Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ekonomická aktivita starších osob a důchodový systém v České republice. [Economic activity of older people and pension system in the Czech Republic.]. / Milan Šlapák - In: Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 14 s..

[ Šlapák, Milan ]

Akce: Praha, 15.12.2008, CST Externí odkaz
Anotace:  Přestože posláním penzijního systému je zabezpečit příjem v důchodovém věku, má řadu dopadů na trh práce, zejména pokud jde o starší pracovní sílu. Příspěvek se zaměřuje na penzijní politiku v ČR a její dopady na míry ekonomické aktivity věkových skupin v rozmezí 50 až 64 let, důvody ekonomické neaktivity a rozhodování načasování odchodu do důchodu. Vedle kroků, které vláda už v průběhu poslední dekády provedla, se příspěvek věnuje také možným dopadům další ho kola parametrické penzijní reformy, která získala podporu parlamentu v r. 2008. Na základě přehledu penzijních politik evropských zemí příspěvek uvádí i některá jiná možná penzijní opatření, která by mohla přispět k další mobilizaci v současné době neaktivních starších lidí.
 
Anotace v angličtině:  Despite pension system is designed to provide social security income in retirement, it has a lot of consequences in the labour market especially regarding older workforce. This paper focuses on pension policy in the Czech republic and its effects on economic activity rates of age groups between 50 and 64 years, economic inactivity reasons and decisions on the retirement timing. Besides the steps of the government already implemented over the past decade, it concerns also the possible impact of the next parametrical pension reform round which received parliamentary support in 2008. On the basis of European countries pension policies overview, paper also brings some other possible pension measures, which could contribute to further mobilisation of currently inactive older people.
Klíčová slova: politika důchodová; pracovníci starší; populace ekonomicky aktivní; populace ekonomicky neaktivní

Klíčová slova v angličtině: pension policy; older workers; economically active population; economically inactive population
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1497
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. : Závěrečná zpráva o výzkumu. / Věra Kuchařová - Praha: Socioklub, 2002. - 66 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří (ZVZ56) byl zadán MPSV na rok 2002. V souvislosti s přípravou Národního programu přípravy na stárnutí se zaměřuje na stěžejní oblasti: zdraví seniorů a zdravotní péče, zabezpečení služeb sociální péče, vývoj ekonomické aktivity seniorů a přechod mezi produktivní a poproduktivní životní fází, materiální základ života seniorů se zaměřením na příjmovou situaci a bydlení, sociálně patologické jevy v jejich životě jako osamělost a zneužívání. Tato zpráva je souhrnem hlavních poznatků, námětů a hypotéz získaných při práci na projektu.
Klíčová slova: demografie; struktura populace; stárnutí; staří; práce-staří; populace ekonomicky aktivní; příjmy; spotřeba; zab. důchodové; bydlení; stav zdravotní; péče zdravotní; služby sociální; pomoc mezigenerační; pomoc sociální; diskriminace věková

Klíčová slova v angličtině: demography; POPULATION STRUCTURE; ageing; elderly; employment of the elderly; economically active population; incomes; consumption; pension insurance; housing; health status; health care; social services; intergenerational relationships; social assistance; age discrimination
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  projekt ZVZ56 - Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří
Do 1503
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT