Publikační činnost: 2005
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání - možnosti volby. [Strategies of work-life balance - chances for choice.]. / Věra Kuchařová - In: Práca versus rodina - dilema alebo súlad? Zborník prednášok z odbornej konferencie.. - Bratislava : Konsorcium Urobme TO!, 2005. - ISBN 80-969381-0-X. - s. 22-36 (15 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Bratislava, 2005, EUR
Anotace:  Změny ekonomických podmínek, na trhu práce, v demografickém chování a také v hodnotově normativním systému spolu s rostoucí senzitivitou k genderovým otázkám jsou základními důvody akcelerujícího zájmu o problémy slaďování rodiny a zaměstnání. Cílem tomto příspěvku je ukázat jaké možnosti mají ženy a muži ve volbě strategií pro zvládání pracovních a rodinných rolí a jak jsou jim zde nápomocny např. relevantní subjekty či opatření sociální a rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Changes of economic conditions, on a labour market, in demographical behaviour as well as in value and normative system together with grooving sensitivity to gender agenda are basic reasons for accelerating interest in problems of reconciliation of work and family. This contribution deals with womenĺs and menĺs chances in their choice of strategies for coping with their professional and family roles, as well as at a demonstration the role of relevant subjects and measures in assisting women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; sladění rodinného a prac. života; rovné příležitosti

Klíčová slova v angličtině: family; employment; work-life balance; equal opportunities for men and women
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - strukturální a institucionální podmínky [The work-life balance from the point of nationality and gender differences in the Czech Republic and Slovak Republic ľ structural and institutional conditions]. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 6 (2011), s. 2-9 (8 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Stať předkládá zamyšlení nad proměnami vztahu rodinného a profesního života na základě srovnání ČR a SR, které vyšly ze společného socio-ekonomického základu a které si po rozpadu ČSFR budovaly nezávislý stát a současně vstupovaly do EU. Prolínaly se v nich tedy procesy ovlivněné současně národně jedinečnými i evropskou integrací sjednocovanými politickými a socio-kulturními vlivy. Taková kombinace vlivů vytváří v obou zemích jedinečné historické podmínky, které se promítají mj. do formování vztahů soukromé a veřejné sféry. Zvláště komplikované jsou tyto vztahy při vzájemném průniku zaměstnání a rodinného života.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents some thoughts on the transformation of the relationship between family and professional life based on a comparison of the Czech Republic and Slovakia as countries that have arisen from a common socioeconomic foundation and have, since the collapse of CSFR, built an independent state and simultaneously joined the community of EU countries. Both countries have therefore experienced process influenced both by nationally unique political and socio-cultural factors and by factors shared through European integration. Such combination of influences has created in both countries unique historical conditions that are reflected in the formation of relationships between the private and public spheres of life. These relationships become especially complicated when work and family life overlap.
Klíčová slova: ČR; SR; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; zaměstnanost; rovné příležitosti; muži; ženy; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Slovakia; social policy; employment; equal opportunities for men and women; family policy; work-life balance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - možnosti z pohledu rodičů malých dětí [The work-life balance from the point of nationality and gender differences in the Czech Republic and Slovak Republic ľ possibilities from the point of view of parents of young children]. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 2-7 (6 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Tento text se za použití dat projektu "Rodina, zaměstnání, vzdělání" zaměřuje na to, jak podmínky pro slaďování rodiny a zaměstnání reflektují ve svých postojích a požadavcích rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku. Rodinnou politikou obou zemí podporovaný model komplementárního rozdělení rolí partnerů-rodičů konvenuje velké části mladých rodičů, nicméně slovenští rodiče jsou více nakloněni genderové rovnoprávnosti v soukromé i veřejné sféře. Existuje jistý konfliktní vztah mezi rodinnými a profesními ambicemi, ale též mezi preferencemi v rodinném a genderovém kontextu, komplementární model dělby rolí partnerů však nadále převládá. V oblasti kombinace rodiny a zaměstnání ani jedna země nedosahuje úrovně požadované pro země EU. Dílčí snahy o lepší podmínky slaďování nevedou k žádoucímu výsledku, nejsou-li součástí komplexnějšího přístupu.
 
Anotace v angličtině:  Using the data from the "Family, employment, educationö project this text focuses on how the work-life balance conditions are reflected in the attitudes and needs of the parents of pre-school children and younger schoolchildren. The complementary separation of the roles of partners-parents promoted by family policy of both countries is complied with by a large proportion of young parents, but attitudes of Slovak parents are more inclined to gender equality in the public and private sphere. There is something of a conflict between familial and professional ambitions, and also between preferences in the familial and gender context, but complementary models of division of partners´ roles still persist. In terms of the work-life balance neither country attains the standard required of EU countries. Partial efforts to improve work-life balance conditions do not lead to the desired results unless they are part of a more comprehensive approach.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; rovnost; gender; muži; ženy; politika rodinná; politika sociální

Klíčová slova v angličtině: work-life balance; equal opportunities for men and women; family policy; social policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT