Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Základní charakteristiky zaměstnanosti ve Středočeském kraji. / Jaromíra Kotíková - Praha: STEM, 2006. - 22+38 s

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Vývoj na trhu práce ve Středočeském kraji. Vývoj pracovních sil, zaměstnanost a odvětvová struktura v jednotlivých krajích. Věková struktura zaměstnaných. Vzdělanostní struktura zaměstnaných. Mzdy zaměstnanců podle krajů. Zaměstnávání cizinců ve Středočeském kraji. Nezaměstnanost podle okresů (r. 2005). Volná pracovní místa. Struktura uchazečů o zaměstnání, podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Ohrožené mikroregiony Středočeského kraje. Problematika zaměstnávání osob starších 50 let ve světle výzkumů. V příloze je souhrnná zpráva äÚloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práceô.
Klíčová slova: zaměstnanost; politika zaměstnanosti; trh práce; regiony; pracovníci starší; zaměstnanost starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: employment; employment policy; labour markets of regions; older workers; employment of older workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Projekt Třetí kariéra zaměřený na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zvyšování flexibility u pracovní doby a pracovních podmínek jako jedna z možností podpory zvyšování zaměstnanosti starších osob. [Increasing the flexibility of working hours and working conditions as one of the options for increasing employment among older people,]. / Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 13-19 (7 s.).

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Článek se zabývá otázkou podpory zaměstnanosti starších lidí (ve věku 55 ľ 64 let) v zemích EU (EU-15) a v ČR ve smyslu flexibility pracovní doby a pracovních podmínek.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of supporting employment for older people (aged 55 ľ 64 years) in EU countries (EU-15) and in the CR in terms of the flexibility of working hours and working conditions.
Klíčová slova: zaměstnanost; pracovníci starší; flexibilita pracovní; EU; ČR; zaměstnání na částečný úvazek; doba pracovní; podmínky pracovní; politika zaměstnanosti; šetření

Klíčová slova v angličtině: EU; CR; employment policy; employment policy for older people; labour flexibility; flexibility of working hours; flexibility of working conditions; employment of older workers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT