Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? [Parental work or parental leave?]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - 2007.

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  16. 10. 2007 se v prostorách Akademie věd ČR konala konference věnovaná tématu rodičovství v rané fázi života dítěte v souvislosti s genderovými aspekty, podmínkami na trhu práce, dostupností institucionální péče a rodinnou politikou. Příspěvek přináší přehled příspěvků, které na konferenci zazněly. Cílem konference bylo otevřít veřejnou i odbornou debatu o schválených změnách veřejných financí, konkrétně změnách v české rodinné politice, diskutovat jejich výhody i nevýhody. Konference byla organizována oddělením Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Záštitu nad ní převzal eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Klíčová slova v angličtině: family; care for children; employment-mothers; employment of women; preschool facilities; reconciliation of work and family life; parental leave; paternity leave; labour market; parental benefit; conference; gender; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - demografické informace, analýzy a komentáře - (elektronický časopis) - Do 1401
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích. [Early stage of parenthood - care for children in selected European countries.]. / Sylva Höhne - In: Práce a péče : Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. - ISBN 978-80-86429-94-6. - s. 105-124.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  V současnosti velmi diskutovaná otázka skloubení pracovního a rodinného života nabývá na významu především v období raného rodičovství. K podpůrným nástrojům se vedle mateřské (příp. otcovské) a rodičovské dovolené řadí institucionální služby zajišťující péči o malé děti. Natavení těchto nástrojů a jejich systémové začlenění se v jednotlivých zemích EU liší, neboť rodinná politika je v kompetenci jednotlivých států. Příspěvek využívá Esping-Andersenovu typologii sociálních států, s níž je úzce spjat i typ rodinné politiky. Srovnání vybraných ekonomických a demografických ukazatelů. Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená, institucionální péče o děti v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  Nowadays a highly discussed issue of harmonizing the work and family life increases in significance, particularly at the early parenthood stage. Apart from the maternity (or paternity) leave and the parental leave, the supportive instruments include institutional services providing for a care for young children. The set-up of these instruments and their incorporation into the system differ in EU countries, since the family policy comes under the competence of each member state. The article employs the Esping Andersenĺs typology of social states, having close links also to types of family policy. Comparison of selected economic and demographic indicators. Maternity, paternity and parental leave, institutional care for children in EU countries.
Klíčová slova: EU; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; rodičovství; dovolená mateřská; dovolená otcovská; dovolená rodičovská; dávky; zaměstnanost; muži; ženy; práce-matky; zařízení předškolní; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: EU; population policy; reconciliation of work and family life; parenthood; maternity leave; paternity leave; parental leave; benefits; employment; men; women; employment-mothers; preschool facilities; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cesta zpátky : Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice [Way back. : Return of women after parental leave on the labor market in the Czech Republic.]. / Helena Tomešová Bartáková - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2009. - 240 s. - (EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity) - ISBN 978-80-210-5012-9

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Publikace se věnuje vztahu mezi rodinou a zaměstnáním v životě žen. Je členěna do 4 oddílů. První se zabývá kontextem problematiky slaďování práce a rodiny nejen v ČR a způsobem zkoumání problému, Druhý oddíl tvoří teoreticko-analytickou část práce, která je opřena o výzkum aktuální dostupné literatury, sekundární analýzy existujících výzkumných zpráv a podpořena vlastními analýzami sekundárních i primárních dat. 3. část vymezuje metodologii výzkumu a prezentuje empirická zjištění. 4. oddíl je věnovaný celkovým závěrům, jejichž součástí je i reflexe významu zjištění pro stávající sociální politiku.
 
Anotace v angličtině:  The book deals with the relation between family and employment in the lives of women. It is divided into 4 sections. The first one deals with the context of reconciling work and family, not only in the CR and the way of study the problem. The second section comprises theoretical and analytical part of the work that is based on the research of current literature, secondary analysis of existing research reports and supported by own analyzes of secondary and primary data. 3rd section defines the research methodology and presents the empirical findings. 4th section is dedicated to the overall findings, which include a reflection of the importance of the findings for current social policy.
Klíčová slova: trh práce; dovolená rodičovská; návrat do práce; práce-matky; ženy; výzkum; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; podmínky pracovní; vzdělání dosažené

Klíčová slova v angličtině: labour market; parental leave; return to work; employment-mothers; women; research; population policy; reconciliation of work and family life; working conditions; educational attainment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT