Publikační činnost: 2011
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nástroje finanční podpory individuální vzdělávací aktivity dospělých [Financial support of individual learning activities of adults]. / Helena Vychová - In: 7. ročník festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA. Sborník příspěvků z odborných konferencí. - Olomouc : Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. - ISBN 978-80-244-2858-1. - 21 s..

[ Vychová, Helena ]

Akce: Olomouc, 12-09-2011, EUR
Anotace:  Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Výrazně negativně je v postojích dospělých ľ jako jedna z hlavních překážek aktivní účasti - hodnocena finanční nákladnost dalšího vzdělávání a pro usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání je požadováno její snížení. Příspěvek přináší stručný přehled o existujících finančních nástrojích zacílených na stimulaci individuální vzdělávací aktivity občanů. Představení jednotlivých nástrojů obsahuje popis mechanismu jejich fungování, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací podpůrných nástrojů. Uvedené příklady dobré praxe dále názorně ilustrují aplikaci vybraných nástrojů v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education and adults require reduction in costs for easier access to further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments of educational activities of citizens. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools. Presented examples of good practice have been selected for the purpose of illustration the real operation of instruments.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; vzdělávání dospělých; vzdělávání-výcvik; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resource development; adult continuing education; corporate training; educational vouchers; scholarships; grants; study loans; individual educational saving accounts; compensation for loss of income; support for living costs; paid study leave; offers free courses; other support costs associated with education; tax deductible training costs; support the creation of corporate resources to education; training cost subsidies; free advice on the development of staff; tax advantages
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých [Financial Instruments for Support of Adult Education]. / Helena Vychová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 56, č. 1 (2014), s. 37ľ46 (10 s.).

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Výrazně negativně je v postojích dospělých ľ jako jedna z hlavních překážek aktivní účasti - hodnocena finanční nákladnost dalšího vzdělávání a pro usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání je požadováno její snížení. Článek přináší představení podpůrných finančních nástrojů individuální poptávky po vzdělávacích aktivitách ze strany občanů, které lze nalézt především v praxi zahraničních zemí. Samotná volba vhodného nástroje pak musí zohlednit specifičnost řešené situace.
 
Anotace v angličtině:  Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education and adults require reduction in costs for easier access to further education. The article presents financial instruments supporting individual demand for educational activities of adults, which can be found primarily in the practice of foreign countries. The choice of the appropriate instrument must take into account the specificity of the situation.
Klíčová slova: zdroje lidské; pokračující vzdělávání dospělých; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resources development; adult continuing education; educational vouchers; scholarships; grants; study loans; individual educational saving accounts; tax relief; compensation for loss of income; support for living costs; paid study leave; offers free courses; other support costs associated with education; offer of accompanying services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/A1002EE02A/$File/130053_14-01.pdf
ISSN 1805-2991 (Online)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT