Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Evropská vzdělávací politika / program, principy a cíle. [European education policy / programme, principles and goals.]. / Helena Vychová, Miroslav Brdek - Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2004. - 172 s.

[ Vychová, Helena - Brdek, Miroslav ]

Anotace:  Se vstupem České republiky do Evropské unie bude nezbytné dále zkvalitňovat dosud platnou soustavu vzdělávací politiky v naší republice. Tato soustava má - jak to ostatně potvrzují četné analýzy a hodnocení - nemalé nedostatky. Týká se to nejen základního školství, ale i dalších složek a stupňů vzdělávání (vysokoškolská studia, učňovské školství apod.). Publikace Vzdělávací politika v EU obsahuje řadu podnětů z oblasti vzdělávací politiky zemí EU, které využijí čeští pracovníci na různých stupních řízení. Kniha nás podrobně uvádí do problematiky vzdělávání a poskytuje prostor k zamyšlení a inspiracím, jak některé prvky přenést i do vývoje této problematiky v České republice. České republice se totiž se vstupem do Evropské unie otvírá bohatá spolupráce s ostatními členskými zeměmi a bude nucena zkvalitnit analýzy dané problematiky a rychleji reagovat na nabízenou spolupráci.
 
Anotace v angličtině:  The Czech Republic's entry into the EU will make it necessary to improve the quality of the currently education policy system in our republic. The publication contains a number of suggestions from the education policies of EU countries which are used by Czech workers at various management levels. The book introduces educational issues to us in detail and provides space for consideration and inspiration on how to import some of these elements into the development of these issues in the CR. Accession into the EU has opened up possibilities for boundless opportunities for cooperation with other member countries and we will be forced to improve the quality of analyses on this issue and to react more promptly to the co-operation being offered.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; politika vzdělávací; kvalita

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; European integration; education policy; quality of education
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. [The role of education and health in economic development. Theoretical analysis and its application in Czech conditions.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. - 171 s. - ISBN 80-86729-32-X

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Předmětem zájmu studie jsou úloha vzdělání a zdraví v současné společnosti ve srovnání s historickou situací, vazby mezi ekonomickým růstem, lidským kapitálem a vzděláním či zdravotním stavem, společné a rozdílné vlastnosti vzdělání a zdraví z ekonomického a sociálního pohledu a pobídky pro realizaci veřejných politik. Studie zahrnuje bázi poznatků, které reflektují empiricky doložený vývoj poznání kauzálních vztahů v oblasti determinant vzdělání a zdraví a vývoje vzdělanosti a zdravotního stavu ve vztahu rozvoji lidského kapitálu a ekonomickému růstu. Zdůrazňuje význam celoživotního vzdělávání a dostupné kvalitní zdravotní péče jako předpokladů ekonomického rozvoje. Tyto poznatky používá jako teoreticko-metodologický základ pro analýzu české vzdělávací a zdravotní politiky v kontextu našeho členství v EU a dynamizace sociálních systémů v posledních 10 letech.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on the role of education and health in modern society compared to historical situation, the relationship between economic growth and level of education or health status, common and different attributes of education and health from economic and social perspective and motivations for public policy application. The study contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationship of education and health to human capital and economic growth. It emphasizes and argues for the importance of lifelong learning and availability of high-quality health care as economic development prerequisites. This knowledge is used as theoretical background for analysis of the Czech education and health policies in context of our membership in the EU and dynamization of social systems in last 10 years.
Klíčová slova: vzdělanost; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; růst ekonomický; politika sociální; finance veřejné

Klíčová slova v angličtině: education; health status; education policy; health policy; human capital; economic growth; social policy; public finance
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. [Relationships of Education and Health in the Context of Economic Development.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 56 - 76 (21 s.).

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Článek se věnuje problematice vymezení společných a rozdílných atributů vzdělávání a zdravotnictví z ekonomického a sociálního hlediska. Článek představuje poznatky odrážející empiricky známé závislosti vzdělávání a zdravotních faktorů a vazby vzdělávání a zdravotnictví k lidskému kapitálu. Na základě identifikovaných atributů a vztahů vzdělávání a zdraví ukazuje článek charakteristické ekonomické, sociální aspekty vzdělávání a zdraví a shrnuje jejich význam pro ekonomický rozvoj.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on common and different attributes of education and health from economic and social perspective. Article contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationships of education and health to human capital. Based on the identified attributes and relationships of education and health, the article shows their economic characteristic, social aspects and summarizes their importance for the economic development.
Klíčová slova: vzdělávání; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; rozvoj ekonomický; růst ekonomický

Klíčová slova v angličtině: education; health; education policy; health policy; human capital; economic growth; economic development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Důchodová reforma a lidský kapitál [Pension Reform and Human Capital]. / Jaroslav VOSTATEK - In: Sborník příspěvků RELIK 2020. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 617-627 (11 stran).

[ VOSTATEK, Jaroslav ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 06.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Nesrozumitelnost a neústavnost jsou základními problémy českých veřejných důchodů; obojí by bylo možné eliminovat důchodovou reformou založenou na změně několika málo parametrů a/nebo na rozdělení veřejných důchodů do dvou pilířů. V české důchodové politice dominuje marketing a lobbování, proto není jisté, zda se vláda v letošním roce bude alespoň na malé důchodové reformě schopna dohodnout. Velká důchodová reforma by měla zohlednit současné pojetí starobního, invalidního a pozůstalostního důchodu, jakož i související investice do lidského kapitálu. Nejde v ní jen o prodloužení pracovní činnosti starších, ale také o celé koncepce rodinné a vzdělávací politiky. Tyto sociální politiky vytvářejí nejen veřejné a soukromé výdaje, ale také hospodářský rozvoj s dopadem na důchodovou politiku a její potenciál. Nejlepším řešením je schválení koherentního moderního konceptu / modelu sociální politiky.
Cílem příspěvku je představení politiky vhodné pro české podmínky, včetně vazby na politiku daňovou. Taková velká důchodová reforma také definuje prostor pro zaměstnanecké a osobní důchody a jejich fiskální režimy, které jsou v Česku přemrštěné a neústavní.
 
Anotace v angličtině:  Non-intelligibility and unconstitutionality are the basic problems of the Czech public pensions; both may be eliminated with a small pension reform based on a change of several parameters and/or on split of public pensions into two pillars. Marketing and lobbying dominate the Czech pension policy and thus it is not sure that this year the government agrees on a small pension reform at least. A large pension reform should also consider the contemporary concepts of old-age, disability, and survivor pensions as well as the associated human capital investments. It is not only about the lengthening of working activity of elderlies but also about the whole concepts of family and education policies. These social policies generate not only public and private expenses but also economic development, with impact on pension policy and its potentials. The approval of a coherent modern social policy concept/model is the best solution.
The aim of the paper is a presentation of such a policy for Czech conditions, including the link to the tax policy. Such a large pension reform also defines the space for the occupational and personal pensions and their fiscal regimes which have been exorbitant and unconstitutional in Czechia.
Klíčová slova: reforma důchodová; kapitál lidský; systém sociální; politika rodinná; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: pension reform; human capital; social system; family policy; education policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT