Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Osoby v předdůchodovém věku v evidenci úřadů práce. / Jaromíra Kotíková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 9 (2000), s. III-V.

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Na základě informací z databáze uchazečů o zaměstnání u vybraných úřadů práce ČR byly analyzovány základní charakteristiky osob předdůchodové věkové kategorie (u žen 53 a více a u mužů 56 a více)a sledováno využití možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu s dočasně nebo trvale krácenou důchodovou dávkou.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; uchazeči o práci; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; úřady práce; standardy vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: CR; unemployment; job seekers; retirement; early retirement; labour offices; education standard
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Aktuální otázky postavení žen v ČR. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 3 (1999), s. 1-25 příl..

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Zpráva zpracovaná v rámci projektu "Postavení žen v ČR - aktuální problémy"; využito dat z několika výzkumů realizovaných zejména v rámci VÚPSV. Výzkum sociálního postavení žen v ČR z historického hlediska. Společenské postavení žen v subjektivní reflexi mužů a žen. Vzdělání žen. Pracovní uplatnění žen; zaměstnanost a nezaměstnanost žen, profesní kariéra žen, soukromé podnikání žen, účast na řízení, právní aspekty zaměstnání, diskriminace v zaměstnání. Příjmy a odměňování. Ženy mezi prací a rodinou - pohled žen; hodnotové orientace mužů a žen s ohledem na hodnoty rodiny a práce, dvojí role žen, rozdělení rolí v rodině, situace žen s vysokoškolským a s nižším vzděláním, výhledy do budoucna. Aspirace a účast žen ve společensko-politické oblasti. Vnímání otázek násilí vůči ženám. Opatření na vylepšení sociálního postavení žen v budoucnu.
Klíčová slova: ženy; rovnost; práva lidská; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; násilí v rodině; rodina; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; human rights; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; family violence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Women and Employment. [Ženy a zaměstnanost.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 37, č. 2 (1999), s. 179-194.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Struktura zaměstnanosti českých žen v současnosti. Problematika uspořádání rodinného a pracovního života. Posouzení rovnosti pohlaví v různých oblastech. Přístup ke vzdělání; vzdělanost žen. Nezaměstnanost žen. Profesní kariéra žen. Žena v řídícím postavení. Ženy v soukromém sektoru. Postavení žen na trhu práce svázáno jejich rolí z hlediska pohlaví. Velká mzdová diferenciace mezi muži a ženami. Neexistence právních norem na odstranění pracovní diskriminace.
Klíčová slova: ČR; ženy; rovnost; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; sociologie; rodina; práce netypická; trh práce; nezaměstnanost; právo pracovní; segmentace trhu práce; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; labour market; sociology; unemployment of women; career development; labor law; labour market segmentation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Český trh práce ve druhé polovině 90. let. / Tomáš Sirovátka, Martin Žižlavský - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 3 (2002), s. 419-435.

[ Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Etapy vývoje trhu práce v ČR v 90.letech. Změny zaměstnanosti a nezaměstnanosti ve druhé polovině devadesátých let. (Mj. Změny zaměstnanosti podle kategorie zaměstnání v letech 1996, 1999 a 2000. Nezaměstnaní podle kategorie předchozího zaměstnání v letech 1996, 1999 a 2000). Důsledky pro postavení pracovní síly: role lidského kapitálu. Flexibilita pracovní síly. (Mj. Vývoj nezaměstnanosti a podílu dlouhodobě nezaměstnaných v letech 1995-2000). Hystereze (strnulost) trhu práce. (Mj. Míra nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě nezaměstnaných v 77 okresech. Posuny UV křivky v letech 1996-2000). Důsledky hystereze trhu práce. 8.Aktivní politika na trhu práce a hystereze. (Mj. nezaměstnanost, volná pracovní místa a aktivní politika zaměstnanosti v období 1995-2000. Korelace vybraných charakteristik pracovního trhu a aktivní politiky zaměstnanosti v 77 okresech v roce 2000).
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; vzdělanost; kvalifikace odborná; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; employment; unemployment; long term unemployment; education standard; employment policy; qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

XXVI. IUSSP Mezinárodní populační konference. / Anna Šťastná - 2009.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve dnech 27.9. ľ 2.10. 2009 proběhla XXVI. IUSSP Mezinárodní populační konference. Místem konání konference bylo město Marrakech, díky pozvání marocké vlády a krále Mohammeda VI. se tak tato konference konala vůbec poprvé na africkém kontinentě a v arabské zemi. Reportáži přináší informace o konferenci stejně tak jako o českém zastoupení a dostupnosti prezentovaných příspěvků.
Klíčová slova: konference mezinárodní; demografie; porodnost; gender; migrace; stárnutí; rodina; vzdělanost; politika populační; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: international conference; demography; fertility; gender; migration; ageing of population; family; education standard; population policy; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2009. - ISSN: 1801-2914,
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT