Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. [Natural environment as the important implication of the social services for the elderly people.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Bydlení pro seniory.. - Brno : Vydavatelství ERA, 2006. - ISBN 80-7366-057-1. - s. 21-26 (6 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  Text popisuje vývoj v sociálních službách pro seniory. Nejprve jsou popsána ideová východiska, která ovlivňují v současné době koncipování sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, zejména význam setrvání v přirozeném prostředí a uchování přirozených sociálních a rodinných vazeb. Jednu z možných nových forem bydlení představuje tzv. chráněné bydlení či chráněné byty. V textu jsou příklady těchto služeb v Amsterodamu a ve Vídni.
 
Anotace v angličtině:  In this text are described development in the field of personal social services for the elderly people. At the first are presented the importance of natural environment as the basic ideological fundament of the new social services concept for this target group. The natural environment is prerequisite to hold the social relations. As the possibility how to manage the personal social services for the elderly in accord with this ideological fundament are described the sheltered living. In the article are presented the examples of sheltered living in Amsterdam and Wienna.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; senioři; bydlení chráněné; prostředí přirozené

Klíčová slova v angličtině: personal social services; eldery; sheltered living; natural environment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pooperační zmatenost na JIP - zásadní perioperační komplikace u starších pacientů. [Postoperative confusion in ICU - an important perioperative complication in older patients.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Marek Svítek - In: Česká geriatrická revue. - ISSN 1214-0732 - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 68-74 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Svítek, Marek ]

Anotace:  Pooperační zmatenost (PZ) postihuje hlavně starší pacienty nad 65 let věku. Výskyt PZ je spojen s četnými negativními jevy. Vzhledem k multifaktoriálnímu podkladu PZ je nutné při prevenci i léčbě postupovat komplexně. Zásadní snahou zůstává způsobit co nejmenší zátěž pacienta operačním výkonem, minimální narušení sociálního prostředí, biorytmů pacienta a při podávání medikamentózní léčby postupovat velmi uvážlivě. V případě rozvoje PZ je nutné včas diagnostikovat již první příznaky a pokusit se stav zvládnout nejvhodnějším psychologickým přístupem, kdy významnou úlohu hraje chování ošetřujícího personálu. Značnou pomocí mohou být v této fázi i příbuzní pacienta. Další možnosti léčby.
 
Anotace v angličtině:  Postoperative delirium is a complication in the perioperative period that affects usually patients aged 65 and older. Multiple negative events usually occur in delirious patients. Due to multifactorial reasons of such a state, a complex approach to prevention and therapy of postoperative delirium is required. Basically, the burden of the operation, disturbation of social settings and biorhythms of a patient should be diminished and drugs should be administered with caution. In case of development of postoperative delirium first signs should be recognised and treated, possibly with suitable psychological approach. An appropriate behaviour of staff is of the utmost importance. Also relatives might be helpful in this phase. Possibilities of further treatment.
Klíčová slova: pooperační zmatenost; delirantní syndrom; pacient starší; staří; nemocní; péče léčebná

Klíčová slova v angličtině: postoperative delirium; delirant syndrome; older patient; complication postoperative; restrictive measures; ill persons; eldery; medical care
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig.: Do 1504
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT