí; styl životní; příjmy; ochrana sociální; stárnutí aktivní; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly; economical activity; style of living; incomes; health; social protection; active ageing; standard of living
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  CD - viz sig: 3863
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. [plex Analysis of Social and Economic Conditions of Living in Oneĺs Old Age. / A Com]. / Věra Kuchařová - Praha: SOCIOKLUB - VÚPSV, 2002. - 66 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Tato závěrečná zpráva je souhrnem hlavních poznatků, námětů a hypotéz získaných při práci na projektu äKomplexní analýza sociálně-ekonomických podmínek života ve stáří", zadaného MPSV, a to jak z empirického šetření, tak ze série studií, zpracovaných na vybraná témata na základě statistických a analytických dat v oblasti demografie, práce a příjmů, zdravotnictví, sociálních věcí. Souhrnná studie zahrnuje tato témata: ekonomická aktivita v předdůchodovém a důchodovém věku; příjmová situace a spotřeba; bydlení seniorů; zdravotní stav a zdravotní péče o seniory; péče o seniory ve sféře sociální; podmínky života seniorů na komunální úrovni; osamělí staří lidé; zneužívání starších osob.
 
Anotace v angličtině:  This closing report is summary of basic findings, suggestions and hypotheses formulated during the work on the project äA Complex Analysis of Social and Economic Conditions of Living in Oneĺs Old Ageö, that was ordered by a Ministry for Labour and Social Affairs. This summary is based on both the survey and a series of studies worked out on selected topics on the basis of statistical and analytical data. The topics were e.g. demographic changes, work and earnings, health care, social care. The summarizing study covers these issues: an economic activity in the period of oneĺs transition from an economically active life to retirement and during retirement, incomes and expenditures, housing conditions, health and health care, social services, living conditions on a local level, lonely elderly people and neglecting and discomfort of the elderly.
Klíčová slova: stárnutí; staří; populace ekonomicky aktivní; styl životní; příjmy; stav zdravotní; ochrana sociální; stárnutí aktivní; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly; economical activity; style of living; incomes; health; social protection; active ageing; standard of living
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomicky aktivní a neaktivní. [The Economically Active and Non-active.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu. / Miroslav Hiršl. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 31-48.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Příčiny sociálních nerovností mezi ekonomicky aktivními a neaktivními sociálními kategoriemi, a tím i případné zdroje napětí mezi nimi, mají společný základ v existenci, či neexistenci přístupu k pracovním příjmům. To se odráží v té či oné míře v jejich sociálním postavení a míře závislosti. Jinak mají kategorie ekonomicky neaktivních mnoho odlišných charakteristik již jen proto, že důvody neexistence přímého přístupu k pracovním příjmům jsou rozdílné. Kapitola se proto zabývá zvlášť vztahem ekonomicky aktivních a neaktivních u kategorií äproduktivní a poproduktivní věkô a zvlášť u kategorií äpředproduktivní a produktivní věkô. Zmiňuje se i o problematice důchodců invalidních.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Causes of social inequalities between the economically active and non-active people as well as possible tensions between them have their common basis in an existence or non-existence of access to earned incomes. Both their social status and an extent of their dependence reflect these differences. Besides, within a category of the non-active there are different groups which follows from their different reasons for non-existence of direct access to earned incomes. The chapter is therefore devoted separately to relations of those in ôproductiveö and ôpost-productiveö age and those in ôpre-productiveö and ôproductiveö age. Problems of people with disability pensions are dealt with, too.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; deti; staří; důchodci; nerovnost sociální; soudržnost sociální

Klíčová slova v angličtině: economical activity; children; elderly people; pensioners; social inequality; social cohesion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Generace a životní cyklus. [Generations and the Life Cycle.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu.. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 107-122.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Vztahy mezi generacemi založené na vzájemném respektu a pomoci a na funkční kontinuitě základních prvků hodnotově normativního systému při směně generací jsou jedním z hlavních předpokladů soudržnosti společnosti. Proto je zde v kontextu se zaměřením publikace věnována pozornost otázkám o tom, jak se mění podmínky mezigenerační spolupráce a solidarity, jak se realizuje tato solidarita, zda a nakolik je narušována a co je toho příčinou. Předmětem zájmu jsou převážně generační vztahy mezi ekonomicky aktivními, čímž se doplňuje obsah jiné části této publikace, zabývající se generačními vztahy mezi ekonomicky aktivními a neaktivními.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Relations between generations that are based on mutual respect and assistance as well as on functional continuity of basic elements of values and norms systems at the process of generational exchange are one of main preconditions of social cohesion. Thus the attention is paid to questions how the conditions for intergenerational solidarity and cooperation have been changing, how the solidarity functions, whether and to what extent it is affected, and for what reasons. The chapter deals mainly with relations economically active population as a complementary part of the book to the chapter about relations between economically active and non-active people.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; nerovnost sociální; soudržnost sociální; generace; solidarita

Klíčová slova v angličtině: economical activity; social inequality; social cohesion; generations; social relations; solidarity
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT