Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Stále dostávají nižší mzdy než muži. [They Still Receive Lower Wages than Men.]. / Drahomíra Fischlová - In: Sondy. - ISSN 1213-5038 - Roč. 14, č. 22 (2004), s. 10.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Anotace:  Historický vývoj zaměstnanosti žen ve společnosti. Nerovnost mezd mužů a žen v ekonomice - v současné době dosahuje průměrná mzda žen 73,3% mzdy mužů. Zjišťování mzdových rozdílů na základě rozložení zaměstnanců do platových stupňů. Segregace ženské a mužské pracovní síly podle hospodářských odvětví má také dopad na mzdovou úroveň a vztahy.
 
Anotace v angličtině:  The historic development Of women employment in society. Inequality of women and men's wages in the economy - currently women's wages are 73.3% of men's. Ascertaining wage differences based on breaking down employees into wage levels. The segregation of the male and female labour force according to business sector also has an effect on wage levels and relations.
Klíčová slova: ČR; ženy; zaměstnanost žen; gender; gender mzdové rozdíly; rovnost

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; WOMEN; EMPLOYMENT-WOMEN; GENDER; WAGES; EQUITY; EMPLOYMENT; DEVELOPMENT
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. [Balancing family life and job career in the context of women employment. International comparative study.]. / Marie Valentová - Praha: VÚPSV - výzkumní centrum Brno, 2004. - 63 s.

[ Valentová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie se snaží pokrýt a exploračně propojit několik dimenzí problému efektivní kombinace rodinného a pracovního života v současných rodinách a to vše v kontextu mezinárodního srovnání (země EU-15 a České republiky). V makro-formální rovině odpovídáme na to, jak se stát snaží vytvořit pro ženy podmínky příhodně pro balancování práce v domácnosti a na trhu práce a jak funguje pracovní trh ve vztahu k ženské pracovní síle. Do této roviny také zahrnujeme otázku práce v domácnosti a výchovy dětí. Mikro rovina (úroveň individuálních životních plánů a rozhodnutí) rozkrývá osobní pohnutky a motivace a strategie lidí reagující na dilema mezi ôprodukcí a reprodukcíö. Velmi podstatnou součástí práce je analýza napětí mezi zmíněnými makro a mikro faktory a snaha ukázat, jak sociální systém determinuje a omezuje jednání jedinců.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the problem of balancing family life and job career in the European Union countries and in the Czech Republic while special attention is paid to a position of women in the labour market. Our analysis is conducted in two steps. In the first step we simply compare the observed countries with respect to labour demand and labour supply factors (labour market participation/non-participation indicators, indicators of discrimination of women in the labour market, indicators of human capital, and burden of domestic labour). In the second step we try to identify (with a help of cluster analysis technique) various groups/clusters of countries having similar features concerning the analyzed factors. Thanks to this we are able, at the end of this article, to define three main regimes of women position ion the labour market (South-European, Scandinavian and mixed regime) and position the Czech Republic within this triangular framework.
Klíčová slova: Mezinárodní; sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost žen; politika populační; diskriminace pracovní

Klíčová slova v angličtině: INTERNATIONAL; RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY LIFE; EMPLOYMENT-WOMEN; POPULATION POLICY; LABOUR DISCRIMINATION
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Z konferencí: " Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená". / Sylva Höhne, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 31.

[ Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Informace o výše zmíněné konferenci, organizované oddělením Gender & sociologie SOÚ AV v říjnu 2007, věnované rodičovství v ranné fázi života dítěte, zejména v souvislosti s genderovými aspekty, podmínkami na trhu práce, dostupností institucionální péče a rodinnou politikou.. Charakteristika příspěvků.
Klíčová slova: politika populační; konference; rodina mladá; zařízení předškolní; sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost žen; gender

Klíčová slova v angličtině: conference on population policy; young family; preschool facilities; reconciliation of work and family life; employment-women; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití [The Work-Life Balance by Forms of Familial Cohabitation.]. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 8-14.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Cílem článku je analyzovat jaké obecnější vlivy má struktura rodiny (nebo spíše hospodařící domácnosti) na možnosti a způsoby slaďování rodiny a zaměstnání. Analýza vychází z předpokladu synergického působení externích a subjektivních faktorů při hledání strategií slaďování rodiny a zaměstnání. Základní demografické a socio-profesní charakteristiky vybraných rodinných typů. Pozice žen z úplných a neúplných rodin na trhu práce. Zvládání denních úkolů v rodině a zaměstnání a nakládání s časem.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to analyze what high-level impacts the structure of a family (or rather a common household) has on opportunities and methods of balancing the family life and work. The analysis works on the assumption of a synergy impact of external and subjective factors at the search for family-work balancing strategies. The basic demographic, social and professional characteristics of selected family types. Position of women coming from complete and incomplete families on the job market. Daily task management within the family and time management.
Klíčová slova: ČR; rodina; sladění pracovního a rodinného života; domácnosti; rodina neúplná; práce-ženy; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; reconciliation of work and family life; households; one parent family; employment-women; parenthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT