Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání. / Jaroslav Kux - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 51, č. 2-3 (2003), s.70-87.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Rozsah problému a poslední vývojové trendy v tranzitivních zemích. Základní charakteristika dlouhodobě nezaměstnaných. (Dlouhodobá nezaměstnanost podle věku, vzdělání, pohlaví, odvětví a profesního zaměření). Ostatní charakteristiky dlouhodobě nezaměstnaných. (Registrace na úřadech práce a pobírání dávek. Metody hledání práce. Vztahy mezi celkovou a dlouhodobou nezaměstnaností. Nezaměstnanost z regionálního pohledu).
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; regiony; úřady práce; uchazeči o práci; příležitosti pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; international; unemployment; long term unemployment; regions; labour offices; job seekers; employment opportunities
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Nezaměstnanost a pracovní pobídky. / Tomáš Sirovátka, Martin Žižlavský - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 3 (2003), s. 391-406.

[ Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Teorie hledání práce. Empirická zjištění o roli pobídek. Poměry náhrady v ČR v mezinárodním srovnání (systémy podpor a sociálních dávek). Specifikace poměrů náhrady (zahrnuty všechny hlavní dávky kompenzující pracovní příjmy v nezaměstnanosti). Vymíněné mzdy. Další faktory, které zvyšují vymíněné mzdy.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; nezaměstnanost; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; trh práce; mzdy; domácnosti; příjmy-domácnosti; podpora sociální; dávky v nezaměstnanosti; daně; příležitosti pracovní; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; international; job creation; employment opportunities; taxes; unemployment benefits; social support; household income; employment; unemployed; unemployment; labour market; wages; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Proč nelze zrušit nahlašování volných pracovních míst úřadům práce a k čemu tyto údaje slouží. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 23-24.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti jsou neopominutelnými subjekty na trhu práce. Podílejí se na vytváření státní politiky zaměstnanosti, jejíž významnou součástí je zabezpečování práva fyzických osob na zaměstnání a usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území ČR do zahraničí. Aby mohly úřady práce úspěšně plnit zákonem stanovené úkoly, je nezbytné i plnění povinností ze strany zaměstnavatelů, zejména hlášení volných pracovních míst úřadům práce a ohlašování vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání. Tato povinnost nabývá na významu s rostoucím podílem cizinců na českém trhu práce. Zaměstnávání cizinců v ČR.
Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; úřady práce; zaměstnavatelé; příležitosti pracovní; informace; politika zaměstnanosti; poradenství pracovní; práce-cizinci; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; labour offices; employers; employment opportunities; information; employment policy; vocational counselling; employment-foreigners; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání od 1.1.2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 5 (2008), s.47-48.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; příležitosti pracovní; úřady práce; agentury práce; zaměstnávání agenturní; zaměstnavatelé; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; koncepce budoucí; práce-cizinci; inspekce práce; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment opportunities; labour offices; employment agencies; temporary agency work; employers; employment; employment policy; future conception; employment-foreigners; labour inspection; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Praktické příklady k otázkám zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 7 (2008), s.42-47.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Vyhrazené společensky účelné pracovní místo a příspěvek na zapracování. Poskytnutí odstupného zaměstnavatelem a opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti. Důvody k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání. Pracovní smlouva. (K výkladu k uvedeným otázkám byly použity názorné příklady z praxe).
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; trh práce; uchazeči o práci; příležitosti pracovní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; právo pracovní; úřady práce; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour market; job seekers; employment opportunities; employers; employees; labour law; labour offices; unemployed; unemployment insurance
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 5 (2009), s.11-23.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Státní politika zaměstnanosti. Centrální politika zaměstnanosti. Regionální politika zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti. Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů. Výběr zaměstnanců zaměstnavatelem. Rovné zacházení a zákaz diskriminace. Požadování údajů před vznikem pracovního poměru. Koncepce vývoje zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Hlášení volných pracovních míst úřadům práce. Hlášení volných pracovních míst prostřednictvím živnostenských úřadů. Pracovní místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči. Vyplňování údajů zaměstnavateli na doporučenkách do zaměstnání vydaných úřady práce. Nabízení a zveřejňování nabídky volných pracovních míst úřadem práce. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Práva a povinnost zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílené programy k řešení zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Hromadné propouštění. Povinnosti k úřadu práce. Důsledky porušení povinnosti doručit úřadu práce písemnou zprávu. Místní příslušnost úřadu práce. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Informační povinnost zaměstnavatele. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Změny týkající se příjemců příspěvků od 1.ledna 2009. Částečná nezaměstnanost.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; úřady práce; politika zaměstnanosti; zdroje lidské; rovnost; diskriminace pracovní; poměr pracovní; příležitosti pracovní; podmínky pracovní; práce-postižení; práce chráněná; práce-ženy; rehabilitace pracovní; ukončení zaměstnání; nezaměstnaní; uchazeči o práci; právo pracovní; nezaměstnanost; krize ekonomická; práce-cizinci; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment; labour offices; employment policy; human resources; equality; labour discrimination; employment relationship; employment opportunities; working conditions; employment of disabled people; sheltered employment; employment of women; vocational rehabilitation; termination of employment; unemployed; job seekers; labour law; unemployment; economic crisis; employment of foreigners; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Renewed procedures for employing migrant workers with the emphasis on favouring highly-skilled labour. Czech Republic [Renovované procedury zaměstnávání migrujících pracovníků s důrazem na upřednostňování vysoce kvalifikované pracovní síly. Česká republika]. / Milada Horáková - In: . - 2009. - 35 s..

[ Horáková, Milada ]

Akce: Peer Review,Tallin, Estonia, 11-12 May 2009 Externí odkaz
Anotace:  Situace na trhu práce v ČR. Nejnovější ekonomický vývoj. Vývoj pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  Labour market situation in the CR. Latest economic development. Labour migration development.
Klíčová slova: ČR; trh práce; cizinci; migrace pracovní; pracovníci migrující; migrace odborníků; nezaměstnanost; zaměstnanost; povolení k pobytu; povolení pracovní; příležitosti pracovní; vzdělání dosažené; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; foreigners; labour migration; migrant workers; unemployment; employment; foreign skilled labour; employment opportunities; migration of highly skilled labour; residence permit; work permit; education; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  prezentace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Preliminary analysis to identify barriers and conditions for employing persons during or after imprisonment [Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: Anthology of studies on the topic: Job opportunities for people with disabilities and low employment rate on the Czech labour market. - Prague : Association of Independent Unions, 2016. - s. 1-58 (58 s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Cílem projektu bylo popsat hlavní překážky a podmínky nejvýrazněji ovlivňující možnosti zaměstnání osob po výkonu trestu odnětí svobody. Specifikace použitých metod sběru dat a datových zdrojů. Stěžejní charakteristiky propuštěných osob, přístup zaměstnavatelů k nim a okolnosti ovlivňující jejich zaměstnání. Zaměstnávání propuštěných osob z pohledu zaměstnavatelů (popis a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi zaměstnavateli, které se zaměřilo zejména na mapování výchozí pozice zaměstnavatelů ve vztahu k možnostem zaměstnání cílové skupiny). Shrnutí hlavních zjištěných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to describe main obstacles and conditions affecting opportunities for employment of released persons. Specification of used data collection and data resources. The key characteristics of released persons, employerĺs approach towards them and circumstances affecting their employment. Employment of released persons from employerĺs viewpoint (description and evaluation of results from questionnaire survey of employers that focused mainly on mapping the employers´ starting position in relation to employment opportunities of this target group). Summary of main findings.
Klíčová slova: vězni propuštění; trh práce; integrace; zaměstnávání osob propuštěných; příležitosti pracovní; zaměstnavatelé; šetření dotazníkové; pozice sociální; předpoklady profesní osob propuštěných

Klíčová slova v angličtině: released prisoners; possibility to participate in the labour market; employment opportunities; integration; employment of released persons; employers; questionnaire survey; social position; professional preconditions of released persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  viz sig: 6402 (celkem 185 s.)
Příspěvek "Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobodyö je publikován i v češtině: Sborník studií na téma: Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR : 2. část. - Praha: Asociace samostatných odborů, 2016. 71 s. (v příloze je uveden dotazník) ľ viz sig: 6401/II)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT