Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vzdělávací politika v období transformace. [Education policy during the transformation.]. / Helena Vychová - In: Acta oeconomica pragensia. - ISSN 0572-3043 - Roč. 12, č. 4 (2004), s. 171-189.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Článek se věnuje transformaci vzdělávací politiky České republiky po roce 1989. Stručně charakterizuje nejdůležitější změny, kterými po roce 1989 prošlo české školství a analyzuje finanční zajištění vzdělávací oblasti v ČR. Pozornost je dále zaměřena na vzrůstající tržní hodnotu vzdělání a význam mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání. Nakonec jsou zde zmíněny hlavní problémy reformy českého školství.
 
Anotace v angličtině:  This article pays attention to the transformation of education policy in the CR after 1989. It briefly characterises the most important changes which Czech education underwent after 1989 and analyses the finances provided in this field in the CR. Attention is also given to the increasing market value of education and the significance of international co-operation in education. Finally the article mentions the main problems of the reform of the Czech education system.
Klíčová slova: ČR; politika vzdělávací; vzdělávání; výdaje

Klíčová slova v angličtině: CR; educational policy; education; education expenditure
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Změny ve vzdělávací politice po roce 1989, její problémy a žádoucí orientace. [Changes in educational policy after 1989, its problems and advisable trends.]. / Helena Vychová - In: Sociální politika.. - Praha : ASPI, 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - s. 428-435 (8 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Kniha se věnuje teoretickým otázkám sociální politiky. V další části je pozornost zaměřena na problematiku sociálního zabezpečení, důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Rozpracovány jsou zde i jednotlivé politiky, jenž se řadí mezi sociální politiky: zdravotní, vzdělávací, rodinná, bytová politika, politika zaměstnanosti. Další oddíl knihy se zabývá sociální politikou EU.
 
Anotace v angličtině:  The paper is concerned with theoretical issues of social policy. In other part the attention is paid to questions of social security, pension and illness insurance, state social support and social assistance. There are developed also individual types of social policy (health, educational, family, housing and employment policies). The another part is concerned with EU social policy.
Klíčová slova: politika sociální; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: social policy; educational policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vzdělávací politika. [Educational policy.]. / Helena Vychová - In: Sociální politika / Vojtěch Krebs, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - 418-424; 435-445 (18 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Kapitola se věnuje vzdělávací politice České republiky a českému vzdělávacímu systému.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes educational policy and educational system in the Czech Republic.
Klíčová slova: politika sociální; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: social policy; educational policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vzdělávací politika. [Educational policy.]. / Helena Vychová - In: Sociální politika[ (4. přepracované a aktualizované vydání)]. - Praha : ASPI, 2007. - ISBN 978-80-7357-276-1. - s. 422-428; 439-447 (16 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Kapitola se věnuje vzdělávací politice České republiky a českému vzdělávacímu systému.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes educational policy and educational system in the Czech Republic.
Klíčová slova: politika sociální; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: social policy; educational policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice. : Stručná zpráva. / Zdeněk Karpíšek, a kol. - Praha: VÚPSV, 1999. - 54 s.

[ Karpíšek, Zdeněk - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva na základě analýz (vztahu mezi trhem práce a vzděláváním, mezi politikou zaměstnanosti a vzdělávací politikou) předkládá návrhy směrů řešení. Ty by měly přispět k ovlivnění vzdělávací politiky z pozice politiky zaměstnanosti a z pozice státních orgánů. Hodnotí mj. z pohledu trhu práce systém odborné přípravy mládeže i dospělých (včetně rekvalifikací), systém financování a prognózování odborného vzdělávání.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; trh práce; politika zaměstnanosti; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: employment services; labour market; employment policy; EDUCATION-TRAINING; educational policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  1. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vzdělávací politika. [Educational policy.]. / Helena Vychová - In: Sociální politika. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. - ISBN 978-80-7357-585-4. - s. s. 449-453, 465-475 (14 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Kapitola se věnuje vzdělávací politice České republiky a českému vzdělávacímu systému.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes educational policy and educational system in the Czech Republic.
Klíčová slova: politika sociální; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: social policy; educational policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 544 s.
5.přepracované vyd.
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vzdělávací politika [Educational policy]. / Helena Vychová - In: Sociální politika. - Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2015. - ISBN 978-80-7478-921-2. - s. 456-461, 473-484 (18 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Kapitola se věnuje vzdělávací politice České republiky a českému vzdělávacímu systému.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes educational policy and educational system in the Czech Republic.
Klíčová slova: politika sociální; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: social policy; educational policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  6. přepracované a aktualizované vydání
celkem 568 s.
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT