Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Porovnání výběru pojistného a daní. [Comparison of insurance and tax collection. ]. / David Prušvic, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 145 s. - ISBN 978-80-87007-99-0

[ Prušvic, David - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem řešení daného projektu byla analýza společných rysů a diverzit systémů výběru daní z příjmů fyzických osob a výběru pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve vybraných zemích, a to zejména s ohledem na náklady výběru a na efektivnost institucí spravujících příslušné pojistné či osobní důchodovou daň. Studie porovnávala země s integrovaným výběrem daní a pojistného (Švédsko, Kanada, USA a Estonsko) se zeměmi s odděleným výběrem (Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko). Struktura a tendence národních systémů výběrů daní a pojistného jsou odlišné a obtížně porovnatelné. Výstupy studie nedaly jednoznačnou odpověď na otázku výhodnosti jednoho ze dvou systémů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this project was to analyse the common characteristics and differences between person income tax collection system and social and health security contribution collection system in selected countries. The paper concentrates mainly on tax collection costs and efficiency of institutions managing insurance or person income tax. The study compares countries with an integrated tax and social insurance collection system (Sweden, Canada, USA and Estonia) with countries, where is used a segregated tax and social insurance collection system (Germany, Poland, Slovakia and Austria). The structure of national tax and social insurance collection systems and its trend are different and hard to compare. The outcomes of this study did not give a straight/clear answer to posed question about convenience either one of those two systems.
Klíčová slova: daně z příjmů; pojistné; základ daňový; základ vyměřovací; dávky; výběr integrovaný; výběr oddělený; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: INCOME TAX; SOCIAL INSURANCE; tax base; assessment base; social benefits; integrated collection; separated collection; efficiency
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR149/06 Porovnání výběru pojistného a daní
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. [Possibilities of integration of collection and recovery of social security insurance with collection and recovery of a person income tax and with collection and recovery of health insurance.]. / Jan Vlach, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 80 s. - ISBN 978-80-87007-97-6

[ Vlach, Jan - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt v roce 2006 zkoumal možnosti splynutí výběru a vymáhání sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob, a to v různé míře a kvalitě tak, aby došlo ke zvýšení efektivnosti výběru a poklesu celkových administrativních nákladů jak na straně státu, tak i vyvolaných nákladů na straně podnikatelské sféry i obyvatelstva. Předmětem projektu bylo snížení složitosti systému a zvýšení jeho srozumitelnosti a predikovatelnosti pro všechny subjekty. Integrace výběru daně z příjmů a sociálního pojištění je složitý proces, který se neobejde bez rozsáhlých zásahů do základu daně a vyměřovacích základů pojistného, a tedy nutně musí mít značné dopady do daňové incidence. Výstupy projektu jsou aktuální v podmínkách diskuze o Reformě veřejných financí 2007 - 2010.
 
Anotace v angličtině:  In 2006 the project examined possibilities of integration of collection and recovery of social security insurance with a personal income tax. This was examined in different extents and quality in order to enhance efficiency of tax collection and reduction of administrative costs paid either by state or by citizens and business sphere. The aim of the project was to reduce complexity of the system and raise its intelligibility and also its predictability for all subjects. Integration of income tax collection with social insurance is a complicated process, which could not be done without extensive intervention to the tax base and the assessment base of insurance. It will have a considerable impact on tax incidence in this respect. The project outcomes have become actual with regard to the ongoing discussions about The reform of public finance 2007 - 2010.
Klíčová slova: daně z příjmů; pojistné; základ daňový; základ vyměřovací; dávky sociální; výběr integrovaný; výběr oddělený; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: person income tax; insurance; tax base; assessment base; social benefits; integrated collection; separated collection; efficiency
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR151/06 - Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Několik údajů o využívání příspěvku na péči. [Some data on the use of care allowance.]. / Ladislav Průša - In: Problematika generace 50 plus. Sborník VI. mezinárodní konference. / Josef Havlík. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. - ISBN 978-80-7394-187-1. - s. 91-97 (7 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: České Budějovice, 21.-22.4.2009, EUR
Anotace:  Nový systém financování sociálních služeb výrazným způsobem změnil postavení všech subjektů v této oblasti. Zavedení příspěvku na péči výrazně zvýšilo objem finančních prostředků, který je do této sféry vynakládán. Cílem tohoto příspěvku je proto analyzovat na základě prvních statistických údajů využívání příspěvku na péči pro zabezpečování sociálních služeb a následně navrhnout nejaktuálnější řešení, která by přispěla ke zvýšení efektivnosti vynakládání finančních prostředků.
 
Anotace v angličtině:  The new social services funding system has fundamentally changed the status of all the entities in this field. The introduction of care allowance has significantly increased the amount of funds spent on this sphere. The aim of this paper is therefore to analyse the use of care allowance for the provision of social services based on the first statistical data available and to propose the most up-to-date solution that would help make spending more effective.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; příspěvek na péči; financování; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: social services; care allowance; financing; efficiency
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvek na péči. : Nový nástroj financování sociálních služeb [Care allowance / A new tool of social services financing]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 5, č. 4 (2009), S. 16.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Analýza struktury příjemců příspěvku na péči v r. 2009. Možné přístupy ke zvýšení efektivnosti využívání příspěvku na péči.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; příspěvek na péči; financování; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; care allowance; financing; efficiency
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Stárnutí populace a efektivnost sociálních služeb. [Population ageing and the effectiveness of social services.]. / Ladislav Průša - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 11 s..

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Stárnutí populace klade před naši společnost množství výzev nejenom v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem příspěvku je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb a ukázat možné varianty úprav současného systému financování tak, aby potřeby seniorů v budoucnosti mohli být uspokojeny alespoň na současné úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Population ageing presents our society with a number of challenges, not just in pension insurance but in healthcare and social services as well. The introduction of the new social services funding system paves the way for finding the optimum form of providing for the needs of people in adverse social situations; that should help improve the effectiveness of spending. The paper aims to analyse the effectiveness of the funding of social care services for seniors, which are the most widespread type of social services, and to show possible alternative rules for the financing system so that the needs of seniors can in future be satisfied at least to the present standard.
Klíčová slova: služby sociální; stárnutí populace; financování; příspěvek na péči; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: social services; ageing of population; care allowance; financing of social services; efficiency
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1522/4
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 [Employer Strategies during the Covid-19 Pandemic ]. / Jiří VYHLÍDAL - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 6 (2021), s. 8-15 (8 stran).

[ VYHLÍDAL, Jiří ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek nabízí pohled na strategie zaměstnavatelů v České republice bezprostředně před pandemií covidu-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v roce 2020). V první části se věnuje propouštění a přijímání zaměstnanců v roce 2020 a předkládá srovnání této situace s rokem 2019. Ve druhé části je analyzována spolupráce zaměstnavatelů s úřadem práce zejména ohledně vnímání rizik při zaměstnávání osob doporučených úřadem práce a spolupráce na realizaci opatření souvisejících s pandemií covidu-19. Autor zjistil, že průměrný počet propuštěných zaměstnanců u jednotlivých kategorií zaměstnavatelů v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl, v některých kategoriích i o více než 50 %. Přesto nedošlo v roce 2020 k dramatickému nárůstu nezaměstnanosti. Významnou roli v tom sehrály jednotlivé režimy programu Antivirus.
 
Anotace v angličtině:  The article presents an overview of strategies adopted by employers in the Czech Republic immediately prior to the outbreak of (2019) and during the Covid 19 pandemic (2020). The first part addresses redundancies and the hiring of employees in 2020 and presents a comparison in this respect with the situation in 2019. The second part provides an analysis of the cooperation of employers with the Labour Office, especially with regard to the perception of risks involved in the employment of persons recommended by the Labour Office and cooperation on the implementation of measures aimed at containing the pandemic. The author determined that the average number of employees laid off in various employer categories increased in 2020 compared to 2019, in some categories by more than 50%, despite no dramatic increase in unemployment being recorded in 2020. The various components of the national Antivirus programme undoubtedly played an important role in this connection.
Klíčová slova: trh práce; politika; dopadové hodnocení; efektivnost; aktivizace

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market activation; policy; impact assessment; efficiency
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT