Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. / Anna Červenková, Magdalena Kotýnková - Praha: VÚPSV, 1999. - 63 s.

[ Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Výzkumný úkol byl zpracován při příležitosti Mezinárodního roku seniorů (rok 1999), který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN. Stárnutí populace je klíčový problém. V druhém desetiletí třetího tisíciletí bude více než 2 miliony Čechů starších 60 let, což bude tvořit téměř 26 % populace. Z toho vyplývá, že demografické změny vytváří velký tlak na výdaje ze sociálního zabezpečení. Výzkumná zpráva je především zaměřena na české domácnosti, které se nachází příjmově pod průměrnými hodnotami. Mezi tyto domácnosti patří hlavně domácnosti , kde je přednostou starobní důchodce, a to zejména osaměle žijící důchodce. Tuto skupinu tvoří převážně osamělé ženy.
Klíčová slova: ČR; staří; důchodci; příjmy nízké; pomoc sociální; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; elderly people; pensioners; low - income households; social assistance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. [Integration of the elderly in a social structure of a current society.]. / Anna Červenková, Magdalena Kotýnková - Praha: VÚPSV, 2001. - 31 s.

[ Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena ]

Externí odkaz
Anotace:  Posláním rezoluce OSN č. 46 z roku 1991 je zlepšit postavení seniorů ve společnosti. Rezoluce obsahuje násle-dující principy: nezávislost, společenské zapojení, péče, seberealizace a důstojnost. V kontextu stárnutí české populace vznikají otázky související s budoucím uspořádáním české společnosti. Má-li být zajištěna nezávislost starších lidí, měl by být zajištěn také jejich přístup na trh práce. Avšak starší pracovní síla je z trhu práce vytla-čována a čelí věkové diskriminaci a z tohoto důvodu velmi často rezignuje na hledání zaměstnání a odchází do předčasného důchodu. Avšak znalosti a zkušenosti starších pracovníků tvoří národní kapitál, který by neměl být promarněn.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the UN Resolution No. 46 of the year 1991 is to increase appreciation for older persons and to en-hance their participation in society. The Resolution No. 46 contains the following principles: independence, participation, care, self-fulfilment and dignity. It is important to understand all issues of older persons becouse Czech´s population is ageing rapidly. Older persons should have the opportunity to work or to have access to other income-generating opportunities. But attitudes towards older persons and ageing workers have become harsher. Age discrimination affects many people. In the comming years the age structure of labour force will change: too many people seek premature retirement. The experience of ageing workers constitutes national capi-tal that coud not be wasted.
Klíčová slova: staří; stárnutí; integrace; stárnutí aktivní; společnost; diskriminace věková

Klíčová slova v angličtině: elderly people; ageing; active ageing; integration; society; age discrimination
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomicky aktivní a neaktivní. [The Economically Active and Non-active.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu. / Miroslav Hiršl. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 31-48.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Příčiny sociálních nerovností mezi ekonomicky aktivními a neaktivními sociálními kategoriemi, a tím i případné zdroje napětí mezi nimi, mají společný základ v existenci, či neexistenci přístupu k pracovním příjmům. To se odráží v té či oné míře v jejich sociálním postavení a míře závislosti. Jinak mají kategorie ekonomicky neaktivních mnoho odlišných charakteristik již jen proto, že důvody neexistence přímého přístupu k pracovním příjmům jsou rozdílné. Kapitola se proto zabývá zvlášť vztahem ekonomicky aktivních a neaktivních u kategorií äproduktivní a poproduktivní věkô a zvlášť u kategorií äpředproduktivní a produktivní věkô. Zmiňuje se i o problematice důchodců invalidních.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Causes of social inequalities between the economically active and non-active people as well as possible tensions between them have their common basis in an existence or non-existence of access to earned incomes. Both their social status and an extent of their dependence reflect these differences. Besides, within a category of the non-active there are different groups which follows from their different reasons for non-existence of direct access to earned incomes. The chapter is therefore devoted separately to relations of those in ôproductiveö and ôpost-productiveö age and those in ôpre-productiveö and ôproductiveö age. Problems of people with disability pensions are dealt with, too.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; deti; staří; důchodci; nerovnost sociální; soudržnost sociální

Klíčová slova v angličtině: economical activity; children; elderly people; pensioners; social inequality; social cohesion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze. [Social services for the elderly and the risk of social exclusion.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 112-119 (CD - 8 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Akce: Brno, 2006, EUR
Anotace:  Příspěvek se věnuje tématu sociálního vyloučení seniorů závislých na pomoci druhé osoby. Za jeden z možných nástrojů snížení rizika sociálního vyloučení této cílové skupiny lze považovat místní a typovou dostupnost sociálních služeb, které reagují na specifické potřeby seniorů dané lokality a podporují setrvání v přirozeném prostředí. V článku jsou prezentovány některé výsledky z výzkumu sociálních služeb pro seniory, získané v rámci případové studie vybrané lokality.
 
Anotace v angličtině:  The text deals with the topic of social exclusion of elderly people who are permanently reliant on the help of others. One of the possible intervention methods that can lessen risk of social exclusion of this target group is the local network of social services, that are provided on the basis of needs-assessment and respond to the specific living conditions of the elderly and supported them to stay in their natural environment. Some research outcomes pertinent to the case study of a selected locality are summarized in the article.
Klíčová slova v angličtině: elderly people; local level; needs-assessment; social exclusion; social services
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. [Effectiveness of social services financing in homes for seniors.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 57 s. - ISBN 978-80-7416-018-9

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem této monografie je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Implementation of new system of financing of social services establishes conditions for finding of optimal form of security of needs of person in disadvantageous social situation. It can contribute to increasing of effectiveness of financial resources. The objective of this monograph is to analyse the effectiveness of social services for seniors. These services are most widespread of type of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování; příspěvek na péči; staří; ústavy; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; homes for ageing people; elderly people; care allowance; institutional care; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT