Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Attractive Workplace for All: a contribution to the Lisbon Strategy at company level - A feasibility study for the Czech Republic. [Atraktivní pracoviště pro všechny: příspěvek k Lisabonské strategii na podnikové úrovni - průzkumná studie za Českou republiku.]. / Oleksandr Stupnytskyy - 2007.

[ Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu Nadace äAttractive workplace for all: A contribution to the Lisbon Strategy at company levelô je identifikovat průkopnické podnikové praxe, politiky a dohody a ukázat, jak je Lisabonská strategie implementována na podnikové úrovni. Příklady inovačních podnikových postupů byly shromážděny z několika členských zemí. Tato zpráva uvádí případové příklady z České republiky a je rozčleněna do 6 tématických kapitol: posílení zaměstnatelnosti; zvýšení participace na trhu práce podzaměstnaných skupin; integrace lidí ohrožených vyloučením na trh práce; vytváření práce placené a přitažlivé; směrem k vyvážené flexibilitě; podpora obchodu a podnikání. Popis podnikových případových studií.
 
Anotace v angličtině:  The Foundation project ĹAttractive workplace for all: A contribution to the Lisbon Strategy at company levelĺ aims at identifying pioneer company practices, policies and agreements and showing how the Lisbon strategy is being implemented on the ground at company level. Examples of innovative company practice were gathered from several Member States. In this report, case examples for the Czech Republic are organised under the following six thematic headings: fostering employability; increasing labour market participation of underemployed groups; integration into the labour market of people at risk of exclusion; make work pay, make work attractive; towards a balanced flexibility; and business creation and entrepreneurship. Description of the company case studies.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita vyvážená; podnikání soukromé; případové studie podnikové

Klíčová slova v angličtině: labour market; balanced flexibility; entrepreneurship; company case studies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1406
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. [Field survey focused on the social and economical position of self-employeds in the Czech repubklic in 2006. : The analysis of findings.]. / Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 85 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-85-3

[ Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Terénní šetření, jehož hodnocení se předkládá v této studii, je prvním komplexnějším průzkumem postojů osob samostatně výdělečně činných k jejich sociálnímu a ekonomickému postavení. Šetření prohlubuje a doplňuje analýzy opírající se o informace ze statistických zjišťování a administrativních zdrojů. Stanoviska více než 1 100 respondentů ke zhruba padesáti otázkám, které charakterizují jak objektivní demografická, sociální a ekonomická kritéria, tak subjektivní hodnotící soudy, představují rozsáhlou sondu do sebehodnocení OSVČ - drobných podnikatelů. Analýza šetření se v šesti kapitolách orientuje na jeho hlavní okruhy: motivaci OSVČ k podnikání, postoje k jeho perspektivě, ekonomické a pracovní podmínky drobných podnikatelů, jejich názory na potřebu vzdělávání a na hodnocení životní situace domácností OSVČ. Analýza ukazuje postoje respondentů k vybraným problémům. Stanoviska se liší v hlavních segmentech podnikatelů (soukromí zemědělci, živnostníci, svobodná povolání) a mezi respondenty s podnikáním jako hla
vním nebo vedlejším zdrojem příjmů, popř. podle dalších třídících hledisek.
 
Anotace v angličtině:  Field survey and its evaluation represent one of the first more complex surveys focusing on attitudes of self-employeds towards their economical and social position. The survey completes and elaborates other analysis which draws on statistical findings and administrative resources. Over 1100 respondents and their attitudes to fifty raised questions (which involved objective demographic data, social and economical criteria as well as subjective, evaluative judgments) represent an extensive insight into self evaluation of self employed workers - small entrepreneurs. The Analysis of the survey focuses on main field of study organized into six chapters: motivation of self-employed to enterprise, attitudes to its perspectives, economical and working condition of small entrepreneurs, their opinion on education and their evaluation of life situation of self employed workers. The analysis describes attitudes of participants to certain/chosen issues. Main standpoints differ mainly among principal groups of entrepreneu
rs (private agriculturists, tradesmen, independent works) as well as among respondents with entrepreneur as a main or secondary source of income.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; zemědělci; motivace; podmínky pracovní; podmínky životní; vzdělávání; povolání svobodné; živnostníci; příjmy

Klíčová slova v angličtině: SELF EMPLOYED; farmers; entrepreneurship; motivation; work conditions; life conditions; education; freelance occupation; sole traders; income
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Analýza zpětné vazby účastnic projektu "Soulad rodiny a podnikání u žen na Praze-západ" [Analysis of feedback from participants in the "Harmonising families and the woman entrepreneur in Prague - West" project]. / Drahomíra Zajíčková, Petra Jedličková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 25-27 (3 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Jedličková, Petra ]

Anotace:  Rovnost občanů bez ohledu na pohlaví je součástí základních principů demokratické společnosti. Jedním z prostředků posilování principu nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny je vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Pod pojmem slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je obecně míněno to, jakou mají zaměstnanci možnost skloubit svou práci, resp. výdělečnou činnost, se svými dalšími zájmy a mimopracovními povinnostmi. Text se zabývá analýzou zpětné vazby účastnic vzdělávacího kurzu projektu ESF ČR řešeného v rámci výzvy "Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života" umožňující ženám zahájit a rozvíjet podnikatelskou činnost jako jeden z nástrojů pro slaďování pracovního a soukromého života.
 
Anotace v angličtině:  The text presents an analysis of the feedback from participants of an ESF Czech Republic training course held as part of the call "Equal opportunities for women and men in the labour market and the reconciliation of work and family life" enabling women to initiate and develop their own businesses as a tool for reconciling work and private life.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; podnikání soukromé; ženy; nediskriminace

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; women; entrepreneurship; non-discrimination
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT