Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Individuální přístup a strategie aktivace v politice na trhu práce v České republice. [Individual approach and the activation strategy in the labour market in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2005), s. 40-55 (16 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Článek hodnotí aktivační strategie uplatněné na českém trhu práce, s důrazem na individuální přístup v procesu zavádění individuálních akčních plánů. Analýza se opírá o případové studie provedené na pěti úřadech práce a ukazuje pozitivní přínosy, ale současně i nedostatky při uplatňování tohoto programu. Nedostatečně rozvinuté aktivační politiky v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The articles provides an assessment of the activation strategy applied in the Czech labour market with an emphasis on the individual approach in the process of introduction of individual action plans. The analysis is based on case studies conducted in five job centres and shows the benefits as well as drawbacks of this programme. Insufficient deployment of the activation policy in the Czech Republic.
Klíčová slova: přístup individuální; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; trh práce; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: individual approach; activation; labour market policy; employment office
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Studie Best practice : Realizace rekvalifikací v zahraničí [Study Best Practice : Implementation of Retraining Abroad]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Jaromíra KOTÍKOVÁ, Klaudius ŠILHÁN, Thomas HANNAN, Karl ZEHETNER - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 66 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠILHÁN, Klaudius - HANNAN, Thomas - ZEHETNER, Karl ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Text pojednává o pojetí dalšího vzdělávání a rekvalifikací ve vybraných zemích EU, konkrétně v Německu, Rakousku a na Slovensku. Text zachycuje názory národních expertů jednotlivých zemí na uvedenou problematiku, popisuje systém dalšího vzdělávání v dané zemi, systém rekvalifikací a jejich místo v systému dalšího vzdělávání. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům, které jsou jak s dalším vzděláváním, tak s rekvalifikacemi spojeny ľ struktura, nositelé, kvalita, financování, motivace atd. Text slouží jako příklad dobré praxe ze zahraničí a je inspirativním podnětem pro změny v českém systému dalšího vzdělávání a rekvalifikací.
 
Anotace v angličtině:  This text deals with the concept of further education and retraining in selected EU countries, specifically in Germany, Austria and Slovakia. The text captures opinions of national experts of individual countries on this issue, describes the education system in a given country, the system of retraining and their place in further education. Attention is paid to individual aspects, which are associated with both further education and retraining ľ structure, task bearers, quality, funding, motivation, etc. The text serves as example of good practice from abroad and is an inspirational stimulus for changes in the Czech system of further education and retraining.
Klíčová slova: ČR; další vzdělávání; rekvalifikace; úřady práce; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education and training; retraining; employment office; employers; labor market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT