Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče. : Studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. [Integrated home social-health care. : The study dealt within the project Selected socioeconomic issues of social and health services providing.]. / Ladislav Průša, Blanka Misconiová, Helena Vostrovská - Praha: VÚPSV, 2003. - 20 s.

[ Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Vostrovská, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zmapovat současnou úroveň propojení sociálních služeb a domácí zdravotní péče na úrovni jed-notlivých měst a navrhnout nezbytná opatření, která by přispěla ke zvýšení efektivnosti obou těchto prvků.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to monitore an actual level of interconnection of social services and home health care at a municipal level and to propose measures improving efficiency of this network.
Klíčová slova: služby sociální; služby zdravotní; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; effectiveness
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. [The Economy and the Administration in a Public Sector.]. / Jiří Winkler, a kol. - Praha: Ekopress, 2002. - 268 s. - ISBN 80-86119-60-2

[ Winkler, Jiří - a kol. ]

Anotace:  Publikace Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru je rozdělena do tří základních částí. V první části se čtenář seznámí s teoretickými koncepty fungování veřejného sektoru počínajíc teorií statků přes členění veřejného sektoru až po faktory efektivnosti veřejného sektoru a užitek veřejného sektoru. Druhá část publikace představuje souhrn nejdůležitějších nástrojů potřebných pro efektivní řízení všech odvětví veřejného sektoru a konečně část třetí se věnuje konkrétní analýze fungovaní veřejného sektoru v následujících oblastech: blok odvětví společenských potřeb, blok odvětví rozvoje člověka, blok odvětví poznání a informací, blok odvětví technické infrastruktury, blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů a blok existenčních jistot.
 
Anotace v angličtině:  Publication "The Economy and The Administration in a Public Sector" is divided into three basic sections. The first section deals with a problem of a theory of public good and a methodology of effectiveness in public sector (a theory of groups and organizations, a theory of public good). The second section presents the most important tools in management and administration of a non-market sphere and is closely linked into the last section, which is based on a six specific analyses of six parts of public sector.
Klíčová slova: sektor veřejný; správa veřejná; management; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: public sector; effectiveness; public goods; bureaucracy; administration; management; rational behaviour
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Mennyire megfelelo a szociális juttatások színvonala a Cseh Koztársaságban. [Adequacy of social security in the Czeh Republic. /Adekvátnost sociálního zabezpečení v České republice.]. / Tomáš Sirovátka - In: Esély, Trsadalom - és szociálpolitikai folyóirat. - ISSN 0865-0810 - Roč. 16, č. 3 (2005), s. 3-24 ( 22 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Cílem studie je analyzovat adekvátnost a efektivnost systému sociálního zabezpečení v ČR od r. 1990 do r. 2003. Adekvátnost je definována z objektivního pohledu jako citlivost opatření sociálního zabezpečení na nová rizika a potřeby, zejména na riziko chudoby. Ze subjektivního hlediska je definována ve smyslu hodnocení a postojů občanů k různým opatřením sociálního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper is to analyze adequacy and effectiveness of the system of social security in the Czech Republic since 1990 until 2003. Adequacy is defined on the objective level as responsiveness of social security arrangements to the new risks and needs (namely to the risk of poverty). On the subjective terms it is defined in terms of evaluations and attitudes of the citizens related to the various social security arrangements.
Klíčová slova: zabezpečení sociální; legitimnost sociální politiky; efektivnost; chudoba

Klíčová slova v angličtině: adequacy; legitimacy; effectiveness; social security; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Účinnost regulace zadluženosti municipalit v ČR. [Effectiveness of municipal debt regulation in the Czech Republic.]. / Petra Dvořáková, Robert Jahoda - In: Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie. Šlapanice, 24.-25. ledna 2008. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7399-345-0. - nestr. (CD), 9 s..

[ Dvořáková, Petra - Jahoda, Robert ]

Akce: Šlapanice, 24.-25.1.2008, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Zadluženost obcí v České republice je mimo jiné sledována v souvislosti s celkovým zadlužením veřejných rozpočtů. Vzhledem k tomu, že se Česká republika připravuje na vstup do Evropské měnové unie, je kladen velký důraz na dodržování Maastrichtských kritérií. Předmětem tohoto článku je proto stručná analýza vývoje zadluženosti obcí v ČR se zaměřením na nalezení rizikových kategorií obcí. Na základě zvolených kritérií je dále diskutována účinnost ukazatele dluhové služby. Právě tento nástroj by měl pomoci snižovat, resp. optimalizovat zadluženost obcí.
 
Anotace v angličtině:  Czech municipal debt is monitored in relation to the overall public debt. The Czech Republic prepares itself to accession to the European Monetary Union and that is why the emphasis is laid on fulfillment of so-called Maastrichtĺs criteria. The aim of the paper is to briefly analyze development of the Czech municipal indebtedness with focus on risk categories of municipalities. Furthermore, effectiveness of the debt service indicator is discussed based on the selected criteria. The indicator should be an instrument for reduction or at least optimization of the municipal debt.
Klíčová slova: ČR; obce; dluh obcí; statutární města; ukazatel dluhové služby; rating; účinnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; municipal debt; corporate towns; debt service indicator; rating; effectiveness
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  sig: Do 1470
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. [Evaluation of the effectiveness of active labour market policy programmes before the onset of the financial and economic crisis.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Helena Tomešová Bartáková, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 13-18 (6 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Studie hodnotí účinnost jednotlivých opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni v České republice za rok 2007. Cílem studie je identifikovat, jaký dopad měly programy zaměřené na jednotlivé skupiny nezaměstnaných, implementované v r. 2007, na registrované nezaměstnané. K hodnocení programů jsou využita data z administrativního systému pro monitorování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje data za všechny nezaměstnané osoby a všechny typy programů, implementovaných s účastí nebo prostřednictvím úřadů práce.
 
Anotace v angličtině:  This paper seeks to assess active labour market policy measures at national level in the Czech Republic for the year 2007. The goal of the paper is to identify how programmes targeted various groups of the unemployed and what effect measures implemented in 2007 had on the registered unemployed. To evaluate the programmes we use data from the administrative system for monitoring unemployment (OKpráce), which includes data for all unemployed persons and all types of programmes implemented with the participation of or through the labour offices.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; efektivnost; hodnocení; projekty; rekvalifikace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; effectiveness; assessment; äctive labour market measures; projects; labour offices; retraining; sheltered employment; supported employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení vzdělávacích programů pro nezaměstnané. [Assessment of training programmes for the unemployed.]. / Oleksandr Stupnytskyy - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 13-17 (5 s.).

[ Stupnytskyy, Oleksandr ]

Anotace:  S ohledem na skutečnost, že hospodářský a sociální rozvoj je podmíněn dostatečnou kvalifikační a vzdělanostní úrovní obyvatelstva, je třeba významnou pozornost věnovat rozvoji systému celoživotního vzdělávání, a to formálního i neformálního, stejně jako sebevzdělání. V současné době se celoživotní vzdělávání stává jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zaměstnanost. Tento článek analyzuje, jak další vzdělávání pomáhá nezaměstnaným zlepšit jejich situaci na trhu práce. Analýza využívá mikroekonomických dat z šetření o celoživotním vzdělávání, provedeném v ČR v r. 2003, a data z VŠPS. Analýza používá metodu párování (matching) a metodu "rozdílů-v-rozdílech", aby se vyhnula zkreslení, které by mohlo vzniknout při odhadu vlivu vzdělávacích programů. Bylo zjištěno, že další vzdělávání má pozitivní a trvalý účinek na jeho účastníky. Jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu je tento efekt kladný a významný.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti aktivní; nezaměstnaní; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní; vzdělanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; unemployed; education; lifelong learning; training programmes; effectiveness; active labour market policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  návaznost: N = neveřejné zdroje (soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje organizace vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet).
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prohloubení a aktualizace metodiky "Náklady na nezaměstnaného I" [Deepening and Updating the Methodology "Costs of the Unemployed I"]. / Robert JAHODA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021.

[ JAHODA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumné zprávy je poskytnout pravidelně aktualizovaný odhad nákladů na nezaměstnaného a po diskusi se zadavatelem nabídnout odhady pro dílčí skupiny nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to provide a regularly updated estimate of the cost per unemployed person and to offer estimates for subgroups of the unemployed.
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivizace; politika; dopadové hodnocení; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; activation policy; effectiveness
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT