Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. [Solidarita a ekvivalence v systému státních dávek.]. / Ladislav Průša - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 3, č. 2 (2009), s. 124-136 (13 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb ľ zatímco v míře, v níž jsou konstruovány sociální systémy jako univerzální, se uplatňuje princip solidarity, v míře, v níž jsou sociální systémy konstruovány v závislosti na výši příjmů z ekonomické aktivity, se uplatňuje princip ekvivalence. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. Příspěvek věnuje pozornost hodnocení vztahu těchto principů v systému státních dávek v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are a long-term issue of all social systems in advanced counties. At first glance it may appear that these two principles act against one another, but in reality there are a number of very closed relationships between these principles ľ whereas in the degree to which social systems are constructed as universal, the principle of solidarity is applied, in the degree to which social systems are constructed based on the level of income from economic activities, the principle of equivalence is applied. It is this issue of to what extent the specific principles are to be applied that is the fundamental question in making decisions on modifications of specific social systems. The article pays attention to the evaluation of the relationship of these principles in the social benefits system in our country.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; dávky státní; podpora sociální; dávky sociální pomoci; potřebnost; podpora v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; state benefits; state social support; social care benefits; social needs; unemployment benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. [Solidarity and equivalence in social systems.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša, Jaroslava Durdisová, Iva Chvátalová, Michal Lapáček, Marek Loužek, Marcela Marešová, Jan Mertl, Antonín Slaný, Jana Žižková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7416-044-8

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav - Durdisová, Jaroslava - Chvátalová, Iva - Lapáček, Michal - Loužek, Marek - Marešová, Marcela - Mertl, Jan - Slaný, Antonín - Žižková, Jana ]

Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. V rámci projektu byla pozornost věnována hodnocení vztahu těchto principů jak z "makroekonomického" (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivých sociálních skupin), tak i z "mikroekonomického" hlediska (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivce). Získané poznatky byly konfrontovány s poznatky ve vybraných zahraničních sociálních systémech a na tomto základě byla navržena možná variantní řešení úprav v jednotlivých sociálních systémech v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are long-term issues in all social systems in advanced countries. At first glance it may appear that the two principles act against one another, though in reality there are a number of very close ties between them. It is just the extent to which those individual principles should be enforced that makes it such a fundamental question when deciding on modifications to individual social systems. Within the project, attention was paid to both the "macroeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of individual social groups) and the "microeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of the individual). The knowledge gained was confronted with the thinking in selected foreign social systems, and on that basis possible approaches to modifications within individual soc. systems in the CR was be proposed.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; systémy sociální

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; social systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Návaznost: GA402/07/0165 ľ Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech (VÚpsv není příjemce ani spolupříjemce)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového systému. [The Constitutional Courtĺs ruling need not signify a dramatic intervention in the pension system.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 16-20 (5 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Ústavní soud rozhodl o zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a postavil tím MPSV před nutnost učinit změny v důchodovém systému ČR do 30.9.2011. Toto rozhodnutí tak znovu otevřelo diskusi o míře solidarity a ekvivalence v českém systému důchodového pojištění. Tento článek lze považovat za jeden z příspěvků do této diskuse. Představuje jedno (ne však jediné) modelové řešení vzniklé situace tak, aby bylo naplněno rozhodnutí Ústavního soudu, tedy aby aplikování principu solidarity v českém důchodovém systému neodporovalo ústavně zakotvenému principu rovnosti mezi jednotlivými příjmově diferenciovanými skupinami pojištěnců. Zároveň je toto řešení technicky i časově zvládnutelné. Uvedené řešení by tedy bylo konformní s rozhodnutím Ústavního soudu a vytvořilo by prostor pro důkladnou přípravu reformy důchodového zabezpečení jako celku.
 
Anotace v angličtině:  The Constitutional Court ruled to repeal Section 15 of Act No. 155/1995, on pension insurance, thus making it necessary for the MoLSA to make changes to the Czech pension system by 30 September 2011. This ruling thus reopened the debate on the degree of solidarity and equivalence in the Czech pension insurance system. This paper can be regarded as one of the contributions to this debate. It presents one (but not the only) model solution to the arisen state of affairs so that the Constitutional Courtĺs ruling may be implemented ľ i.e. so that the application of solidarity principle in the Czech pension system does not conflict with the constitutionally defined principle of equality between individual income-differentiated groups of insurees ľ within the time limit laid down by the Constitutional Court. The presented solution would therefore conform to the courtĺs ruling and would create space for thorough preparation of the reform of pension security as a whole.
Klíčová slova: pojištění důchodové; rozhodnutí Ústavního soudu; solidarita; ekvivalence; příjmově diferencované skupiny pojištěnců; model řešení

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; Constitutional Court ruling; solidarity; equivalence; income-differentiated groups of the insured; model solution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT