Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.) [The report about state and development of the model for the forecasting of education and training needs ROA - CERGE in 2004.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2004. - 28 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje stav modelu ROA - CERGE pro předvídání vzdělanostních potřeb k listopadu 2004. Podrobně jsou vysvětleny nové postupy zavedené do modelu a jednotlivé složky poptávky po práci a jejich predikce jsou exaktně definovány.
 
Anotace v angličtině:  This is a technical report realizing the state of the ROA - CERGE model for the forecasting of education and training needs as of November 2004. The new facilities of the model are explained and all parts of the demand on the labour market are exactly defined.
Klíčová slova: ČR; trh práce; prognózování potřeby prac. sil; potřeby vzdělanostní; potřeby trhu práce; absolventi

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR MARKET; FORECASTING; LABOUR DEMAND; EDUCATIONAL ATTAINMENT; SCHOOL-LEAVERS
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza vzdělávací úrovně české populace v relaci k EU a jejím vybraným státům. [Analysis of the level of education of the Czech population in relation to the EU and some selected EU countries]. / Ludvík Michalička, Věra Czesaná, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 38 s.

[ Michalička, Ludvík - Czesaná, Věra - a kol. ]

Anotace:  Komaparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. Studie je součástí první etapy řešení projektu "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí".
 
Anotace v angličtině:  A comparison of the structure of the level of education achieved by the Czech labour force with that of the EU. The study forms a part of the first stage of the project ôThe risk of potential brain drain from the Czech Republic.ö
Klíčová slova: ČR; EU; vzdělání dosažené; vzdělanost; zdroje lidské; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; educational attainment; population education; human resources; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. [Reconciliation of family and work duties of parents with dependent children.]. / Sylva Ettlerová, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 1 (2006), s. 12-21.

[ Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna ]

Anotace:  V lednu 2005 provedl VÚPSV šetření "Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005 (HRZ05), které bylo zaměřeno na vztah rodičovství a zaměstnání, a to jak na úrovni postojové, tak reálného chování. Předkládaný článek se zabývá otázkou zvládání rodinných a pracovních povinnosti a vstřícností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům/zaměstnankyním s malými dětmi z hlediska opatření v oblasti slučitelnosti práce a rodiny.
 
Anotace v angličtině:  In January 2005 the RILSA performed a study on ôHarmonising the Family and Employmentö (HRZ05), focused on the relationship between parenting and employment in terms of both attitudes and actual behaviour. The article addresses the issue of coping with family and work obligations and how employersĺ accommodate for employees with small children in terms of reconciling work and the family.
Klíčová slova: ČR; sladění rodinného a prac. života; chování demografické; vzdělání dosažené; zaměstnání na částečný úvazek; práce domácí; doba pracovní; dovolená

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; reconciliation of work and family life; demographic behaviour; educational attainment; part time employment; work at home; workers welfare facilities; working hours; leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Komparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. [A comparison of the education of the Czech labour force with that of EU labours forces.]. / Ludvík Michalička, Věra Czesaná - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 48-52 (5 s.).

[ Michalička, Ludvík - Czesaná, Věra ]

Anotace:  Mezinárodní srovnání vzdělanostní úrovně české pracovní síly. Zastoupení terciárních kvalifikací v pracovní síle ČR a vybraných zemí EU. Analýza vývoje terciárního vzdělávání v ČR a výhled do roku 2009.
 
Anotace v angličtině:  An international comparison of the Czech labour forceĺs education levels. The share of tertiary educated labour in the CR and selected EU countries. An analysis of the development of tertiary education in the CR and the outlook for 2009.
Klíčová slova: vzdělání dosažené; vzdělanost

Klíčová slova v angličtině: educational structure; educational attainment; population education
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring job satisfaction in surveys: Czech Republic. Comparative analytical report - Questionnaire. [Měření pracovní spokojenosti v šetřeních - Česká republika. Komparativní analytická zpráva - dotazník.]. / Renata Vašková, Lenka Dokulilová - 2006.

[ Vašková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Jak národní šetření produkuje údaje o pracovní spokojenosti. První část dotazníku se zaměřuje na národní šetření zabývající se pracovní spokojeností a využívanému metodologickému rámci. 2. část se zaměřuje na sběr dostupných dat o všeobecné pracovní spokojenosti a pracovní spokojenosti klasifikované podle určitých determinant. Poslední část se soustřeďuje na analytické aspekty pracovní spokojenosti, korelace mezi pracovní spokojeností a dalšími souvisejícími proměnnými.
 
Anotace v angličtině:  How national surveys produce data on job satisfaction. The first section of questionnaire is mainly focused on the national surveys dealing with job satisfaction and the methodological frame used. The second part is addressed to gather available data on general job satisfaction and job satisfaction broken down by some its determinants. The last section is focused on the analytical aspects of job satisfaction, correlations between job satisfaction and other relating variables.
Klíčová slova: uspokojení z práce; šetření; vzdělání dosažené; doba pracovní; flexibilita pracovní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: job satisfaction; surveys; determinants; educational attainment; working hours; labour flexibility; reconciliation of work and family life; codetermination of workers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. [The unequal position of men and women on the labour market in the Czech Republic.]. / Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka - In: Rodina, zaměstnání a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, at al.. - Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - ISBN 80-7326-104-9. - s. 233-258 (26 s.).

[ Kulhavý, Václav - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola podrobněji analyzuje význam přítomnosti dětí v rodině pro postavení mužů a žen na trhu práce s přihlédnutím k jejich dalším charakteristikám (zejména věk a vzdělání). Rozlišuje více forem znevýhodnění na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This chapter analyses in detail the importance of the presence of children in a family for the position of men and women in the labour market with a view to their further characteristics (particularly age and education). It differentiates between a number of types of disadvantage on the labour market.
Klíčová slova: trh práce; sladění rodinného a prac. života; flexibilita pracovní; zaměstnání atypické; vzdělání dosažené; skupiny věkové; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; reconciliation of work and family life; labour flexibility; atypical employment; educational attainment; age groups; employment; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Employment and working conditions of migrant workers - Czech Republic. [Zaměstnanost a pracovní podmínky migrujících pracovníků - Česká republika.]. / Milada Horáková - 2007.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Podíl migrantů v rámci ekonomicky aktivní populace se v ČR od r. 1990 stále zvyšuje. Nejvíce zastoupenými národy na českém pracovním trhu jsou Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Poláci.V zásadě existují 2 hlavní skupiny migrujících pracovníků s odlišnými právními podmínkami. První skupinu tvoří občané zemí EU/EEA/EFTA, kteří těží z volného pohybu a mají většinou status zaměstnance. Druhou skupinu tvoří příslušníci z tzv. třetích zemí, jejichž postavení na trhu práce je významně horší. Ve srovnání s první skupinou jsou častěji samostatnými podnikateli bez zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The share of migrants within ekonomic active population in the Czech Republic has been growing continuoustly since 1990.The most frequent nationalities in Czech labour market are Slovak, Ukrainians, Vietnamese and Polish. Basically there are two main groups of migrant workers with different legal conditions. First group consist of the EU/EEA/EFTA citizens who profit from free movement and who have mostly the status of employees. Second group create so called ôthird country nationals" whose position on labour marker is considerably worse. They are more often selfemployed without employyes compared to first mentioned group.
Klíčová slova: pracovníci migrující; cizinci; struktura populace; podmínky pracovní; trh práce; vzdělání dosažené; migrace; migrace tajná; samostatní; zaměstnanost; zaměstnanost skrytá; nezaměstnanost; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: migrant workers; foreigners; population structure; working conditions; labour market; educational attainment; migration; illegal migration; self employed; employment; clandestine employment; unemployment; conditions of employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1367
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Lone mothers at the labour market: Their requirements and their entitlement to social protection measures. [Osamělé matky na trhu práce: Jejich požadavky a jejich nárok na opatření sociální ochrany.]. / Věra Kuchařová - 2007.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Osamělé matky jsou jednou z nejzranitelnějších skupin na trhu práce, protože se z pohledu zaměstnavatelů zdají méně perspektivní a spolehlivé v důsledku rodinných povinností. Jejich podmínky pro sladění práce a rodiny jsou komplikované, protože většinou samy musí zajistit dostatečný příjem i péči o děti. Data z nejnovějšího výzkumu umožňují porovnání potřeb zaměstnání a sociální ochrany a skutečné situace osamělých matek s úplnými rodinami. Šetření poskytla údaje o skutečných podmínkách a postojích k těmto tématům matek a otců z různých rodinných uspořádání. Šetření proběhla v ČR v r. 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  Lone mothers are one of the most vulnerable groups at the labour market because, from an employerĺs perspective, they seem less prospective and reliable due to family obligations. Their conditions for work-family balance are complicated as they have to meet the needs for a sufficient income and for the care of their children mostly by themselves. Research carried out recently produced data that allow for comparing the employment and social support needs and the real situation of lone mothers with those of mothers (and fathers) from two-parent families. The surveys provided data on both the real conditions and the attitudes on the studied topics of mothers and fathers from different family arrangements. The surveys were carried out in the Czech Republic in 2005 and 2006. Incidence and structure of lone-parent families.
Klíčová slova: konference MASZ; sladění rodinného a prac. života; matky osamělé; rodina neúplná; trh práce; vzdělání dosažené; podpora sociální; dovolená rodičovská; návrat do zaměstnání; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: ISSA conference; reconciliation of work and family life; lone mothers; one parent family; labour market; educational attainment; social support; parental leave; transition to work; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ISSA - Do 1393
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring satisfaction with key elements of working life. [Měření spokojenosti prostřednictvím klíčových prvků pracovního života.]. / Hana Doleželová, Lenka Svobodová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 21 s.

[ Doleželová, Hana - Svobodová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě výsledků šetření z r. 2006 příspěvek popisuje význam různých aspektů pracovního života a odpovídající spokojenost pracovníka. Většina Čechů je se svým zaměstnáním spokojena. Za nejvýznamnější faktory jsou považovány mzdy, spravedlivé odměňování pracovní výkonnosti a zajištěné zaměstnání. Pouze dva z pěti pracovníků jsou však spokojeni se svým platem. Celkově se rozdíly objevují mezi různými socioekonomickými skupinami.
 
Anotace v angličtině:  Based on the results of a 2006 survey, this report describes the importance of various aspects of working life and corresponding worker satisfaction. The majority of Czechs are satisfied with their job. Pay, fair reward for work performance and job security are considered the most important factors. However, only two out of five workers are satisfied with their pay. Overall, disparities in satisfaction levels emerge between different socioeconomic groups.
Klíčová slova v angličtině: CR; job satisfaction; quality of working life; indicators; working conditions; wages; remuneration; labour relations; professional development; gender differences; EDUCATIONAL ATTAINMENT; reconciliation of family and work life; EDUCATION-TRAINING
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: 01-04-2009; viz Do 1500
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cesta zpátky : Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice [Way back. : Return of women after parental leave on the labor market in the Czech Republic.]. / Helena Tomešová Bartáková - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2009. - 240 s. - (EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity) - ISBN 978-80-210-5012-9

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Publikace se věnuje vztahu mezi rodinou a zaměstnáním v životě žen. Je členěna do 4 oddílů. První se zabývá kontextem problematiky slaďování práce a rodiny nejen v ČR a způsobem zkoumání problému, Druhý oddíl tvoří teoreticko-analytickou část práce, která je opřena o výzkum aktuální dostupné literatury, sekundární analýzy existujících výzkumných zpráv a podpořena vlastními analýzami sekundárních i primárních dat. 3. část vymezuje metodologii výzkumu a prezentuje empirická zjištění. 4. oddíl je věnovaný celkovým závěrům, jejichž součástí je i reflexe významu zjištění pro stávající sociální politiku.
 
Anotace v angličtině:  The book deals with the relation between family and employment in the lives of women. It is divided into 4 sections. The first one deals with the context of reconciling work and family, not only in the CR and the way of study the problem. The second section comprises theoretical and analytical part of the work that is based on the research of current literature, secondary analysis of existing research reports and supported by own analyzes of secondary and primary data. 3rd section defines the research methodology and presents the empirical findings. 4th section is dedicated to the overall findings, which include a reflection of the importance of the findings for current social policy.
Klíčová slova: trh práce; dovolená rodičovská; návrat do práce; práce-matky; ženy; výzkum; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; podmínky pracovní; vzdělání dosažené

Klíčová slova v angličtině: labour market; parental leave; return to work; employment-mothers; women; research; population policy; reconciliation of work and family life; working conditions; educational attainment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT