Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Late careers and career exits: An international comparison of trends and institutional background patterns. [Konec pracovní kariéry: mezinárodní srovnání trendů a institucionálního rámce.]. / Dirk Hofäcker, Štěpánka Pollnerová - Bamberg: Otto-Friedrich-University Bamberg, 2005. - 31 s. - (GLOBALIFE Working Paper Series (70))

[ Hofäcker, Dirk - Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Zpráva analyzuje trendy a institucionální rámec (podle typu sociálního státu) ekonomické aktivity starších osob v posledních desetiletích ve vybraných zemích Evropy a v USA.
 
Anotace v angličtině:  The paper gives an international comparative overview of major trends and developments of the employment attachment of older employees in recent decades.
Klíčová slova: odchod do důchodu; zaměstnanost starších pracovníků; komparace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: retirement; late career; employment of older people; international comparison
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Employment exits of older workers in the Czech Republic. [Odchody do důchodu starších osob v České republice.]. / Dana Hamplová, Štěpánka Pollnerová - Bamberg: Otto-Friedrich-University Bamberg, 2005. - 24 s. - (GLOBALIFE Working Paper Series (73))

[ Hamplová, Dana - Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Zpráva popisuje na základě longitudinální analýzy vývoj zaměstnanosti starších osob v České republice od poloviny 90. let.
 
Anotace v angličtině:  The report presents a longitudinal analysis of employment exists of older workers in the Czech Republic since the second half of 1990s.
Klíčová slova: pracovníci starší; odchod do důchodu; zaměstnanost starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: retirement; older workers; employment of older people
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Employment and labour market policies for an ageing workforce and initiatives at the workplace - National overview report: Czech Republic. [Zaměstnanost a politiky trhu práce pro starší pracovní síly a iniciativy na pracovišti - Národní přehledová zpráva: Česká republika.]. / Lucie Vidovićová - 2007.

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva se věnuje vývoji iniciativ vybraných organizací (případové studie) v ČR v posledním desetiletí, které se vztahují ke starším zaměstnancům. Podává přehled následujících bodů: hlavní dopady opatření/iniciativ na podnikové úrovni; řídící síly pro zavádění dobrých praxí na podnikové úrovni; charakteristiky zvlášť úspěšných opatření/politik; klíčová poučení ze zavádění opatření a iniciativ; budoucí otázky týkající se managementu věku na podnikové úrovni; rozvoj národní politiky týkající se stárnutí pracovní síly; relevantní činnost sociálních partnerů a dalších klíčových aktérů; postavení otázky starších pracovníků v současné politice a veřejných debatách: identifikace budoucích otázek.
 
Anotace v angličtině:  This report looks at the evolution of initiatives related to older employees undertaken by selected organisations (case studies) in the Czech Republic over the last decade. It reviews the following points: main impacts of measures/initiatives at the company level; driving forces for implementing good practice at the company level; characteristics of particularly successful measures/policies; key lessons that can be drawn from implementing measures and initiatives; future issues concerning age-management raised at company level; development of national policy concerning an ageing workforce; relevant actions of social partners and other key actors: policies and practices; and, finally, the status of the issue of older workers in current policy and public debates: identification of future issues.
Klíčová slova: pracovníci starší; politika zaměstnanosti; zaměstnanost starších pracovníků; stárnutí pracovních sil; management věku; dialog sociální; stárnutí aktivní

Klíčová slova v angličtině: older employees; employment policy; employment of older people; company level; ageing workforece; age-management; social dialogue; active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1405
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. [People employed on the Czech labour market are ageing I. Information from a statistical analysis of existing developments in the employment of older people.]. / Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 7-12 (6s.).

[ Karpíšek, Zdeněk - Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Poznatky ze statistické analýzy stárnutí zaměstnanosti v ČR v období od roku 1996 včetně sledování postupného zvyšování podílu starších osob (se zvláštním zaměřením na věkovou skupinu 55-64 letých). Studie hodnotí vliv těch faktorů, které nejvíce ovlivnily vývoj míry zaměstnanosti starších osob, a zejména důsledky řady opatření v oblasti důchodové politiky. Celkový vývoj zaměstnanosti starších osob v období 1990-1992 a 1993-2007.
 
Anotace v angličtině:  Information from a statistical analysis of the ageing of those in employment in the Czech Republic in recent times, particularly since 1996. It follows the gradual increase in the portion of older people (focusing especially on the age group of people aged 55 ľ 64 years). The study assesses the influence of the factors that had the biggest impact on how the rate of employment of older people developed, primarily as a result of a number of pension policy measures. The article evaluates previous developments of employment of older people, particularly in the period 1996 ľ 2007.
Klíčová slova: trh práce; stárnutí; zaměstnanost; pracovníci starší; vývoj; výzkum; odchod do důchodu; nabídka a poptávka; pojištění důchodové

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; unemployment; pension insurance; retirement; employment policy; disability pension; statistical analysis of employment; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. [Ageing workforce on the Czech labour market II. Problems of the further development of the employment of older persons.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 16-20 (5 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Tato část zprávy hodnotí určité aspekty dalšího vývoje zaměstnanosti starších lidí v střednědobém horizontu do r. 2020. Cílem je zhodnotit, z pohledu budoucí situace na trhu práce, jak vážný problém je a jak urgentně je třeba ho řešit. Hodnocení je založeno na dvou modelových alternativách, respektujících demografickou projekci, ale lišících se v možných specifických mírách zaměstnanosti jednotlivých pětiletých věkových skupin. Z hlediska nabídky na trhu práce se ukazuje, že předpokládaný úbytek "mladých" pracovníků může být v podstatě nahrazen početním nárůstem "starších" pracovníků. Zdroj tohoto nárůstu je ve snížení počtu ekonomicky neaktivních starších osob. To ovšem za předpokladu, že společnost nebude spoléhat jen na automatický vliv postupného zvyšování důchodového věku, ale bude včas komplexně řešit stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  This part of the paper assess certain aspects of the further development of the employment of older people in the medium term up to 2020. The aim is to assess, from the perspective of the future situation on the labour market, how serious the problem is and how urgently it needs to be tackled. The assessment is based on two alternative models respecting demographic forecasts but differing in the possible specific rates of employment in the individual five-years groups. From the point of view of supply on the labour market it appears that the expected reduction in the number of "youngö workers may essentially be offset by an increase in the number of "olderö workers. The source of this increase lies in reducing the number of economically inactive older persons. This is of course conditional on the fact that society will not rely solely on the automatic impact of the gradual raising of the retirement age but will take steps to address all aspects of population ageing.
Klíčová slova: zaměstnanost; zaměstnanost starších pracovníků; pracovníci starší; trh práce; nabídka a poptávka; vývoj demografický; odchod do důchodu; populace ekonomicky aktivní; politika zaměstnanosti; zaměstnanost postižených; důchod invalidní; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; level of retirement age; age of retirement from economic activity; employment rate factors; employment policy; employment of disabled people; disability pension; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu [Part-time employment of older people: the role of health]. / Renata Kyzlinková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 7-14 (8 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Cílem článku je prozkoumat základní souvislosti mezi zdravím a zaměstnáváním starších osob na zkrácenou pracovní dobu v českém prostředí. Analýza měla odpovědět na to, jaký je zájem lidí ve vyšším věku pracovat na částečné úvazky, zda jejich zdravotní stav koresponduje s limitovanou pracovní aktivitou a zda se v tomto směru liší pracující populace před a po dosažení důchodového věku a zda práce na částečný úvazek ve vyšším věku může být důležitým faktorem lepší psychické pohody a spokojenosti v životě.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to scrutinize the fundamental links between health and part-time employment of older people in the Czech environment. The analysis seeks to identify what interest is in part-time work among older people, whether their health is congruent with limited work activity, whether in this regard the working population differs before and after attaining retirement age, and whether part-time work at an advanced age can be an important factor in better mental well-being and life satisfaction.
Klíčová slova: zaměstnanost starších lidí; stav zdravotní starších lidí; zaměstnání na částečný úvazek; význam práce v důchodovém věku

Klíčová slova v angličtině: employment of older people; health of older people; older workers; part time employment; importance of work at retirement age
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU [Promotion of people 50+ in the labor market in practice in selected EU countries]. / Jaromíra Kotíková, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-132-2

[ Kotíková, Jaromíra - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Většina zemí Evropské unie hledá cesty, jak zvrátit trend narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování pracovního života a přijímá různá opatření znevýhodňující předčasné důchody a zavádí opatření stimulující starší pracovníky k delšímu setrvání v pracovní síle. Monografie zahrnuje informace o národních přístupech a existujících podpůrných systémech využívaných ve vybraných zemích EU k podpoře zaměstnanosti osob 50+. Rozbor podpůrných systémů zaměřeČných na podporu zaměstnanosti osob 50+, existujících ve vybraných zemích EU, přináší zajímavá fakta, která by mohla být inspirativní při koncipování systému podpory zaměstnávání osob 50+ v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Most European Union countries looking for ways to reverse the trend of increasing number of early retirement and how to more effectively promote longer working lives and adopt various measures disadvantageous early retirement and introduce measures to encourage older workers to remain longer in the workforce. The study includes information about national approaches and existing support systems used in selected EU countries to promote employment of people 50+. Analysis of systems supporting employment of persons 50+, existing in selected EU countries, brings interesting facts that could be inspiring for designing the system supporting employment of persons 50+ in the Czech Republic.
Klíčová slova: stárnutí demografické; zaměstnanost starších lidí; osoby 50+; politika aktivního stárnutí

Klíčová slova v angličtině: demographic ageing; employment of older people; persons 50+; policy on active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT